PORADENSTVÍ DO NĚMČINY

Překlad Poradenství do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 260, Čas: 0.2948

Příklady použití Poradenství ve větě a jejich překlady

Beratung ( poradenství , konzultaci , rady )
Poskytování služeb technického poradenství pro vytváření pracovních míst.
Dienstleistung und technischen Beratung zur Schaffung von Arbeitsplätzen.
Poradenství těhotným ženám zahrnující nejméně sto předporodních vyšetření.
Beratung Schwangerer mit mindestens 100 Untersuchungen vor der Geburt.
Gutachten ( stanovisko , posudek , zpráva )
Podpora správy řízení rybolovných zdrojů sběr základních údajů zlepšení vědeckého poradenství.
Unterstützung für die Bewirtschaftung der Fischbestände systematische Sammlung der Grunddaten und Verbesserung der wissenschaftlichen Gutachten.
Podpora správy řízení rybolovných zdrojů zlepšení vědeckého poradenství.
Unterstützung der Bewirtschaftung der Fischereiressourcen Verbesserung der wissenschaftlichen Gutachten.
Zahrnuje poradenství k určení potenciálních rizik znečištění k stanovení požadavků na jejich zmírnění.
Das Projekt umfasst Beratungsdienste zur Ermittlung von potenziellen Verschmutzungsrisiken und entsprechenden Abhilfemaßnahmen.
Služby doplňující výrobu informační technologie transfery technologií zprostředkovávání informací technické ekonomické poradenství.
Produktionswirksame Dienstleistungen Informatik, Technologietransfer, Informationsvermittlung, technische und wirtschaftliche Beratungsdienste.
Der beratung
Iii jakémukoli jinému druhu poradenství.
Iii jedweder anderen Art der Beratung.
Náklady na poradenství pro členy vedoucí pracovníky technický personál.
Die Kosten der Beratung von führenden Mitgliedern und des Fachpersonals;
Beratung und
Poradenství studie.
Beratung und Studien.
Poradenství studium.
Beratung und Studien.
Jiné příklady vět
Poradenství nikdy nefunguje že ne.
Beratung klappt nie, stimmt's?
Dobrovolné poradenství testování u infekčních chorob.
Freiwillige Beratung und Tests für Infektionskrankheiten.
Životní prostředí energetika poradenství christopher KNOWLES.
Umwelt, Energieund Beratungstätigkeit Christopher KNOWLES.
PRODUKT adekvátní politické poradenství výzkum analýza.
PRODUKT: Angemessene politische Beratung, Forschung und Analyse.
Hlava 25 koordinace politiky komise právní poradenství.
Titel 25: Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission.
Budovy související výdaje v oblasti koordinace politiky komise právní poradenství.
Ausgaben für Gebäude und Nebenkosten des Politikbereichs"Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission.
Míra nebo částka podpory 30 DKK za hodinu poradenství.
Beihilfeintensität oder-höhe: 30 DKK pro Stunde Beratung.
Technické poradenství.
Technische Beratung.
Externí pracovníci oblasti koordinace politiky komise právní poradenství.
Externes Personal des Politikbereichs Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission.
Ostatní výdaje na řízení oblasti koordinace politiky komise právní poradenství.
Sonstige Ausgaben des Politikbereichs Koordinierung der Politiken und rechtliche Beratung der Kommission.
Důležitost právního poradenství... 207.2.
Die Bedeutung rechtlicher Beratung... 207.2.
Soustředím se na výživu na práci s tělem duševní poradenství.
Ich konzentriere mich auf Ernährung, Körperarbeit, spirituelle Beratung.
Obdržené žádosti o vědecké poradenství 2004- 2006.
Eingegangene Ersuchen um wissenschaftliche Beratung, 2004-2006.
Někteří s pomocí každodenního psychologického poradenství.
Und einige mit Hilfe täglicher psychologischer Beratung.
Veterinární poradenství.
Tierärztliche Beratung.
Bude vám k dispozici náboženské poradenství.
Religiöser Beistand wird verfügbar gemacht.
Agentura poskytne poradenství podle tohoto článku bezplatně.
Die Agentur erteilt die Beratung nach diesem Artikel, ohne Gebühren zu erheben.
BAR_ poradenství_BAR_ 175000_BAR_ 125000_BAR__BAR.
BAR_ Beratung _BAR_ 175000 _BAR_ 125000 _BAR_ _BAR.
BAR_ poradenství studium_BAR_p.m._BAR_ 10000_BAR_p.m._BAR.
BAR_ Beratung und Studien _BAR_ p.m. _BAR_ 10000 _BAR_ p.m. _BAR.
Vi získávání vědeckých informací poradenství od špičkových vědců odborníků;
Vi Einholung wissenschaftlicher Informationen und Gutachten von hochrangigen Wissenschaftlern und Sachverständigen.

Výsledek: 260, Čas: 0.2948

Viz také


žádostí o vědecké poradenství
ersuchen um wissenschaftliche beratung anträgen auf bereitstellung wissenschaftlicher beratung

"Poradenství" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc