POUŽITÍ ČLÁNKU DO NĚMČINY

Překlad Použití Článku do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 253, Čas: 0.182

anwendung des artikels (44) durchführung des artikels (4) anwendung von art (3) der anwendung des artikels 5 (2)

Příklady použití Použití Článku ve větě a jejich překlady

Anwendung des artikels
Opatření k použití článku 29 statutu.
Die Maßnahmen zur Anwendung des Artikels 29 der Satzung.
EUR pro hospodářský rok 2004/2005 v případě použití článku 71.
EUR für das Wirtschaftsjahr 2004/2005 und bei Anwendung des Artikels 71.
Použití článku 94 nařízení rady EHS č. 574/72.
Durchführung des Artikels 94 der Verordnung(EWG) nr. 574/72 des Rates.
II. použití článku 95 nařízení rady EHS č. 574/72.
II. Durchführung des Artikels 95 der Verordnung(EWG) nr. 574/72 des Rates.
Die anwendung des artikels
Touto směrnicí není dotčeno použití článku 45 smlouvy.
Diese Richtlinie lässt die Anwendung des Artikels 45 des Vertrags unberührt.
Vzhledem k tomu že tímto nařízením není dotčeno použití článku 90 smlouvy.
Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung des Artikels 90 des Vertrages.
Der anwendung des artikels
V případě použití článku 70 za následující kalendářní roky.
Im Fall der Anwendung des Artikels 70 für die folgenden Kalenderjahre.
V případě použití článku 71 pokud v členském státě.
Überschreitet in einem Mitgliedstaat im Fall der Anwendung des Artikels 71.
Anwendung von artikel
Použití článku 228 smlouvy o ES.
Anwendung von Artikel 228 EG-Vertrag.
Použití článku 18 základního nařízení.
Anwendung von Artikel 18 der Grundverordnung.
Der anwendung von artikel
Tímto nařízením není dotčeno použití článku 82.
Diese Verordnung gilt unbeschadet der Anwendung von Artikel 82.
Tímto nařízením není dotčeno použití článku 82 smlouvy.
Diese Verordnung steht der Anwendung von Artikel 82 des Vertrags nicht entgegen.
Die anwendung des artikels 5
Bez ohledu na ustanovení odstavce smluvní strana může omezit použití článku této smlouvy na výkony výkonných umělců které se uskutečnily
Unbeschadet des Absatzes 1 kann eine Vertragspartei die Anwendung des Artikels 5 dieses Vertrags auf Darbietungen beschränken, die nach Inkrafttreten dieses Vertrags
Články 47 48 49 tohoto nařízení se nepoužijí na výdaje které vyplývají z použití článku nařízení ES č. 1259/1999.
Die Artikel 47, 48 und 49 der vorliegenden Verordnung gelten nicht für Ausgaben, die sich aus der Anwendung des Artikels 5 der Verordnung(EG) nr. 1259/1999 ergeben.
Jiné příklady vět
Použití článku 94 nařízení rady EHS č. 574/72.
Durchführung des Artikels 94 der Verordnung(EWG) nr. 574/72.
II. použití článku 95 nařízení rady EHS č. 574/72.
II. Durchführung des Artikels 95 der Verordnung(EWG) nr. 574/72.
K použití článku 47 EU.
Zur Anwendung von Art. 47 EU.
A použití článku 28 ES.
A- Die Anwendbarkeit von Art. 28 EG.
Za účelem jednotného použití článku 22 se použijí ustanovení následujících odstavců.
Zur einheitlichen Anwendung der in Artikel 22 festgelegten Anforderung finden nachstehende Bestimmungen Anwendung.
Tímto nařízením není dotčeno použití článku 86 smlouvy.
Diese Verordnung steht der Anwendung von Artikel 86 EWG-Vertrag nicht entgegen.
Použití článku 296 smlouvy o založení evropského společenství.
Die Anwendung von Artikel 296 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft.
Použití článku 44 smlouvy.
Die Inanspruchnahme von Artikel 44 des Vertrages.
Tímto nařízením není dotčeno použití článku 82 smlouvy.
Diese Verordnung lässt die Anwendung von Artikel 82 EG-Vertrag unberührt.
Zároveň je vhodné ponechat otevřenu možnost budoucího použití článku 27.
Gleichzeitig sollte die Möglichkeit einer künftigen Anwendung von Artikel 27 offen gehalten werden.
Uvědomí hospodářský subjekt o případném použití článku 48.
Sie unterrichten den Marktteilnehmer über die Möglichkeit einer Anwendung von Artikel 48.
Kontroly uvedené v předchozích pododstavcích se provádějí s výhradou použití článku.
Die in den vorstehenden Absätzen genannten Kontrollen werden vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 7 durchgeführt.
Sazba 100% se nepoužije na nemoci z povolání nebo úrazy které vedly k použití článku 38a.
Der Erstattungssatz von 100 v. H. gilt jedoch nicht im Falle von Berufskrankheiten oder Unfällen, die zur Anwendung des Artikels 38a geführt haben.
Dovozcům vývozcům bylo vysvětleno že nedostatečná spolupráce může vést k použití článku 18 základního nařízení.
Den Einführern und Ausführern wurde deutlich gemacht, dass mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit zur Anwendung des Artikels 18 der Grundverordnung führen kann.
Oznámení o použití článku 10a nařízení rady EHS č. 3030/93 který se týká zvláštní ochranné doložky pro textil.
Mitteilung über die Anwendung des Artikels 10a der Verordnung(EWG) nr. 3030/93 des Rates betreffend eine besondere Textilwaren-Schutzklausel für China.
Základní částka pro plodiny na orné půdě v případě použití článku 71 pro půdu vyňatou z produkce je stanovena na 63 EUR za tunu od hospodářského roku 2005/06.
Der Grundbetrag für landwirtschaftliche Kulturpflanzen und im Fall der Anwendung des Artikels 71 für Stilllegungen wird auf 63,00 EUR/t ab dem Wirtschaftsjahr 2005/2006 festgesetzt.

Výsledek: 253, Čas: 0.182

Viz také


použití tohoto článku
anwendung dieses artikels durchführung dieses artikels anwendung des vorliegenden artikels
použití článku rozhodnutí
anwendung von artikel 4 des beschlusses rückgriffs auf artikel 6 den beschluß
při použití článku
bei anwendung von artikel 6 zur anwendung von artikel 3 in anwendung von absatz 5 einer anwendung von artikel
pro použití tohoto článku
für die anwendung dieses artikels für die zwecke dieses artikels zur anwendug dieses artikels
pro účely použití článku
für die anwendung von art für die anwendung von artikel hinblick auf die anwendung von artikel
použití tohoto
anwendung dieses
použití článků
anwendung der artikel
použití těchto
anwendung dieser verwendung dieser einsatz dieser
použití této
anwendung dieser
použití jako
verwendung als der nutzung als
smyslu článku
dem sinne des artikels
ustanovení článku
bestimmungen des artikels

S Synonyma "použití článku"


použití čl
účely článku
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc