PODEPSANÉ DO NĚMČINY

Překlad Podepsané do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.0807

Příklady použití Podepsané ve větě a jejich překlady

Unterschrieben ( podepsal , podepsané , podepsala )
Podepsané prosím!
Unterschrieben, bitte!
Carillovy kontrakty měly být podepsané na mém stole.
Die Carillo-Verträge, die sollten unterschrieben sein und auf meinem Tisch liegen.
Následující prohlášení datované podepsané žadatelem s jeho jménem napsaným hůlkovým písmem.
Folgende vom Antragsteller datierte und unterschriebene Erklärung mit der Angabe seines Namens in Großbuchstaben.
No bohužel ne mají podepsané dokumenty které dokazují opak.
Nun, unglücklicherweise haben sie unterschriebene Dokumente, die das Gegenteil beweisen.
Signiert ( podepsána , podepsané , značkové )
Je to podepsané. shaman neka.
Er ist signiert:"Schamane neka.
Ano ale podepsané zboží nemůžeme vrátit vydavateli.
Ja, aber wenn die Ware signiert ist, nimmt der Verlag sie nicht zurück.
Podepsané výpůjční smlouvy_BAR_ 6.2_BAR_ 0,00_BAR_ 0,00_BAR.
Unterzeichnete Anleiheverträge _BAR_ 6.2 _BAR_ 0,00 _BAR_ 0,00 _BAR.
Podepsané smlouvy.
Unterzeichnete Verträge.
Jiné příklady vět
Budu se těšit že od vás do hodiny dostanu ty dokumenty podepsané.
Dann erwarte ich die unterzeichneten Dokumente in einer Stunde.
Ve skříňce mám totiž nějaké podepsané.
Einige Exemplare liegen unterschrieben im Spind.
Máme podepsané papíry.
Wir haben unterschriebene Quittungen.
Některé jsou podepsané.
Manche sind unterschrieben.
Jsou už podepsané.
Sie sind schon unterschrieben.
Dílo jako tohle musí být podepsané.
So ein Kunstwerk muss signiert werden.
Mám podepsané dopisy od italské bulharské vlády které nákupy potvrzují.
Ich habe Schreiben, unterzeichnet von der italienischen wie der bulgarischen Regierung, die die Käufe bestätigen.
Ano vím že máš kopie ale tyto jsou podepsané takže mají větší cenu.
Ich weiß, ihr habt schon welche. Aber die sind signiert und ziemlich wertvoll.
Všechny byly podepsané.
Sie waren alle unterzeichnet.
Podepsané smlouvy evropská unie partnerské země.
Unterzeichnete Verträge Europäische Union Partnerländer.
Potřebuji tvé plné podepsané doznání.
Ich brauche dein vollständiges, unterschriebenes Geständnis.
Všechno podepsané.
Alles unterschrieben.
Není podepsané.
Ist nicht signiert.
Smlouvy jsou podepsané.
Die Verträge sind unterschrieben.
Čtyři kopie podepsané soudcem.
Vier Kopien, vom Richter unterzeichnet.
Není to podepsané!
Es ist nicht unterschrieben.
Já ti nevím chtěla jsem počkat dokud nebudou podepsané papíry.
Ich wollte warten, bis die Papiere unterzeichnet sind.
Teď jak to bude podepsané.
Also wenn es unterzeichnet ist.
Není to podepsané.
Der ist nicht unterschrieben.
Není to podepsané.
Er ist nicht unterschrieben.
Vemte s sebou podepsané papíry.
Bringen Sie die unterschrieben Unterlagen mit.
Ale přišlo to zpět podepsané.
Es kam unterschrieben zurück.

Výsledek: 259, Čas: 0.0807

Viz také


podepsané papíry
unterschriebenen papiere papiere unterzeichnet unterschriebene quittungen unterzeichneten papiere
podepsané přiznání
unterschriebenes geständnis
podepsané osoby
unterzeichner amtsbezeichnung des unterzeichneten
jsou podepsané
sind unterschrieben sind handsigniert sind die unterzeichneten sind signiert
máme podepsané
wir ein unterschriebenes haben wir haben unterschriebene
není to podepsané
es ist noch nicht druckreif es ist nicht unterschrieben

"Podepsané" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc