POKOLENÍ DO NĚMČINY

Překlad Pokolení do Němčiny

Výsledek: 265, Čas: 0.0614

Příklady použití Pokolení ve větě a jejich překlady

Stamm ( kmen , pokolení , kmeni )
Načteno jich z pokolení judova sedmdesáte čtyři tisíce šest set.
Wurden gezählt zum Stamm Juda vierundsiebzigtausend und sechshundert.
Načteno jich z pokolení manassesova třidceti dva tisíce dvě stě.
Wurden zum Stamm Manasse gezählt zweiunddreißigtausend und zweihundert.
Kolik pokolení před nimi jsme již zahubili!
Wie manche Generation haben Wir vor ihnen verderben lassen.
Kolik zahladili jsme pokolení před nimi!
Wie manche Generation haben Wir vor ihnen verderben lassen.
Art ( druh , způsob , článku )
Též sup káně luňák vedlé pokolení svého.
Den Geier, den Weih, und was seine Art ist.
Všeliký krkavec vedlé pokolení svého.
Und alle Raben mit ihrer Art.
Jiné příklady vět
Kolik zahubili jsme pokolení po noemovi!
Und wie viele Generationen nach Noach haben Wir verderben lassen!
Načteno jich z pokolení asser čtyřidceti jeden tisíců pět set.
Wurden gezählt zum Stamm Asser einundvierzigtausend und fünfhundert.
Balím do plínek už třetí pokolení.
Drei Generationen wickelte ich in Windeln.
Načteno jich z pokolení neftalímova padesáte tři tisíce čtyři sta.
Wurden zum Stamm Naphthali gezählt dreiundfünfzigtausend und vierhundert.
Kolik zahubili jsme před nimi pokolení!
Und wie viele Generationen haben Wir vor ihnen verderben lassen!
Ti služebníci města sloužiti budou izraelovi ze všech pokolení izraelských.
Und die Arbeiter aus allen Stämmen Israels sollen in der Stadt arbeiten.
Sokola supa luňáka vedlé pokolení jeho.
Der Taucher, der Weih, der Geier mit seiner Art.
Kolik zahubili jsme pokolení po noemovi!
Und wie viele Generationen richteten WIR nach Nuh zugrunde!
Toho času povolav jozue rubenitských gáditských polovice pokolení manassesova.
Da rief Josua die Rubeniter und Gaditer und den halben Stamm Manasse.
Žádného krkavce vedlé pokolení jeho.
Und alle Raben mit ihrer Art.
Načteno jich z pokolení gádova čtyřidceti pět tisíců šest set padesát.
Wurden gezählt zum Stamm Gad fünfundvierzigtausend sechshundertundfünfzig.
Celé pokolení ztraceno.
Ganze Generationen verschwunden.
Levítové pak vedlé pokolení otců svých nejsou počítáni mezi ně.
Aber die Leviten nach ihrer Väter Stamm wurden nicht mit darunter gezählt.
Pstrosa sovy vodní káně krahulce vedlé pokolení jeho.
Der Strauß, die Nachteule, der Kuckuck, der Sperber mit seiner Art.
Věřil v moudrost předchozích pokolení.
Er baute auf das Wissen früherer Generationen.
V každém pokolení je jedna vyvolená.
In jeder Generation gibt es eine Auserwählte.
Čápa volavky vedlé pokolení jejího dedka netopýře.
Der Reiher, der Häher mit seiner Art, der Wiedehopf, die Schwalbe.
Tak jako to celá pokolení dělal chitzin rod.
So wie Chitzas Familie es seit Generationen getan hatte.
Pak se připravuje nové pokolení aby přeletělo přes hory na východ.
Und dann macht sich die neue Generation bereit, nach Osten über die Verge zu fliegen.
Naše rodina tam nahoře žije už nejmíň šest pokolení.
Meine Familie wohnt seit sechs Generationen dort.
Rozsudek byl předáván z pokolení na pokolení.
Dieser Ausspruch wurde überliefert... von Generation zu Generation.
Několik pokolení.
Über mehrere Generationen.
Napřed však musím mnoho trpět být zavržen od tohoto pokolení.
Vorher aber muß er viel erleiden und von dieser Generation verworfen werden.
Ty jsi strážcem ochráncem nového pokolení dětí boha.
Du bist der Beschützer der neuen Generation von Gottes Kindern.

Výsledek: 265, Čas: 0.0614

Viz také


načteno jich z pokolení
wurden gezählt zum stamm wurden gezählt zum stamme

"Pokolení" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc