POUŽÍVÁNÍ TOHOTO DO NĚMČINY

Překlad Používání Tohoto do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.0854

anwendung dieser (76) durchführung dieser (18) verwendung dieser (10) anwendung dieses (26) verwendung dieses (6)

Příklady použití Používání Tohoto ve větě a jejich překlady

Anwendung dieser
Pro usnadnění používání tohoto nařízení se ústřední orgány pravidelně scházejí.
Zur leichteren anwendung dieser verordnung werden regelmäßig zusammenkünfte der zentralen behörden einberufen.
Opatření k zajištění jednotného používání tohoto nařízení se přijímají postupem podle článku 17 nařízení EHS č. 2771/75.
Die maßnahmen zur Gewährleistung der einheitlichen anwendung dieser verordnung werden nach dem verfahren des artikels 17 der verordnung(EWG) nr. 2771/75 erlassen.
Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření nezbytná k zajištění řádného používání tohoto nařízení.
Die mitgliedstaaten erlassen alle erforderlichen vorschriften, um die ordnungsgemäße durchführung dieser verordnung zu gewährleisten.
Ustanovení nezbytná pro používání tohoto nařízení zejména.
Die erforderlichen bestimmungen zur durchführung dieser verordnung, und zwar insbesondere.
Verwendung dieser
Parlament dnes promarnil příležitost zakázat další používání tohoto tvrzení do doby než budou k dispozici přesvědčivější vědecké poznatky.
Das parlament hat heute versagt und die möglichkeit, die kommende verwendung dieser angabe bis zur veröffentlichung überzeugender wissenschaftlicher beweise zu untersagen,
V některých členských státech budou muset být zavedena opatření pro zákaz výroby používání tohoto typu zbraní na komerční nebo bojové účely.
Einige mitgliedstaaten haben maßnahmen erlassen, die die herstellung und jegliche verwendung dieser waffenart zu kommerziellen oder kriegerischen zwecken verbieten.
Der durchführung dieser
Obecně studoval důsledky používání tohoto nařízení případných doplňujících opatření;
Allgemein die auswirkungen der durchführung dieser verordnung und etwaiger ergänzender bestimmungen zu untersuchen;
Postupy pro používání tohoto odstavce jsou uvedeny v části přílohy II.
Die verfahren für die durchführung dieses absatzes sind in anhang II teil i festgelegt.
Komise bude pravidelně přezkoumávat používání tohoto nařízení zejména oponentní řízení podle článku.
Die kommission überprüft regelmäßig die durchführung dieser verordnung, insbesondere hinsichtlich des widerspruchsverfahrens nach artikel 4.
Der anwendung dieser
Používání tohoto nařízení může být pozastaveno na dobu nejvýše pěti pracovních dní;
Aussetzung der anwendung dieser verordnung für ein maximum von fünf Arbeitstagen;
Členské státy sdělí Komisi všechny důležité informace o používání tohoto nařízení.
Die mitgliedstaaten übermitteln der kommission alle zweckdienlichen angaben im zusammenhang mit der anwendung dieser verordnung.
Jiné příklady vět
Ustanovení nezbytná pro používání tohoto nařízení s výjimkou následujících hlav článků.
DIE BESTIMMUNGEN ZUR DURCHFÜHRUNG DIESER VERORDNUNG MIT AUSNAHME DER FOLGENDEN TITEL UND ARTIKEL.
Používání tohoto poměru nebo poměrů vyšších musí být ověřeno.
Die verwendung dieses oder eines höheren sammelprobensatzes ist zu validieren.
Se případně přijmou jakákoliv přechodná ustanovení nezbytná pro používání tohoto režimu.
Werden gegebenenfalls die für die anwendung dieser regelung erforderlichen übergangsbestimmungen erlassen.
Používání tohoto nařízení může být pozastaveno na dobu maximálně pracovních dní.
Die anwendung dieser verordnung für höchstens fünf arbeitstage ausgesetzt werden.
Komise přezkoumá používání tohoto rozhodnutí nejpozději do 31. prosince 2004.
Die kommission überprüft die anwendung dieser entscheidung bis spätestens 31. dezember 2004.
Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Der ezb-rat trifft alle weiteren maßnahmen, die zur anwendung dieses artikels erforderlich.
Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Der ezb-rat trifft alle weiteren maßnahmen, die zur anwendung dieses artikels erforderlich sind.
Rada guvernérů přijme veškerá další opatření nezbytná k používání tohoto článku.
Der ezb-rat trifft alle weiteren maßnahmen, die zur anwendung dieses artikels erforderlich.
O mnich zatraceně používání tohoto slova v pekle Howlings zúčastnit se.
O bruder, den verdammten verwende dieses wort in der Hölle; howlings besuchen sie.
Používání tohoto článku může být předmětem konzultací v Radě pro spolupráci.
Über die anwendung dieses artikels können im kooperationsrat konsultationen stattfinden.
Používání tohoto odstavce nijak nenaruší spolupráci v rámci Severské pasové unie.
Die inkraftsetzung nach diesem absatz steht der zusammenarbeit im rahmen der nordischen passunion nicht entgegen.
Používání tohoto nařízení by mělo být v pravidelných lhůtách hodnoceno.
Die durchführung der verordnung sollte regelmäßig bewertet werden.
K zajištění správného používání tohoto režimu musejí členské státy postoupit všechny podklady doplňkových dodatečných opatření přijatých v rámci tohoto nařízení.
Um die ordnungsgemäße anwendung dieser regelung zu gewährleisten, müssen die mitgliedstaaten detaillierte angaben zu den im rahmen dieser verordnung erlassenen ergänzenden maßnahmen übermitteln.
K zajištění řádného používání tohoto nařízení přijme každý členský stát nezbytná opatření umožňující jeho příslušným orgánům.
Um die ordnungsgemäße anwendung dieser verordnung sicherzustellen, trifft jeder mitgliedstaat die erforderlichen maßnahmen, damit seine zuständige behörden.
Případná prováděcí pravidla nezbytná pro jednotné používání tohoto článku se stanoví postupem podle čl. 15 odst.
Die für die einheitliche anwendung dieses artikels erforderlichen durchführungsbestimmungen werden nach dem in artikel 15 absatz 2 genannten verfahren festgelegt.
Za účelem správného používání tohoto nařízení je nutné zajistit rychlou účinnou výměnu informací mezi členskými státy.
Zur sachgemäßen anwendung dieser verordnung muss ein zügiger und wirksamer informationsaustausch zwischen den mitgliedstaaten gewährleistet sein.
Nepřiměřené používání tohoto klíčového nástroje pro boj s přeshraničním zločinem snižuje jeho důvěryhodnost.
Die unverhältnismäßige verwendung dieses entscheidenden instruments für die bekämpfung von grenzüberschreitendem verbrechen trägt zur unterwanderung des vertrauens in es bei.
Sdělí Vám všechno co potřebujete učinit pro bezpečné používání tohoto léčiva.
Diese personen sollten sie auch über alle vorsichtsmaßnahmen, die sie für die sichere anwendung dieses arzneimittels ergreifen müssen, unterrichten.
Je žádoucí umožnit členským státům aby přijaly dodatečná ustanovení k používání tohoto nařízení pro přepravu která začala na jejich území.
Es empfiehlt sich, den mitgliedstaaten die möglichkeit einzuräumen, zusätzliche bestimmungen zur anwendung dieser verordnung für auf ihrem hoheitsgebiet beginnende transporte zu erlassen.

Výsledek: 268, Čas: 0.0854

Viz také


používání tohoto nařízení
anwendung dieser verordnung durchführung dieser verordnung
používání tohoto rozhodnutí
anwendung dieser entscheidung anwendung dieses beschlusses anwendung der vorliegenden entscheidung
používání tohoto přípravku
anwendung dieses arzneimittels die verwendung dieser zubereitung
jednotného používání tohoto nařízení
einheitliche anwendung dieser verordnung
zprávu o používání tohoto nařízení
bericht über die anwendung dieser verordnung einen bericht über die anwendung der vorliegenden verordnung
nezbytná pro používání tohoto nařízení
der durchführung dieser verordnung notwendigen durchführung dieser verordnung erforderlichen anwendung dieser verordnung notwendigen
používání těchto
verwendung dieser anwendung dieser
používání pesticidů
einsatz von pestiziden verwendung von pestiziden nutzung von pestiziden
jednotného používání
einheitliche anwendung

"Používání tohoto" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc