POPULACÍ DO NĚMČINY

Překlad Populací do Němčiny

Výsledek: 253, Čas: 0.0941

Příklady použití Populací ve větě a jejich překlady

Bestände ( zásoby , populací , stavy )
V případě mnoha populací to znamená že ve srovnání s úrovní roku 2010 podstatně vzrostly.
Das bedeutet, dass zahlreiche Bestände gegenüber 2010 deutlich gewachsen sind.
Opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů hlasování.
Technische Erhaltungsmaßnahmen für bestimmte Bestände weit wandernder Arten Abstimmung.
Bevölkerung ( obyvatelstva , populace , obyvatel )
Vzhledem k rychle stárnoucí populací je nyní načase aby evropa jednala.
Angesichts einer schnell alternden Bevölkerung ist für Europa jetzt der Zeitpunkt gekommen, um zu handeln.
Nemluvili byste s celou populací ale s jejich zvolenými zástupci.
Sie führen nicht zu der gesamten Bevölkerung sprechen, nur zu ausgewählten Vertretern.
Der bestände ( obyvatelstva , populace , obyvatel )
Neměli bychom obcházet plán dlouhodobého řízení populací v severním atlantiku.
Am Plan für die langfristige Bewirtschaftung der Bestände im Nordatlantik sollte nicht herumgedoktert werden.
Podíl populací v rámci bezpečných biologických limitů mimo ně 2008.
Anteil der Bestände innerhalb und außerhalb sicherer biologischer Grenzen, 2008.
Der bevölkerungen ( obyvatelstva , populace , obyvatel )
Toto vše je v podstatě technický problém ale má obrovský význam pro blahobyt populací.
Dies ist alles recht technisch, aber für das Wohl der Bevölkerungen sehr wichtig.
Charakteristickým rysem evropských národů je stárnutí jejich populací.
Ein für die europäischen Gesellschaften typisches Phänomen ist die Überalterung der Bevölkerung.
Jiné příklady vět
Kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů.
Mit technischen Erhaltungsmaßnahmen für bestimmte Bestände weit wandernder Arten.
Další informace u zvláštních populací.
Zusätzliche Informationen zu besonderen Populationen.
Alternativa by spočívala v ochraně pouze solventních populací.
Die Alternative wäre es, nur die wohlhabende Bevölkerung zu schützen.
Kterým se stanoví kontrolní opatření pro rybolov některých populací vysoce stěhovavých ryb.
Mit Kontrollmaßnahmen für die Befischung bestimmter Bestände weit wandernder Arten.
Ale věci se nešíří lidskou populací náhodně.
Aber Dinge verbreiten sich in menschlichen Populationen nicht zufällig.
Dávkování u specifických populací.
Dosierung bei speziellen Bevölkerungsgruppen.
Populací rozumí živé vodní zdroje které se vyskytují v dané oblasti řízení;
Bestand": eine in einem bestimmten Bewirtschaftungsgebiet vorkommende lebende aquatische Ressource.
Lov pomocí plavidel lovících vlečnou sítí neohrožuje biologickou životaschopnost využívaných populací.
Die Fischerei mit Ringwadenfängern gefährdet nicht die biologische Nachhaltigkeit der befischten Bestände.
Normy se mohou šíří populací.
Normen können sich in Populationen verbreiten.
Farmakokinetika u zvláštních populací farmakokinetika fosaprepitantu nebyla u zvláštních populací hodnocena.
Pharmakokinetik bei speziellen Patientengruppen Die Pharmakokinetik von Fosaprepitant wurde bei speziellen Patientengruppen nicht untersucht.
Chování se může šířit populací.
Verhalten kann sich in Populationen verbreiten.
Řízení reprodukce u slaboduchých populací odP.T. westmorlanda.
Die Reproduktion in geistesschwachen Populationen von PT Westmorland.
Farmakokinetika u speciálních populací starší osoby.
Pharmakokinetik bei speziellen Patientengruppen Ältere Patienten.
Populací biologicky nebo zeměpisně odlišený soubor jedinců;
Population" eine biologisch oder geographisch abgegrenzte Zahl von Individuen;
Farmakokinetika u speciálních populací.
Pharmakokinetik in bestimmten Populationen.
Faktem je že brazílie je domovem jedné z největších populací transsexuálů ve světě.
Tatsache ist... Brasilien ist das Zuhause einer der größten Bevölkerungen der Transsexuellen der Welt.
Obecné farmakokinetické vlastnosti farmakokinetika vorikonazolu byla hodnocena u zdravých jedinců zvláštních populací pacientů.
Allgemeine pharmakokinetische Eigenschaften Die Pharmakokinetik von Voriconazol wurde bei Probanden, speziellen Populationen und Patienten bestimmt.
FR pane předsedající dnes zbývá méně než 15% původních populací tuňáka obecného.
FR Herr Präsident! Heute sind weniger als 15% des ursprünglichen Bestands an Rotem Thun vorhanden.
Nyní se můžeme podívat na několik příkladů rozdělení indexů potlačení napříč populací.
Man kann sich tatsächlich die Verteilung von Unterdrückungsindizes ganzer Populationen ansehen.
Cílený rybolov populací na které je vyhlášeno moratorium nebo jejichž lov zakázán;
Gezielte Befischung eines Bestands, für den ein Moratorium oder ein Fangverbot gilt.
Biologické vlastnosti populace nebo populací;
Biologische Merkmale des Bestands bzw. der Bestände.
Z ekonomického hlediska je západní populace kranase obecného nejdůležitější populací ve vodách EU.
Wirtschaftlich gesehen ist der westliche Stöckerbestand der wichtigste Fischbestand aller EU-Gewässer.

Výsledek: 253, Čas: 0.0941

Viz také


stavu populací ryb
den zustand der fischbestände der bestandslage den die bestände
rychle stárnoucí populací
rapide alternden bevölkerungen schnell alternden bevölkerung
ochrany populací ryb
erhaltung der fischbestände schutzes von fischbeständen wir die fischbestände schützen
rybích populací na něž se vztahuje tato úmluva
unter dieses übereinkommen fallenden fischbestände unter dieses übereinkommen fallenden fischpopulationen

"Populací" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc