PARLAMENTNÍHO DO NĚMČINY

Překlad Parlamentního do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.1241

Příklady použití Parlamentního ve větě a jejich překlady

Parlamentarischen ( parlamentní , parlamentární )
Činnost smíšeného parlamentního shromážděníAKT-EU 2007 rozprava.
Arbeiten der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP/EU(2007)(Aussprache) aussprache.
Činnost smíšeného parlamentního shromážděníAKT-EU 2007.
Arbeiten der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP/EU 2007.
Domnívám se že dnešek představuje přelom protože se nám podařilo dosáhnout společného parlamentního postoje na základe širokého konsenzu.
Ich bin sicher, dass der heutige Tag einen Durchbruch darstellt, da wir es geschafft haben, als Parlament eine gemeinsame Position auf einer breiten Basis des Einvernehmens auszuarbeiten.
Tony blair se naproti tomu ocitl pod těžkou palbou parlamentního výboru pro zahraniční záležitosti neboť prý zveličoval hrozbu ze strany saddáma husajna.
Blair aber geriet wegen Übertreibung der von Saddam Hussein ausgehenden Bedrohung unter heftigen Beschuss des außenpolitischen Ausschusses seines Parlaments.
Der parlamentarischen
Březen 1958 ustavující schůze evropského parlamentního shromáždění.
März 1958- Konstituierende Sitzung der Parlamentarischen Versammlung.
Březen 1958 zakládající schůze evropského parlamentního shromáždění.
März 1958- Konstituierende Sitzung der Parlamentarischen Versammlung.
Des parlaments
Podpora parlamentního návrhu v žádném případě neznamená bezpodmínečnou podporu návrhu komise.
Die Unterstützung für den Vorschlag des Parlaments bedeutet unter keinen Umständen, dass der Vorschlag der Kommission uneingeschränkt unterstützt wird.
Je důležité že tato rozprava probíhá v hlavním čase parlamentního plenárního pracovního dne v době kdy může mít vysoký veřejný profil.
Es ist wichtig, dass diese Aussprache im Plenum des Parlaments zu einer Zeit geführt wird, zu der sie die ihr gebührende öffentliche Aufmerksamkeit erhalten kann.
Einer parlamentarischen
Vybudování parlamentního shromáždění organizace spojených národů v rámci systému OSN je zajímavým návrhem který stojí za to prozkoumat prodiskutovat.
Die Einrichtung einer Parlamentarischen Versammlung der Vereinten Nationen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen ist ein interessanter Vorschlag, der es verdient, geprüft und debattiert zu werden.
S tím souvisí blížící se zřízení parlamentního shromáždění východního partnerství které čelí jistým obtížím.
Ebenfalls damit verbunden ist die bevorstehende Gründung einer Parlamentarischen Versammlung Östliche Partnerschaft, die sich mit bestimmten Problemen konfrontiert sieht.
Jiné příklady vět
Činnost smíšeného parlamentního shromážděníAKT-EU v roce 2004.
Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EU 2004.
Za druhé unie by se měla zvlášť zaměřit na podporu parlamentního aspektu.
Zweitens: Die Union sollte sich speziell zur Unterstützung der parlamentarischen Dimension bekennen.
Mé ano ve prospěch změny parlamentního rozpočtu je podmíněné.
Mein Ja zur Abänderung des parlamentarischen Budgets ist ein bedingtes.
Zde je vyfotografován s předsedkyní parlamentního výboru pro evropské záležitosti paní elsou papademetriouovou.
Hier spricht er mit der Vorsitzenden des parlamentarischen Ausschusses für europäische Angelegenheiten, Frau Elsa Papademetriou.
Neumíme si představit závažnější porušení parlamentního mandátu.
Eine noch deutlichere Verletzung des parlamentarischen Mandats können wir uns nicht vorstellen.
Fatah dává přednost hlasovacímu systému kde o velikosti parlamentního zastoupení rozhoduje počet obyvatel.
Die Fatah zieht ein Wahlsystem vor, bei dem die Bevölkerungsgröße den Umfang der parlamentarischen Vertretung bestimmt.
To vyžaduje zřízení parlamentního kontrolního subjektu v rámci evropského parlamentu.
Dies bedeutet zum Beispiel die Schaffung eines parlamentarischen Überwachungsausschusses innerhalb des Europäischen Parlaments.
Jedním z těchto nástrojů je východní partnerství zmíněné ve zprávě předložené panemsaryusz-wolským včetně vytvoření společného parlamentního shromáždění EURONEST.
Eines dieser Instrumente ist die im Bericht von Herrn Saryusz-Wolski angesprochene Östliche Partnerschaft, einschließlich der Einrichtung der gemeinsamen parlamentarischen Versammlung EURONEST.
Jakýkoliv budoucí premiér putin tak bude moci říct „ hej já vládnu na základě ultrademokratického italského parlamentního modelu.
Ein zukünftiger Ministerpräsident Putin wird also sagen können: He, ich regiere gemäß dem ultrademokratischen parlamentarischen Modell Italiens.
Každý vnitrostátní parlament má dva hlasy rozdělené na základě vnitrostátního parlamentního systému.
Jedes nationale Parlament hat zwei Stimmen, die nach dem jeweiligen System des nationalen Parlaments aufgeteilt sind.
Dohoda byla ratifikována bez řádného parlamentního dohledu v rozporu s ustanovením ústavy které na ukrajinském území zakazuje zahraniční základny.
Das Abkommen wurde ohne ordnungsgemäße parlamentarische Aufsicht und unter Verstoß gegen eine Verfassungsbestimmung, die ausländische Stützpunkte auf ukrainischem Gebiet verbietet, ratifiziert.
S ohledem na závěrečné prohlášení doporučení parlamentního výboru pro spolupráci mezi EU ukrajinou ze dne 16.- 17. února 2004.
Unter Hinweis auf die Abschlusserklärung und die Empfehlungen des Parlamentarischen Kooperationsausschusses EU-Ukraine vom 16./ 17. Februar 2004.
S ohledem na konečné závěry mezinárodní volební pozorovatelské mise parlamentního shromáždění OBSE ze dne. prosince 2004.
Unter Hinweis auf die abschließenden Feststellungen der internationalen Wahlbeobachtungsmission der Parlamentarischen Versammlung der OSZE vom 9. Dezember 2004.
Na ustavující schůzce parlamentního shromáždění euronest minulý týden zástupci běloruska chyběli právem.
Bei der konstituierenden Sitzung der Parlamentarischen Versammlung EURO-NEST letzte Woche fehlten die Vertreter von Belarus zu Recht.
S OHLEDEM NA závěry prvního zasedání evropsko-středomořského parlamentního shromáždění které se konalo v březnu 2005 v káhiře;
Gestützt auf die Schlussfolgerungen der ersten Tagung der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer, die im März 2005 in Kairo stattfand;
Všechny zavedly nějakou formu parlamentního systému v němž je vláda přímo zodpovědná zákonodárnému sboru pravomoci prezidenta jsou omezené často mají převážně ceremoniální charakter.
Alle von ihnen begründeten irgendeine Form von parlamentarischem System, in dem die Regierung der gesetzgebenden Körperschaft unmittelbar verantwortlich ist und die Befugnisse des Präsidenten beschränkt(und häufig weitgehend zeremonieller Art) sind.
První je meziparlamentní spolupráce kterou umožnilo vytvoření evropsko-středomořského parlamentního shromáždění jeho výborů.
Der erste Bereich ist die interparlamentarische Zusammenarbeit durch die Einrichtung der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer und ihrer Ausschüsse.
Jsem rád že zpravodaj podporuje rozhodnutí posílit demokratickou legitimitu unie pro středomoří posílením role evropsko-středomořského parlamentního shromáždění.
Ich freue mich, dass der Berichterstatter den Beschluss unterstützt, die demokratische Legitimität der Mittelmeerunion zu stärken, indem die Rolle der Parlamentarischen Versammlung Europa-Mittelmeer ausgeweitet wird.
Všichni tři řečníci se dnes sešli v evropském parlamentu na mimořádném zasedání parlamentního shromáždění litvy polska ukrajiny.
Die drei Sprecher trafen sich heute im Parlament zu einer außerordentlichen Sitzung der Parlamentarischen Versammlung Litauen, Polen und Ukraine.
Nicméně před pěti dny fotbalový trenér odpovídal na naléhavé otázky v rámci parlamentního šetření.
Und dennoch antwortete vor fünf Tagen ein Fußballtrainer im Rahmen einer parlamentarischen Untersuchung auf dringende Fragen.

Výsledek: 265, Čas: 0.1241

Viz také


parlamentního shromáždění
parlamentarischen versammlung
smíšeného parlamentního výboru
gemischten parlamentarischen ausschusses des gemeinsamen parlamentarischen ausschusses
společného parlamentního shromáždění
paritätischen parlamentarischen versammlung gemeinsamen parlamentarischen versammlung
společného parlamentního výboru
des gemischten parlamentarischen ausschusses des gemeinsamen parlamentarischen ausschusses gemischten parlamentsausschusses
evropsko-středomořského parlamentního shromáždění
der parlamentarischen versammlung europa-mittelmeer
práci smíšeného parlamentního shromáždění
die arbeit der paritätischen parlamentarischen versammlung

"Parlamentního" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc