POZEMKŮ DO NĚMČINY

Překlad Pozemků do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0969

Příklady použití Pozemků ve větě a jejich překlady

Parzellen ( pozemků , parcel )
Způsobilost zemědělských pozemků pro podporu se ověřuje všemi vhodnými prostředky.
Die Beihilfefähigkeit der landwirtschaftlichen Parzellen wird mit geeigneten Mitteln überprüft.
Struktuře systémů zemědělských pozemků složitosti zemědělské krajiny;
Struktur der Systeme landwirtschaftlicher Parzellen und Komplexität der Agrarlandschaft;
Grundstücke ( pozemky , nemovitosti , majetek )
Jakých pozemků.
Welche grundstücke?
Vstupovali do veškerých dotčených objektů pozemků nebo dopravních prostředků.
Einschlägige Räumlichkeiten, Grundstücke oder Verkehrsmittel zu betreten.
Land ( zemi , půdu , venkově )
Kolik pozemků má církev?
Wie viel Land besitzt die Kirche?
Sháníme peníze na nákup pozemků výstavbu škol.
Wir kaufen Land, um Schulen zu bauen.
Anwesen ( pozemek , dům , sídle )
Tady žije ano. má mnoho pozemků ale tento je jeho nejoblíbenější.
Ja, er hat viele Anwesen, aber das hier ist sein liebstes.
Potřebujeme soudní příkaz k prohlídce jejich pozemků kvůli koltu ráže 38.
Wir müssen einen Beschluss bekommen und ihre beiden Anwesen nach einem .38er Colt durchsuchen.
Grundstücksflächen ( pozemků )
Nadhodnocení jiných pozemků podle komise_BAR_ nejméně 619760_BAR.
Überbewertung der anderen Grundstücksflächen nach Einschätzung der Kommission _BAR_ mindestens 619760 _BAR.
Podle finska byla celková hodnota těchto pozemků 2660152 EUR.
Nach Angaben Finnlands betrug der Gesamtwert dieser Grundstücksflächen 2660152 EUR.
Jiné příklady vět
U pozemků u nichž přechodné období začalo před 31. prosincem 2002.
Für Parzellen, für die der Umstellungszeitraum vor dem 31. Dezember 2002 beginnt;
Identifikace zemědělských pozemků je klíčovým prvkem správného používání režimu vázaného na plochu.
Die Identifizierung landwirtschaftlicher Parzellen ist ein Schlüsselelement für die ordnungsgemäße Anwendung flächenbezogener Regelungen.
Jeden muž s traktorem zvládne 12 nebo 14 těchto pozemků.
Ein Mann mit Traktor schafft 12 oder 14 dieser Ländereien.
Vstupovaly do veškerých dotčených objektů pozemků nebo dopravních prostředků.
Einschlägige Räumlichkeiten, Grundstücke oder Verkehrsmittel der Unternehmen zu betreten.
Počet zemědělských pozemků plochu která je předmětem žádosti o podporu;
Anzahl landwirtschaftlicher Parzellen und Flächen, für die eine Beihilfe beantragt wird.
Chtějí stanici metra aby stouply ceny pozemků.
Sie wollen eine U-Bahn-Station, damit der Wert ihrer Grundstücke steigt.
Jsi naprosto bez pozemků.
Ihr besitzt kein Land.
Znalec vykonal prohlídku předmětných ostatních pozemků.
Der Gutachter hat das betreffende und die anderen Grundstücke besichtigt.
Identifikace zemědělských pozemků.
Identifizierung der landwirtschaftlichen Parzellen.
S převodama veřejných pozemků do soukromého vlastnictví.
Mit der Umwandlung von staatlichem Land in Privateigentum.
Prvním opatřením je efektivnější využití pozemků.
Der erste Hebel ist die effizientere Nutzung von Land.
Obecné zásady týkající se zemědělských pozemků.
Allgemeine Grundsätze in Bezug auf die landwirtschaftlichen Parzellen.
Platby od nájemníků pozemků tě asi moc nevytrhnou.
Die Abgaben der Pächter machen dein Anwesen hier nicht noch prächtiger.
V případě investic nesmí být použita na nákup pozemků nebo budov.
Darf, soweit sie Investitionen betrifft, nicht den Erwerb von Grundstücken oder Gebäuden abdecken.
Podpora se vypočte na základě výdajů zvláštních investic do pozemků budov strojů vybavení.
Die Förderung wird aufgrund der speziellen Investitionskosten für Grundstücke, Gebäude, Maschinen und Ausrüstungen berechnet.
Lodge industries tím získají jeden z nejlukrativnějších pozemků v riverdale.
Und Lodge Industries bekommt eines der besten Grundstücke in Riverdale.
Lord hurst se laskavě nabídl že odkoupí část vašich pozemků.
Lord Hursts liebenswürdigem Angebot, lhr Land zu kaufen.
Před čtyřmi lety uklízeči villy začali expandovat získali těchto šest pozemků.
Vor vier Jahren begann Villa Cleaners zu expandieren und erwarb diese sechs Anwesen.
Zemědělské půdy zemědělského podniku včetně pozemků vyňatých z produkce.
Landwirtschaftliche Flächen des Betriebs einschließlich stillgelegter Parzellen.
Náklady na nákup nebo pronájem pozemků.
Ausgaben für den Erwerb bzw. die Miete oder Pacht von Grundstücken.

Výsledek: 256, Čas: 0.0969

Viz také


nákup pozemků
erwerb von grundstücken wir kaufen land grundstückserwerb dem erwerb von grundbesitz
prodej pozemků
den verkauf des geländes verkauf von land

"Pozemků" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc