PASIVNÍ DO NĚMČINY

Překlad Pasivní do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.0793

Příklady použití Pasivní ve větě a jejich překlady

Byl jsi takový pasivní paralyzovaný.
Du warst passiv, wie gelähmt.
Transsexuálové jsou velice pasivní.
Sie sind sehr passiv.
Jiné příklady vět
Stane se ze mě úplně pasivní... neinvazivní... buddhistka.
Aus mir wird eine völlig passive, sich nicht einmischende... Buddhistin.
Pasivní jazyky jsou jazyky jimiž je možno na schůzi hovořit.
Passive Sprachen sind Sprachen, in denen in der Sitzung gesprochen werden kann.
Navrhuješ pasivní rezistenci.
Schlägst du passiven Widerstand vor?
IV. pasivní zušlechťovací styk s použitím systému prosté výměny.
IV. Passive Veredelung unter Inanspruchnahme des Verfahrens des Standardaustauschs.
Aby náklady zůstaly nízké chytré strategie beta musí být pasivní.
Um die Kosten gering zu halten, müssen Smart-Beta- Strategien passiv sein.
To je dost pasivní přístup od dcery alkoholika.
Das ist ein ziemlich passiver Ansatz für die Tochter eines Alkoholikers.
Povolit pasivní DCC odesílání.
Passiven DCC-Versand aktivieren.
Pasivní zaneprázdněný kurzor.
Passive Aktivitätsanzeige.
Pasivní tolerance zla skrze nečinnost nebo lhostejnost.
Passive Toleranz gegenüber Bösem durch Nichtstun oder Gleichgültigkeit.
Stopy po pasivní agresivitě ... spoustu svalnatých mladíků provozujících sport.
Spuren von passiver Aggressivität und... eine Menge muskulöser junger Männer, beim Sport.
Můžu přejít na pasivní mikrovlnný obraz. takhle v podstatě můžeme vidět skrz mraky.
Mit diesem passiven Mikrowellensystem können wir auch durch die Wolken sehen.
Nemám v plánu být pasivní.
Ich habe nicht vor, passiv zu sein.
Aktivní pasivní imunizace prasat proti aujeszkyho chorobě.
Aktive und passive Immunisierung von Schweinen gegen die Aujeszkysche Krankheit.
Naopak evropská unie zůstala při útoku na svrchovanost gruzie překvapivě pasivní.
Im Gegensatz dazu blieb die Europäische Union während des Angriffs auf das souveräne Georgien überraschend passiv.
Z mužů se stali malí pasivní chlapci.
Männer werden zu kleinen passiven Jungs.
Pasivní telepatií můžeš číst myšlenky ať ty lidi vidíš nebo ne.
Mit passiver Telepathie kannst du Gedanken lesen, ohne die Leute zu sehen.
Moje síla je pasivní.
Meine Kraft ist passiv.
Pasivní odpor.
Passiver Widerstand!
Muž sluchový korelátor čte pouze pasivní zvuky.
Mann Der Korrelator liest passive Klänge.
Proč berlusconiho vláda zvolila tak pasivní hospodářskou politiku.
Warum entschied sich Berlusconis Regierung für eine derart passive Wirtschaftspolitik?
Spojenci v afghánistánu jsou pasivní tvrdí američané.
Verbündete in Afghanistan sind passiv, behaupten Amerikaner.
To jsme pasivní srabi.
Sind wir... passive Pussys?
Kdo je pasivní.
Wer ist passiv.
Plánovaná síť ze skelných vláken je rozdělená na pasivní aktivní vrstvu.
Das geplante Glasfasernetz teilt sich in eine passive und eine aktive Schicht.
Podle vašeho scénáře byl pasivní.
Gemäß euerem Szenario hier, war er passiv.
Asylva už není pasivní.
Sylvia ist jetzt nicht mehr so passiv.
V dalším režimu je rezero pasivní můžeme jím hýbat naokolo.
Im nächsten Modus ist Rezero passiv und wir können ihn herumschieben.
EU nesmí zůstat pasivní.
Die EU darf nicht passiv bleiben.

Výsledek: 265, Čas: 0.0793

Viz také


pasivní imunitu
eine passive immunität passiven immunisierung
je pasivní
ist passiv ein passiver vorgang ist

"Pasivní" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc