PŮSOBNOST DO NĚMČINY

Překlad Působnost do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.421

Příklady použití Působnost ve větě a jejich překlady

Zuständigkeit ( pravomoci , příslušnost , odpovědnost )
Působnost v koordinaci spolupráci.
Zuständigkeit für Koordination und Zusammenarbeit.
Chcánky nejsou moje působnost.
Pisse ist nicht meine Zuständigkeit.
Anwendungsbereich ( oblasti působnosti , působnosti , rozsah )
Obsah působnost návrhu.
Inhalt und Anwendungsbereich des Vorschlags.
Osobní působnost.
Persönlicher Anwendungsbereich.
Geltungsbereich ( oblasti působnosti , rozsah , rámci působnosti )
Působnost práva rozhodného pro smlouvu.
Geltungsbereich des auf den Vertrag anzuwendenden Rechts.
Obsah působnost návrhu.
Inhalt und Geltungsbereich der Kommissionsvorlage.
Geltung ( schválení , schválení typu , působnost )
Nařízení má obecnou působnost.
Eine Verordnung hat allgemeine Geltung.
Časová působnost.
Zeitliche Geltung.
Der geltungsbereich ( schválení , schválení typu , působnost )
Rozhodnutí vymezí působnost tohoto souhlasu popřípadě stanoví.
Bei dieser Entscheidung wird der Geltungsbereich der Genehmigung und gegebenenfalls folgendes vorgeschrieben.
Působnost strategie může být rozšířena na používání biocidů.
Der Geltungsbereich der Strategie wird gegebenenfalls auf den Einsatz von Bioziden ausgeweitet.
Die zuständigkeiten ( schválení , schválení typu , působnost )
Působnost evropské unie v oblasti rybolovu se neomezuje na vody společenství.
Die Zuständigkeiten der Europäischen Union im Fischereibereich sind nicht auf die EU-Gewässerbeschränkt.
Uznává přitom působnost členských států.
Hierbei wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten beachtet.
Jiné příklady vět
Kapitola II působnost.
Kapitel II: Anwendungsbereich.
Působnost licencí osvědčení výpisů.
Geltungsbereich der Lizenzen und der Teillizenzen.
Věcná působnost.
Sachlicher Anwendungsbereich.
Územní působnost.
Territorialer Anwendungsbereich.
Tuto působnost může parlament kdykoli rozšířit nebo omezit.
Erweiterungen oder Einschränkungen dieser Zuständigkeiten kann das Parlament jederzeit beschließen.
Působnost článku 34SFEU.
Geltungsbereich von Artikel 34AEUV... 9.
Územní působnost.
Räumliche Geltung.
Osobní působnost.
Persönlicher Geltungsbereich.
Věcná působnost.
Materieller Anwendungsbereich.
Nařízení má obecnou působnost.
Die Verordnung hat allgemeine Geltung.
Článek 17 územní působnost.
Artikel 17 Räumlicher Geltungsbereich.
Institucionální působnost.
Institutioneller Anwendungsbereich.
Musíme je podpořit vyzvat k tomu aby jejich působnost byla rozšířena.
Wir müssen dahinter stehen und sogar fordern, dass ihr Geltungsbereich ausgeweitet wird.
Časová působnost.
Zeitlicher Geltungsbereich.
Územní působnost.
Räumlicher Geltungsbereich.
Působnost evropského veřejného ochránce práv se týká orgánů institucí společenství.
Der Aufgabenbereich des Europäischen Bürgerbeauftragten umfasst die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft.
Posudková struktura působnost vědeckých výborů.
Beratungsstruktur und Zuständigkeitsbereiche der Wissenschaftlichen Ausschüsse.
Platí rovněž řada mezinárodních úmluv které mají rozdílnou působnost jejich ustanovení jsou někdy protichůdná.
Zugleich sind verschiedene internationale Abkommen mit unterschiedlichen Geltungsbereichen und teilweise kollidierenden Bestimmungen in Kraft.

Výsledek: 268, Čas: 0.421

Viz také


věcná působnost
der sachliche geltungsbereich sachlicher anwendungsbereich SACHLICHER GELTUNGSBEREICH materieller anwendungsbereich

"Působnost" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc