PILÍŘ DO NĚMČINY

Překlad Pilíř do Němčiny

Výsledek: 254, Čas: 0.0665

Příklady použití Pilíř ve větě a jejich překlady

Säule ( pilíře , sloup , kolona )
Platí to stejně pro první pilíř zemědělské politiky jako pro pilíř druhý.
Das gilt für die erste Säule der Agrarpolitik genauso wie für die zweite.
Druhý pilíř obsahuje specifické podmínky k průběhu přístupových jednání s tureckem.
Die zweite Säule umfasst die besonderen Bedingungen für den Verlauf der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei.
Pfeiler ( pilíře , sloup )
První pilíř se týká výzkumu v oblasti technologií.
Beim ersten Pfeiler handelt es sich um technologische Forschung.
Druhý pilíř se týká předvedení produktu.
Beim zweiten Pfeiler geht es um Produktdemonstrationen.
Stütze ( pilíř , opory )
Pilíř komunity... byl na záchodě než do něj pár zatloukli.
Diese Stütze der Gesellschaft... Er war pinkeln, bevor er sich ein paar einfing?
Betty wrightová byla všeobecně oblíbená rodačka z tallahassee pilíř komunity.
Betty Wright war eine beliebte Einheimische in Tallahassee, eine Stütze der Gesellschaft.
Einen pfeiler ( pilíř , opory )
Ralph scaletta najel na pilíř zabil ještě tři lidi.
Ralph Scaletta fuhr auf einen Pfeiler, tötete drei andere.
Uprostřed pilíř který to bude všechno podpírat.
In die Mitte kommt ein Pfeiler, der das alles hält.
Jiné příklady vět
Třetí pilíř islámu.
Die 3. Säule des Islam?
Třetí pilíř představuje konkurenceschopnost průmyslu ve světovém měřítku.
Beim dritten Pfeiler handelt es sich um die weltweite Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie.
Druhý pilíř SZP má zcela zásadní význam pro rozvoj venkova.
Die zweite Säule der GAP ist von entscheidender Bedeutung für die ländliche Entwicklung.
Nejprve se zničí centrální pilíř aby se budova zřítila do sebe.
Zuerst sprengen sie einen der mittleren Pfeiler, damit das Gebäude auf sich selbst fällt.
Proto je právě druhý pilíř SZP hlavním nástrojem restrukturalizace jejich venkovských regionů.
Deshalb ist die zweite Säule der GAP das wichtigste Instrument für die Umstrukturierung ihrer ländlichen Regionen.
Přítel prostého člověka pilíř společnosti.
Freund des einfachen Mannes, Stütze der Gemeinschaft.
Další pilíř digitální agendy se zaměřuje na digitální dovednosti.
Ein weiterer Pfeiler der Digitalen Agenda ist den digitalen Kompetenzen gewidmet.
Pilíř první.
Säule eins.
Druhý pilíř má za cíl zajištění udržitelnějšího zásobování v rámci EU.
Der zweite Pfeiler ist die Sicherstellung einer nachhaltigeren Versorgung innerhalb der EU.
Proto je první pilíř důchodového systému tak důležitý.
Deshalb ist die erste Säule der Rente auch von besonderer Bedeutung.
Třetí pilíř již neexistuje.
Es gibt keine dritte Säule mehr.
Třetí pilíř se týká recyklace účinného využívání zdrojů.
Der dritte Pfeiler ist das Recycling und die effiziente Nutzung von Ressourcen.
Eddie je skutečně fajn je to můj pilíř síly.
Eddie ist wirklich gut! Er ist mein Pfeiler der Kraft.
Potřebujeme silný první pilíř.
Wir brauchen eine starke erste Säule.
Nicméně to není náš jediný pilíř.
Das ist jedoch nicht der einzige Pfeiler, den wir haben.
Rusko čína zpochybňují dolar jako pilíř mezinárodního systému.
Russland und China stellen den Dollar als Säule des internationalen Systems infrage.
Tato metoda bude navíc rozšířena na bývalý pilíř spravedlnosti vnitřních věcí.
Zudem wird diese Methode auf die ehemalige Säule Justiz und Inneres ausgedehnt werden.
To bude napříště tvořit nový pilíř sociálního státu.
Dies wird künftig einen neuen Pfeiler des Wohlfahrtsstaates bilden.
Jedná se o velmi důležitý pilíř naší integrované námořní politiky.
Dies ist ein sehr wichtiger Pfeiler unserer integrierten Meerespolitiken.
Usnesení zdůrazňuje že první pilíř důchodového systému je ten hlavní.
Die Entschließung betont, dass die erste Säule des Rentensystems die wichtigste ist.
Návrh vychází z hlavy VI smlouvy o evropské unii třetí pilíř.
Der Vorschlag stützt sich auf Titel VI des Vertrags über die Europäische Union dritte Säule.
Musíte sundat ten pilíř. nebo transportují cybertron sem rozumíte.
Sie müssen den Pfeiler abschießen, oder sie transportieren Cybertron hierher, verstehen Sie?

Výsledek: 254, Čas: 0.0665

Viz také


druhý pilíř
zweite säule zweite pfeiler
první pilíř
erste säule erster pfeiler
třetí pilíř
dritte säule dritten pfeiler
pilíř společnosti
eine säule der gesellschaft stütze der gemeinschaft stützen der gesellschaft

"Pilíř" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc