POPSAL DO NĚMČINY

Překlad Popsal do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.15

Příklady použití Popsal ve větě a jejich překlady

Popsal byste mi co se stalo v hostinci u námořníka.
Könnten Sie beschreiben, was im Mariner's Inn passiert ist?
Jak bys popsal svůj životní styl charlie.
Und wie beschreiben Sie lhren Lebensstil?
James joyce popsal mentální pozici potřebnou k ocenění práce v umění... uzření.
James Joyce bezeichnete die Geisteshaltung, um ein Kunstwerk zu würdigen, als"anschauend.
Einstein popsal své vědecké metody jako hru kombinatoriky.
Einstein bezeichnete seine wissenschaftliche Methode als Kombinationsspiel.
Skvěle popsal sarah masonovou.
Beschreibung passt perfekt auf Sarah Mason.
Lise je vskutku ještě krásnější než jsi ji popsal.
Und Ihre Lise entspricht ganz Ihrer Beschreibung.
Jiné příklady vět
Ten muž kterého gottlieb popsal... poznal sériového vraha na základě předtuchy.
Der Mann, den Gottlieb beschrieb... hat einen Serienmörder aufgrund einer Ahnung herausgepickt.
Můj otec popsal toto místo jako ráj hazardního hráče.
Mein Vater beschrieb diesen Ort als Spielerparadies.
Francouzský filozof roland barthes popsal trauma jako fotku z novin bez popisku.
Der französische Philosoph Roland Barthes beschrieb das Trauma als Foto ohne Text.
Přechod od komunismu přirovnávají k „ přirozenému stavu “ jak ho popsal john locke.
Sie vergleichen den Übergang vom Kommunismus mit dem von John Locke beschriebenen Naturzustand.
Ralph waldo emerson popsal jazyk jako zkamenělou poezii.
Ralph Waldo Emerson bezeichnete Sprache als"versteinerte dichtkunst.
Bouda kterou malachi popsal zapadá do geografického profilu lovecké zóny neznámého.
Der Schuppen, den Malachi beschrieb, passt zum geografischen Profil der Jagdzone des Unbekannten.
Otto von bismarck kdysi popsal vzorce světových dějin.
Otto von Bismarck beschrieb einst die Muster der Weltgeschichte.
Jeden pacient popsal mimovolné kontrakce svalů.
Bei einem Patienten wurden unwillkürliche Muskelkontraktionen beobachtet.
Možná spletl jméno ale toho muže dobře popsal.
Er könnte vielleicht den Namen falsch haben, aber er gab eine gründliche Beschreibung des Mannes.
Ministr školství v londýně popsal sám sebe jako velkého fanouška.
Der Bildungsminister im Süden von London bezeichnete sich selber als"grossen fan.
Jak darin popsal démony kteří unesli jacka.
Wie beschrieb Darin die entführenden Dämonen?
Ve svém prvním projevu jsem popsal írán který bych rád viděl.
In meinem ersten Redebeitrag habe ich den Iran beschrieben, den ich gern erleben möchte.
Jak neuvěřitelně teď viktoriánský slovník behaviorální patologie... perfektně popsal její vlastní touhy.
Viktorianisches Vokabular der Verhaltenspathologie beschrieb jetzt perfekt ihre eigene Begierde.
Vím že je to tak jak jsem ho popsal.
Ich habe ihn zwar so beschrieben,
Battuta popsal obřadní večeři následovanou předvedením bojového umění.
Battuta beschreibt ein zeremonielles Essen, gefolgt von einer Vorführung fernöstlicher Kampfkunst.
Uvědomuješ si že jsi právě popsal detektiva stahlovou že jo.
Du bist dir bewusst, dass du gerade Detective Stahl beschrieben hast, oder?
Plato popsal jeskyni ve které vyrostli lidé kteří sledovali stíny na stěně.
Platon beschrieb eine Höhle, in der Männer nur Schatten an der Wand sehen.
Někdo to jednou popsal jako třpyt.
Jemand beschrieb es mal als Flimmern.
Mauriac popsal mládí jako nebezpečnou cestu.
Mauriac beschreibt die Jugend als einen"gefährlichen weg.
Všechno co je v této složce se stalo jak jsem popsal.
Alles in dieser Akte ist wie beschrieben vorgefallen.
Jak byste popsal svou sušenku.
Wie würden Sie Ihren Cookie beschreiben?
Jak by jste popsal jejich pokrok.
Wie würden Sie ihre Fortschritte beschreiben?
Právě jsi popsal moji práci.
Sie haben gerade meinen Job beschrieben.
Jo proč ho každý popsal jinak.
Ja, und warum jeder ihn anders beschreibt.

Výsledek: 257, Čas: 0.15

Viz také


které jsem popsal
die ich beschrieb die ich eben beschrieben habe

S Synonyma "popsal"


"Popsal" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc