POMALEJI DO NĚMČINY

Překlad Pomaleji do Němčiny

Výsledek: 257, Čas: 0.157

Příklady použití Pomaleji ve větě a jejich překlady

Projdeme si to pomaleji abys-- není potřeba.
Wir gehen langsam vor,
Dobrá teď pomaleji ... stisknout.
Und jetzt langsam... abdrücken.
Jiné příklady vět
Jo hojí se to trochu pomaleji když je kulka pořád uvnitř.
Ja, es heilt etwas langsamer wenn die Kugel noch immer drinnen ist.
Někteří si myslí že pomaleji než jiní.
Manche denken langsamer als andere.
Mám jet pomaleji?
Soll ich langsamer fahren?
Pomaleji spustí program menšírychlostí@ option radio.
Langsamere Geschwindigkeit: Das Programm mit langsamerer Geschwindigkeit ausführen@option:radio.
Pomaleji než bych chtěl ale dobře.
Langsamer als ich möchte, aber gut.
Začneme pomaleji.
Fangt langsam an.
Jsem tady nový takže poprvé to může jít trochu pomaleji.
Ich bin neu bei diesem Gericht, also könnte es zuerst etwas langsam vonstatten gehen.
Otec zemřel mnohem pomaleji.
Mein Vater ist viel langsamer gestorben.
Mluv pomaleji pomaleji.
Sprich langsamer, langsamer.
Je-li podnětná sype se pomaleji.
Wenn sie stimulierend ist, rinnt der Sand langsam hindurch.
Zopakuj to pomaleji.
Wiederhole das nochmal langsam.
Měli jsme postupovat pomaleji.
Wir sollten langsamer machen.
Musíš mluvit pomaleji.
Du mußt langsam reden.
Předsedající požádala řečníka aby mluvil pomaleji.
Die Präsidentin bittet die Rednerin, langsamer zu sprechen.
VSTUP ZAMÍTNUT mluvte pomaleji.
ZUTRITT VERWEIGERT Bitte langsam sprechen.
Zopakuj to ale pomaleji.
Sag es nochmal, aber langsamer.
Nebo mám mluvit pomaleji.
Oder soll ich langsamer sprechen?
O púl vteřiny rychleji nebo pomaleji nechytnete to.
Etwas zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei.
Lux trochu pomaleji.
Lux, ein wenig langsamer.
O půl vteřiny rychleji nebo pomaleji nechytnete to.
Etwas zu schnell oder zu langsam und ihr greift vorbei.
Někteří chlapci se vyvíjejí pomaleji.
Einige Jungen entwickeln sich langsamer.
Začněte s... pomaleji.
Beginnen wir mit... ganz langsam.
Skutečný vztek nabíhá pomaleji graduje.
Echte Wut baut sich ganz langsam auf.
Mohla byste to zopakovat jen trochu pomaleji.
Könntest du das wiederholen, nur ein wenig langsamer.
Předsedající požádal mluvčí aby hovořila pomaleji.
Der Präsident bittet die Rednerin, langsamer zu sprechen.
Aby pacientka umírala pomaleji.
Dass die Patientin langsamer stirbt?
Jak ale může pacientka umírat pomaleji.
Aber wie kann die Patientin langsamer sterben?
Řekni to znova trochu pomaleji.
Sags nochmal, etwas langsamer.

Výsledek: 257, Čas: 0.157

Viz také


pomaleji než
langsamer als weniger als langsameren rate , als
trochu pomaleji
etwas langsamer ein bisschen langsamer

"Pomaleji" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc