PALIV DO NĚMČINY

Překlad Paliv do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.0929

Příklady použití Paliv ve větě a jejich překlady

Podíl fosilních paliv na celkové spotřebě energie v letech1990-1999pouze mírně poklesl.
Der Anteil fossiler Brennstoffe am gesamten Energieverbrauch istzwischen 1990 und 1999 nur leicht zurückgegangen.
Zaprvé stanovit správnou cenu fosilních paliv znamená zohlednit jejich skutečné environmentální náklady.
Erstens beinhaltet die richtige Preisgestaltung für fossile Brennstoffe, dass ihre tatsächlichen Umweltkosten berücksichtigt werden.
Treibstoffe ( paliv , pohonné hmoty )
Existuje spousta alternativních paliv.
Es gibt alternative Treibstoffe.
Příliš se sází na dovozy konkurenceschopných paliv; příliš málo je posuzována nová závislost na dovážených produktech účinky na
Zu sehr wird auf Importe marktfähiger Treibstoffe gesetzt; zu wenig die neuen Abhängigkeiten von Importprodukten und die Auswirkungen
Jiné příklady vět
Za druhé zelenější města díky efektivnějšímu využití energií využívání alternativních paliv.
Zweitens, grünere Städte durch verbesserte Energieeffizienz und die Nutzung alternativer Kraftstoffe.
Musíme také vzít v potaz výzkum v oblasti alternativních paliv.
Die Forschung im Bereich alternativer Brennstoffe müssen wir ebenso in Betracht ziehen.
Umělý systém vyžaduje také katalyzátory které usnadní efektivní produkci chemických paliv.
Außerdem erfordert ein künstliches System Katalysatoren, um die effiziente Produktion chemischer Brennstoffe auszulösen.
V případě dovážených tuhých paliv mezní hodnotu emisí pro oxid siřičitý 800mg/nm3;
Bei importierten festen Brennstoffen ein Emissionsgrenzwert für Schwefeldioxid von 800 mg/Nm3.
Článek prodej paliv s přísnějšími environmentálními specifikacemi.
Artikel 6 Inverkehrbringen von Kraftstoffen, die strengeren umweltbezogenen Spezifikationen unterliegen.
Teplovodní kotle které mohou spalovat různá paliva včetně pevných paliv.
Warmwasserheizkessel, die mit verschiedenen Brennstoffen, darunter auch feste Brennstoffe, beschickt werden können;
V případě tuhých paliv tuzemského původu stupeň odsíření alespoň 60.
Bei einheimischen festen Brennstoffen ein Schwefelabscheidegrad von mindestens 60 v.
To ovlivňuje cenu jiných fosilních paliv.
Das hat auch Einfluss auf die Preise für andere fossile Brennstoffe.
Počet vytvořených pracovních míst v souvislosti s biopalivy je 50 až 100krát větší než u fosilních paliv.
Die Beschäftigungsintensität von Biokraftstoffen liegt um den Faktor 50-100 über fossilen Kraftstoffen.
První je úspora energií prostřednictvím vozidel s efektivnější spotřebou paliv.
Erstens die Energieeinsparung durch Kraftstoff sparende Fahrzeuge.
To způsobuje inflaci protože kromě paliv rusové neprodukují mnoho jiného.
Dies verursacht einen Anstieg der Inflation, weil Russland außer Brennstoffen nicht viel produziert.
Je nutné věnovat větší pozornost bezpečnosti dodávek hlavních paliv.
Größere Aufmerksamkeit gebührt auch der Versorgungssicherheit mit den wichtigsten Kraftstoffen.
Změna v dodávce paliv.
Veränderungen bei der Versorgung mit Kraft- oder Brennstoffen.
V podstate spalovani prilis mnoho fosilnich paliv.
Nun, im Grunde, dass wir zu viele fossile Brennstoffe verbrennen.
Podpora brzkého uskutečnění demonstrace udržitelné výroby energie z fosilních paliv.
Unterstützung der frühzeitigen Demonstration einer nachhaltigen Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen.
Zemní plyn je zároveň také nejčistější ze všech fosilních paliv.
Zudem ist Gas der sauberste aller fossilen Brennstoffe.
Sluneční energie je nejméně čtyřikrát nákladnější než energie vyrobená z fosilních paliv.
Solarenergie ist mindestens vier Mal so teuer wie Energie aus fossilen Brennstoffen.
Z toho také automaticky vyplývá hospodářsky energeticky obzvláště efektivní využití těchto paliv.
Daraus ergibt sich automatisch auch eine wirtschaftlich und energetisch besonders effiziente Nutzung dieser Brennstoffe.
Co se týče odvětví energetiky v oblasti fosilních paliv neexistují žádné projekty.
Betreffend den Energiesektor gibt es keine Projekte im Bereich der fossilen Brennstoffe.
Narizujici kazde zemi drasticky omezit pouzivani fosilnich paliv pod mandatem OSN.
Dieses besagt, dass jedes Land drastische Senkungen des Verbrauchs fossiler Brennstoffe durch ein UN-Mandat erreichen muss.
PL vážená paní předsedkyně evropské hospodářství je největším dovozcem fosilních paliv.
PL Frau Präsidentin, die europäische Wirtschaft ist der größte Importeur fossiler Brennstoffe.
Spotřební daň byla u paliv minerálních olejů zavedena v roce 1992.
Wurden die Verbrauchsteuern für Kraftstoff und Mineralöl eingeführt.
Změny klimatu břemeno fosilních paliv způsob života spojený s velkou spotřebou energie to jsou naši protivníci vnitřní vnější.
Der Klimawandel, die Belastung der fossilen Brennstoffe, ein mit einem hohen Energieverbrauch verbundenes Lebensmodell- das sind unsere Widersacher, die inneren und äußeren.
Dále by se měly podporovat investice do výzkumu zejména pokud jde o výrobu tekutých paliv ze dřeva odpadů jakož informační kampaň pro zemědělce vlastníky lesů o energetických plodinách.
Ferner sollen Forschungsinvestitionen, insbesondere zur Herstellung flüssiger Kraftstoffe aus Holz und Abfällen, sowie eine Kampagne zur Information von Landwirten und Forstbesitzern über Energiepflanzen gefördert werden.
Papírová hodnota zásob fosilních paliv z nichž většinu vlastní „ supermajors “ činí zhruba 28 bilionů dolarů.
Der Buchwert der Reserven fossiler Brennstoffe- die meisten gehören den Supermajors- beträgt circa 28 Trillionen US-Dollar.
Účelem navrhovaných opatření je podpořit využívání ekologicky šetrných paliv s cílem snížit emise skleníkových plynů.
Die vorgeschlagene Beihilfe soll die Nutzung umweltfreundlicher Kraftstoffe fördern, um die Treibhausgasemissionen zu verringern.

Výsledek: 272, Čas: 0.0929

Viz také


jiných paliv
anderer brennstoffe sonstiger kraftstoffe
těchto paliv
dieser kraftstoffe dieser brennstoffe
spalování fosilních paliv
verbrennung fossiler brennstoffe verbrennen fossiler brennstoffe
využívání fosilních paliv
nutzung fossiler brennstoffe einsatz fossiler brennstoffe umgang mit fossiler
spotřebu fosilních paliv
verbrauch fossiler brennstoffe verbrauch fossiler kraftstoffe
od fosilních paliv
von fossilen brennstoffen von fossilen energieträgern
zásob fosilních paliv
fossilen brennstoffreserven vorräte an fossilen brennstoffen reserven fossiler brennstoffe fossilen energiereserven
zvýšení cen paliv
erhöhung der treibstoffpreise anstieg der brennstoffpreise um steigenden kraftstoffpreisen preiserhöhungen bei kraftstoffen
zdrojů fosilních paliv
fossile ressourcen quellen fossiler brennstoffe fossile energie fossiler energieträger
vysoké ceny paliv
hohe kraftstoffpreise

"Paliv" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc