POCHYB DO NĚMČINY

Překlad Pochyb do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.1359

zweifel (60) zweifellos (17) außer frage (13) zweifelsohne (9) zweifel daran bestehen (3) unbestritten (3) zweifels (5) zweifeln (3)

Příklady použití Pochyb ve větě a jejich překlady

Zweifel ( pochybnosti , pochyby , pochybovat )
Já... nemám pochyb že je to dobrý muž.
Ich habe keine Zweifel, dass er ein guter Mann ist.
Není žádných pochyb že abbás byl zvolen demokraticky.
Es besteht kein Zweifel, dass Abbas demokratisch gewählt wurde.
Zweifellos ( nepochybně , bezpochyby , určitě )
Stále tu ale existují překážky které musíme překonat o tom není pochyb.
Es gibt zweifellos immer noch Hürden, die überwunden werden müssen.
Není pochyb že vám ten čas zamlžil správné anglické smýšlení.
Zweifellos hat Ihre Zeit hier Ihr klares englisches Denken verwirrt.
Außer frage
Stejně není pochyb o tom že bertholdovo záření je smrtelné.
Es steht auch außer Frage, dass die Strahlen tödlich sind.
Také není pochyb že se z toho dostanete.
Es steht auch außer Frage, dass Sie wieder gesund werden.
Zweifelsohne ( nepochybně , bezpochyby , věru )
Není pochyb že k lisabonské strategii přispěly regionální fondy.
Zweifelsohne haben Mittel aus den Regionalfonds zur Strategie von Lissabon beigetragen.
Nebylo pochyb že díky ledovým vodám v horské bystřině.
Das lag zweifelsohne am eiskalten Wasser des Gebirgsbachs.
Unbestritten ( nesporné , pochyb , bezesporu )
O úloze EU jakožto iniciátora koordinátora posilování jednotného trhu není pochyb.
Die Rolle der EU als Initiator und Koordinator bei der Stärkung des Binnenmarktes ist unbestritten.
O vašich znalostech není pochyb.
Ihre Kenntnisse sind unbestritten.
Jiné příklady vět
Bez pochyb. mužsmalýmiknírkem,adolfhitler.
Kein Zweifel, der Mann mit dem kleinen Schnurrbart ist.
Mladý čaroději není pochyb že jsi zde kvůli tomu druidskému chlapci.
Der junge Zauberer. Zweifellos bist du wegen des Druidenjungen hier.
Bez pochyb se dozvěděli že se v paláci znovu zabydluji.
Ohne Zweifel haben sie erfahren, dass ich wieder im Palast herrsche.
Není žádných pochyb že také on je náš nepřítel.
Es gibt keinen Zweifel, dass er ebenfalls unser Feind ist!
Není pochyb že jsme to zvorali.
Wir haben zweifellos Scheiße gebaut.
O jeho síle charakteru není pochyb.
Seine Charakterstärke steht außer Frage.
Nesmí být žádných pochyb.
Es darf kein Zweifel daran bestehen.
Fyzický důkaz o použití síly také nemůže být pochyb.
Und es wurde zweifellos Gewalt angewendet.
Není pochyb že turecko je velká muslimská země s obrovským strategickým významem.
Zweifelsohne ist die Türkei ein großes moslemisches Land immenser strategischer Wichtigkeit.
Nemám pochyb že je to vina toho goblina.
Ich habe keine Zweifel, dass dem Goblin die Schuld zu geben ist.
Macintyre já chci toto místo o tom není pochyb.
Ich will diesen Ort haben, MacIntyre. Das steht außer Frage.
Bez pochyb bratře.
Kein Zweifel, Bruder.
Vidím že jsi plný pochyb nejistot.
Ich sehe, dass du von Zweifeln erfüllt bist, genährt durch Ungewissheit.
No o tom není pochyb.
Das steht außer Frage.
Není pochyb že moje máma mě vychovala lépe.
Also, meine Mama hat mich zweifelsohne richtig erzogen.
Ale nemůže být pochyb.
Es ist zweifellos.
Dále není pochyb o tom že turecko musí usilovat o dobré sousedské vztahy.
Des Weiteren muss sich die Türkei zweifelsohne um gute nachbarschaftliche Beziehungen bemühen.
Jsem osvobozen od svých slabostí svých pochyb.
Ich bin jetzt frei von allen Schwächen und Zweifeln.
Svých tužeb přesvědčení ambicí pochyb.
Meine Sehnsüchte, Glaubenssätze, Ambitionen, Zweifel.
O tom není pochyb.
Das steht außer Frage.

Výsledek: 253, Čas: 0.1359

Viz také


není pochyb že
es besteht kein zweifel , dass es gibt keinen zweifel , dass es steht außer zweifel , dass
není pochyb o tom že
es besteht kein zweifel , dass es gibt keinen zweifel daran , dass es steht außer frage , dass es steht außer zweifel , dass

"Pochyb" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc