PORUCHOU DO NĚMČINY

Překlad Poruchou do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 269, Čas: 0.0701

Příklady použití Poruchou ve větě a jejich překlady

Störung ( porucha , ruším , narušení )
Lidi s touto poruchou jsou obvykle paranoidní.
Leute mit dieser Störung sind oft paranoid.
Myslíme si že právě proto teď trpíte touhle disociativní poruchou vaše paměť vaše povědomí o.
Sie verursacht wohl die dissoziative Störung... Ihres Gedächtnisses, Ihres Bewusstseins.
Beeinträchtigung ( poškození , zhoršení , narušení )
Pacienti se závažnou poruchou ledvin včetně pacientů na hemodialýze musí být pečlivě sledováni.
Patienten mit schwerer Beeinträchtigung der Nierenfunktion, einschließlich Hämodialyse-Patienten, sollten engmaschig überwacht werden.
U pacientů s poruchou renální funkce je rychlost eliminace hydrochlorothiazidu snížena.
Bei Patienten mit Beeinträchtigung der Nierenfunktion ist die Eliminationsrate von Hydrochlorothiazid herabgesetzt.
Eingeschränkter ( poruchou , omezenou schopností , poškozením )
U pacient s poruchou funkce ledvin není nutné dávku nijak upravovat.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist keine Dosisanpassung erforderlich.
U pacientů s poruchou funkce jater se pioglitazon nesmí používat viz bod.
Pioglitazon darf nicht bei Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion angewendet werden siehe Abschnitt 4.4.
Doxazosin zlepšuje citlivost vůči inzulínu u pacientů s poruchou citlivosti vůči inzulínu.
Bei Patienten mit beeinträchtigter Empfindlichkeit gegenüber Insulin verbessert Doxazosin die Insulinempfindlichkeit.
Dávkování u pacientů poruchou funkce jater s.
Dosierung bei Patienten mit beeinträchtigter Leberfunktion.
Jiné příklady vět
U pacientů s poruchou renální funkce není nutná žádná úprava dávkování viz bod.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist keine Dosisanpassung erforderlich siehe Abschnitt 5.2.
U pacientů s poruchou funkce ledvin není úprava dávky nutná viz bod.
Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion ist keine Dosisanpassung erforderlich siehe Abschnitt 5.2.
Trpěl mentální poruchou.
Er litt an einer psychischen Störung.
U pacientů s mírnou až středně těžkou poruchou hepatálních funkcí není třeba dávku nijak upravovat.
Bei Patienten mit leicht bis mäßig eingeschränkter Leberfunktion ist eine Dosisanpassung nicht erforderlich.
Nebudu mít dítě se stejnou genetickou poruchou které zemře. já.
Ich werde kein Kind zeugen, das dieselbe genetische Störung hat wie ich und daran stirbt.
Pacienti s poruchou ledvin.
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
Myslím že trpí neurologickou poruchou která se jmenuje capgrasův syndrom.
Ich denke, sie leidet an einer neurologischen Störung bekannt als Capgras-Syndrom.
Ta ubohá žena trpí neurologickou poruchou.
Die arme Frau leidet an einer neurologischen Störung.
Pacienti s poruchou jater.
Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion.
Pacienti s poruchou funkce ledvin.
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
Tyto látky jsou proto uváděny jako markery pro místa s abnormální poruchou BBB.
Daher werden diese Substanzen auch als Marker für Stellen einer unphysiologischen Störung der Blut-Hirn-Schranke betrachtet.
Pacienti s poruchou renální funkce.
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
Nepomůžete donovi simmonsovi tisícům dalších... jenž trpí touto tragickou poruchou.
Bitte helfen Sie Don Simmons... und den Tausenden, die an dieser tragischen Störung leiden.
Pacienti s poruchou hepatální funkce.
Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion.
Já netrpím disociativní poruchou.
Ich habe keine dissoziative Störung.
Nejsme si zatím jistí ale mohli trpět stejnou neurologickou poruchou.
Wir sind noch nicht sicher,. aber eventuell hatten beide die gleiche neurologische Störung.
Pacienti s poruchou renálních funkcí.
Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
Úprava dávky u dospělých pacientů s poruchou renálních funkcí.
Dosisanpassung bei erwachsenen Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion.
Pacienti s poruchou hepatálních funkcí.
Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion.
Podávání přípravku keppra pacientům s poruchou renální funkce si může vyžádat úpravu dávky.
Die Anwendung von Keppra bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion kann eine Dosisanpassung erfordern.
U pacientů s mírnou nebo středně závažnou renální poruchou není nutná žádná úprava dávkování.
Es ist keine Dosisanpassung bei Patienten mit leicht oder mäßig eingeschränkter Nierenfunktion erforderlich.
V obou studiích bylo u pacientů s poruchou jater zaznamenáno vyšší renální vylučování.
In beiden Studien wurde bei den Patienten mit eingeschränkter Leberfunktion eine erhöhte renale Ausscheidung beobachtet.

Výsledek: 269, Čas: 0.0701

Viz také


pacienti s poruchou funkce ledvin
patienten mit eingeschränkter nierenfunktion patienten mit nierenfunktionsstörung patienten mit eingeschränkter nieren
mírnou až středně závažnou poruchou funkce jater
eine leichte bis mittelschwere leberfunktionsstörung leichten oder mäßig starken leberfunktionsstörungen mäßig eingeschränkter leberfunktion

"Poruchou" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc