POTŘEBNÝ DO NĚMČINY

Překlad Potřebný do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0833

Příklady použití Potřebný ve větě a jejich překlady

Erforderlich ( nezbytné , nutné , zapotřebí )
Mechanismus ověřování je velmi potřebný ale právě teď nelze tyto dvě věci spojovat.
Letztere ist unbedingt erforderlich, aber man kann beides derzeit nicht miteinander verbinden.
Potřebný je trvale udržitelný přístup který nepředstavuje konflikt zájmů mezi spotřebiteli hospodářskými subjekty.
Ein nachhaltiges Konzept ist erforderlich, das keinen Interessenkonflikt zwischen Verbrauchern und Wirtschaftsbeteiligten darstellt.
Notwendig ( nezbytné , nutné , třeba )
Domnívám se že tento hlas je opravdu potřebný.
Ich glaube, dass diese Stimme äußerst notwendig ist.
Jménem skupiny verts/ale. paní předsedající tento návrh je naléhavě potřebný.
Im Namen der Verts/ALE-Fraktion.- Frau Präsidentin! Dieser Antrag ist dringend notwendig.
Nötig ( nutné , třeba , nezbytné )
Lepší systém vyvažování světové ekonomiky je stejně potřebný jako nepravděpodobný.
Ein besseres System zur Neuaustarierung der Weltwirtschaft ist gleichermaßen nötig wie unwahrscheinlich.
Chlapče v životě není nikdo takový potřebný anebo nepostradatelný.
Mein Junge, niemand ist in diesem Leben nötig oder unentbehrlich.
Gebraucht ( potřeboval , trvalo , potřeba )
Potřebný je jak realismus tak nápadité politiky.
Gebraucht wird sowohl Realismus als auch eine einfallsreiche Politik.
Ty marcellusi nejsi potřebný vítaný ani chtěný.
Du, Marcellus, wirst nicht gebraucht, bist unwillkommen und nicht gewollt.
Benötigt ( potřebuje , vyžaduje , zapotřebí )
Také z tohoto důvodu je bezvízový režim v této oblasti potřebný.
Auch deshalb wird die Visumfreiheit in dieser Region benötigt.
Takový balíček je potřebný nikoli jako určitý druh podpory nebo pomoci.
Solch ein Paket wird nicht als eine Art Subvention oder Hilfe benötigt.
Tak potřebný.
Proč si prostě neuděláš ceduli jsem potřebný.
Warum hältst du kein Schild hoch, auf dem steht"Ich bin bedürftig.
Jiné příklady vět
Předepisovala homeopatické léky tam kde byl zjevně potřebný chirurgický zákrok.
Er verschrieb homöopathische Mittel, wo ganz offensichtlich ein größerer chirurgischer Eingriff erforderlich ist.
Zvláště velký odstup je potřebný v případě řepky olejky.
Besonders weite Abstände werden v. a. bei Raps erforderlich.
Pokud však jde o dozor nad zpracováním údajů je potřebný jiný přístup.
Für die Aufsicht der Datenverarbeitung ist indes ein anderer Ansatz erforderlich.
Je dobré být potřebný.
Es tut gut, gebraucht zu werden.
Dohled není potřebný.
Beaufsichtigung ist nicht erforderlich.
Je super být potřebný.
Es ist schön, gebraucht zu werden.
Dalším problémem je čas potřebný pro příslušné procedury.
Ein weiteres Problem ist die für die Verfahren benötigte Zeit.
Návrh o kterém diskutujeme je dobrý velmi potřebný.
Der erörterte Vorschlag ist gut und wird sehr gebraucht.
Proto je potřebný jistý stupeň harmonizace aby se zabránilo narušení obchodu.
Eine gewisse Harmonisierung ist daher zur Vermeidung von Handelsverzerrungen erforderlich.
Teď je naléhavě potřebný nový pakt který by ochránil úspěchy finanční integrace.
Ein neuer Pakt zur Absicherung der Erfolge der Finanzintegration ist jetzt dringend erforderlich.
Jsou potřebný.
Sie werden gebraucht.
Odhadl počet námořníků EU potřebný k udržení námořní infrastruktury souvisejícího průmyslu;
Die für das Funktionieren der maritimen Infrastruktur und verwandter Wirtschaftszweige schätzungsweise erforderliche Zahl an EU-Seeleuten festzulegen;
Pomozte mi zachránit dceru přístroj potřebný k rozšifrování bude váš.
Helft mir, meine Tochter zu befreien. Dann gehört die zur Entschlüsselung notwendige Maschine Euch.
Pokud úřad považuje za potřebný ústní výslech účastníků řízení svědků nebo znalců.
Hält das Amt die mündliche Vernehmung eines Verfahrensbeteiligten, Zeugen oder Sachverständigen für erforderlich,
Otec ví kdy není potřebný.
Ein Vater weiß, wenn er nicht gebraucht wird.
Nikomu není nový svět více potřebný.
Nie hat ein Mann eine neue Welt dringender gebraucht.
Údaj potřebný k identifikaci hospodářského subjektu podle odstavce;
Die gemäß Absatz 1 für seine Identifizierung erforderlichen Angaben;
Ne! tady jsi potřebný můj malý bráško!
Nein, du wirst hier gebraucht, kleiner Bruder.

Výsledek: 256, Čas: 0.0833

Viz také


potřebný čas
die nötige zeit notwendige zeit die erforderliche zeit
je velmi potřebný
ist unbedingt erforderlich besteht sehr wohl bedarf sehr notwendig ist
cestovní doklad potřebný pro její návrat s dobou platnosti nejméně
für ihre rückführung erforderliche reisedokument mit einer gültigkeitsdauer von mindestens

"Potřebný" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc