POSKYTL DO NĚMČINY

Překlad Poskytl do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 259, Čas: 0.0898

Příklady použití Poskytl ve větě a jejich překlady

Poskytl důkaz... který tě poslal do vězení abys tam hnil napořád.
Habe die Beweise geliefert... die dich ins Gefängnis brachten. um dort zu verfaulen.
Pane sám jste ji bhaskarana milana poskytl.
Sir, Sie selbst haben ihr Bhaskaran und Milan ans Messer geliefert.
Soud neexistuje proto aby jim poskytl spravedlnost.
Es verschafft ihnen keine Gerechtigkeit.
Takže jsem vám poskytl hluboký duchovní zážitek.
Also habe ich Ihnen eine tiefe religiöse Erfahrung verschafft?
Aby jackie poskytl čas jednat ona jednala rychlostí blesku.
Er wollte Jackie Zeit geben, um sich etwas zu überlegen.
Soud by jen dastanovi poskytl jeviště pro jeho pobuřování.
Dastan vor Gericht zu stellen, würde seinem Aufruhr eine Bühne geben.
Jiné příklady vět
Kdo poskytl alibi vám doyle.
Wer gab Ihnen Ihr Alibi?
Počátek války s terorismem poskytl mahathírovi další příležitost k politickému vzpamatování.
Der Beginn des Krieges gegen den Terror bot Mahathir eine weitere Gelegenheit sich politisch zu erholen.
Jerns mi poskytl exkluzivní práva na prodej v new yorku.
Jerns gab mir die Exklusivrechte für New York.
Eugene mi poskytl svoji totožnost.
Eugene gab mir seine Identität,
Klytus mě laskavě poskytl tuto informaci. klytus.
Klytus gab mir diese Informationen.
Co jsem ti poskytl... nevyrovná jen jedna protislužba.
Aber was ich Ihnen gegeben habe kann nicht..., mit einer Bevorzugung zurückgezahlt werden.
Ten jaffa nám poskytl souřadnice ba'alovy lodi.
Ja. Der Jaffa gab uns die Koordinaten von Ba'als Schiff.
Poskytl jsem ti dispečera ty do toho jdeš s někým jiným.
Ich hab dir den Disponenten gegeben, und du machst den Job mit anderen?
Díky tomu jsem ti poskytl čas najít pravé teroristy.
Unterdessen habe ich Ihnen mit meinem Handeln Zeit verschafft, die echten Terroristen zu finden.
Pan reem nám poskytl seznam aby to usnadnil.
Mr. Reem gab uns eine Liste, falls das hilft.
Francouzský stát poskytl SORENI podporu částkou ve výši 3430000 EUR.
Der französische Staat gewährte SORENI eine Subvention in Höhe von 3,43 Mio. EUR.
Sark nám poskytl detailní plány klubu jeho operace umístění sklepu.
Sark gab uns einen detaillierten Plan des Clubs, Betriebsweise, Lage des Tresorraums.
Poskytl jsem jí zbraň.
Ich habe ihr die Waffe verschafft?
Tvůj děda tomu tulákovi poskytl přístřeší když to nikdo jiný neudělal.
Er hat dem Bettler Unterkunft gegeben, das hatte vorher vor ihm nie einer getan.
Pro obě látky poskytl hlavní předkladatel další údaje aby tak vyšel vstříc počátečním obavám.
Für beide Wirkstoffe lieferte der Hauptantragsteller weitere Daten mit dem Ziel, die Bedenken auszuräumen.
CS pane úřadující předsedo velmi vám děkuji za informace které jste mi poskytl.
ES Herr Ratspräsident! Vielen Dank für die Information, die Sie mir gegeben haben.
On mi poskytl pomoc.
Er lieferte Unterstützung.
Berte to jako férový obchod za tu zábavu kterou mi kevin poskytl.
Ihr könnt sie als einen fairen Handel für das Vergnügen betrachten, das Kevin mir gab.
Vnitrostátní orgán který údaje poskytl je informován před umožněním přístupu.
Die einzelstaatliche Stelle, die die Daten übermittelt hat, wird vor Gewährung des Zugangs unterrichtet.
Ten zločinec mi zrovna poskytl způsob jak zachránit naše zadky.
Dieser Verbrecher hat mir gerade einen Weg gegeben, unsere Ärsche zu retten,
Byl to on kdo poskytlt-virus teroristům v indii.
Er hat das T-Virus auch den Terroristen in Indien gegeben.
Při tomhle případu jsem vám poskytl hodně prostoru.
Also habe ich ihnen bei diesem Fall viel Spielraum gegeben.
MMF poskytl haiti půjčku ve výši 100 milionů USD.
Der IMF hat Haiti einen 100 Mio. USD schweren Kredit gegeben.
Poskytl jste mi zážitek.
Sie haben mir ein Erlebnis gegeben.

Výsledek: 259, Čas: 0.0898

Viz také


poskytl rozhovor
interview in gab ein interview ein interview gewährte
který informace poskytl
die auskunft erteilt der die informationen geliefert hat der die informationen erteilt

"Poskytl" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc