PODEZŘELÝCH DO NĚMČINY

Překlad Podezřelých do Němčiny

Výsledek: 267, Čas: 0.0722

Příklady použití Podezřelých ve větě a jejich překlady

Hodně podezřelých tvoří mnoho sporných věcí.
So viele Verdächtige machen so viele fragwürdige Dinge.
Veškeré informace o podezřelých třetího stupně jsou tajné.
Informationen über Verdächtige der Stufe 3 sind geheim.
Mutmaßlicher ( podezřelých , předpokládaný , údajného )
Průzkumu značení podezřelých oblastí;
Vermessung und Kennzeichnung mutmaßlicher Minengebiete;
Porovnal je s databází podezřelých dealerů.
Er machte einen Abgleich mit ihrer Datenbank mutmaßlicher Dealer.
Jiné příklady vět
Policie pátrá po podezřelých v probíhající válce gangů.
Polizei-Fahndung nach Verdächtigen im andauernden Revierkampf.
Zúžit okruh podezřelých.
Unsere Verdächtigen etwas eingrenzen.
Může obsahovat seznam potencionálních podezřelých.
Sie enthält vielleicht eine Liste von potenziellen Verdächtigen.
Teď už to jen musím porovnat s rozměry rukou našich podezřelých.
Jetzt muss ich es nur mehr mit den Handabmessungen unserer Verdächtigen vergleichen.
Informace o rozpoznávání oznamování podezřelých transakcí;
Informationen zur Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen;
Ne ale mám seznam podezřelých.
Nein, aber ich hab eine Liste von Verdächtigen.
Jen% pronásledovaných podezřelých uteče.
Nur 5% verfolgter Verdächtiger entkommen.
Máme jednoho nebo víc podezřelých.
Gibt es mehrere Verdächtige oder einen einzelnen?
Moc podezřelých málo stop.
Zu viele Verdächtige, nicht genug Hinweise.
Řekni new yorku že popis našich podezřelých se změnil.
Sag New York, dass sich die Beschreibungen unserer Verdächtigen geändert hat.
Avšak toto rámcové rozhodnutí se zaměřuje na ochranu práv podezřelých osob.
In diesem Rahmenbeschluss geht es jedoch vornehmlich um den Schutz der Rechte verdächtiger Personen.
Vítám vaši pomoc ale vyslýchání potenciálních podezřelých.
Ich schätze Ihre Hilfe, doch die Befragung möglicher Verdächtiger.
Po celém londýne bylo zatknuto 19 podezřelých.
In London und verhaftete 19 Verdächtige.
To bude dlouhý seznam podezřelých.
Das wird eine lange Liste von Verdächtigen.
Vy projděte staré případy dejte dohromady seznam potenciálně podezřelých.
Sie gehen Ihre Akten durch, machen eine Liste potenzieller Verdächtiger.
V téhle práci obvykle... není mnoho podezřelých.
Üblicherweise mit einem Job wie diesem, gibt es da nicht viele Verdächtige.
Tady jsou záběry šesti podezřelých.
Hier sind Fotos der sechs Verdächtigen.
Mám seznam jiných podezřelých.
Ich habe eine Liste mit alternativen Verdächtigen.
Ale... abych rodinu vyloučila úplně jako podezřelých.
Aber... um die Familie komplett als Verdächtige auszuschließen.
Je žalobce tak věděl že podezřelých bude hodně.
Als Anwalt weiß er, dass es viele Verdächtige gibt.
Za velmi podezřelých okolností.
Unter sehr verdächtigen Umständen.
Prostředí je zpět na vrcholu našeho žebříčku podezřelých.
Und Umweltbedingtes ist wieder ganz oben auf der Liste unserer Verdächtigen.
Vypadá to že máme více podezřelých.
Sieht aus, als gäb es noch mehr Verdächtige.
Plukovníku na tom hřbitově jsme našli mnoho podezřelých věcí.
Colonel, wir haben jede Menge verdächtige Dinge auf dem Friedhof gefunden.
Nevíme kolik je tam podezřelých.
Wir wissen nicht, wie viele Verdächtige dort drin sind.
Což nám dává více podezřelých.
Was bedeutet, wir haben sehr viel mehr Verdächtige.

Výsledek: 267, Čas: 0.0722

Viz také


podezřelých transakcí
verdächtiger transaktionen verdächtige geschäfte
potenciálních podezřelých
möglichen verdächtigen potenziellen verdächtigen potentielle verdächtige

"Podezřelých" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc