PODSTATA DO NĚMČINY

Překlad Podstata do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0844

Příklady použití Podstata ve větě a jejich překlady

Wesen ( bytosti , stvoření , tvor )
Podstata věci jako kdy jsem byl v mém životě.
Wesen der Dinge als ich jemals in meinem Leben war.
Vaše lineární podstata je přirozeně destruktivní.
Ihr lineares Wesen ist von Natur aus destruktiv.
Natur ( příroda , povaze , podstaty )
Lidská podstata je nemìnná.
Die menschliche Natur währt ewig.
Podstata krista není tak jednoduchá jak by se mohlo z vašeho snímku zdát.
Christi Natur ist nicht so einfach, wie in Ihrem Filmdrama dargestellt.
Substanz ( látka , substance , podstatu )
Obsah podstata dohody je mnohem důležitější než jakékoli volby.
Inhalt und Substanz der Vereinbarung sind weitaus wichtiger als irgendeine Wahl.
Přesně je to samé blesky žádná podstata.
Es heißt: nur Blitz, keine Substanz.
Die natur ( látka , substance , podstatu )
Podstata přirozeného shoří v ohni stvoření.
Die Natur des Natürlichen ist im Feuer des Kreativen verbrannt.
Taková je podstata života.
Das ist die Natur des Lebens.
Der kern ( látka , substance , podstatu )
To je podstata krize nezodpovědné zadlužování ke kterému docházelo po mnoho let.
Denn das ist der Kern der Krise- verantwortungslose Schuldenmacherei über viele Jahre.
Je to podstata jejich práce dialog vedoucí ke kompromisu.
Das ist der Kern ihrer Arbeit: ein Dialog, der mit einem Kompromiss endet.
Die essenz ( látka , substance , podstatu )
Je to podstata zla.
Es ist die Essenz des Bösen.
To je podstata dialektiky.
Das ist die Essenz der Dialektik.
Das wesen ( látka , substance , podstatu )
Podstata přírody je v matematice.
Das Wesen der Natur ist mathematisch.
Právě to je podstata mezinárodní spolupráce.
Genau das ist das Wesen der internationalen Zusammenarbeit.
Jiné příklady vět
Brunova podstata je hloupost plachost.
Der Kern von Brunos Wesen war Dummheit und Schüchternheit.
Jeho podstata je moje.
Seine Essenz gehört mir.
Podstata všech sester.
Natur aller Schwestern.
Vím že tvá skutečná podstata je silná.
Ich kenne dein wahres Wesen, es ist stark.
Ale je to vaše podstata vaše minulost vaše budoucnost.
Blut... es ist euer Wesen, eure Geschichte, eure Zukunft.
Podstata obsah této smlouvy byly ryze diplomatické.
Natur und Inhalt dieses Vertrags waren rein diplomatisch.
Základní podstata peněz se změnila.
Das grundlegende Wesen von Geld hat sich verändert.
Míra vzájemné závislosti států roste globální podstata našich problémů je neoddiskutovatelná.
Die wechselseitige Abhängigkeit unter den Ländern nimmt zu und daraus ergibt sich die globale Natur unserer Probleme.
Ale říkal jsi sám že je to tvá pravá podstata.
Aber du hast doch gesagt, das ist deine wahre Natur.
Podstata našich obranných zdrojů by mohla být zpronevěřena.
Die Natur unserer Verteidigungs- Ressourcen könnten gefährdet sein.
To je podstata víry.
Das ist die Natur des Glaubens.
To je podstata hraní.
Das ist die Essenz der Schauspielerei.
Podstata je stejná jen jsem upravil cestu k tomu zjištění.
Der Kern ist derselbe. Nur wie ich dazu kam.
To byla skutečná podstata mého veškerého zájmu.
Das war tatsächlich der Kern meines aufrichtigen Interesses.
Podstata našich obranných zdrojů.
Die Natur unserer Verteidigungs-Ressourcen.
Protože kruh je podstata všeho.
Weil der Kreis das Wesen aller Dinge ist.

Výsledek: 268, Čas: 0.0844

Viz také


podstata věci
kern der sache kernpunkt der angelegenheit der springende punkt
podstata problému
kern des problems grundsätzlich gibt es ein problem kernproblem
to je podstata
das ist die essenz ist der kern das liegt in der natur

"Podstata" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc