POZOROVÁNY DO NĚMČINY

Překlad Pozorovány do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.0843

Příklady použití Pozorovány ve větě a jejich překlady

Beobachtet ( sleduje , pozorovány , zaznamenané )
S přípravkem STELARA byly pozorovány následující nežádoucí účinky.
Die folgenden Nebenwirkungen wurden bei der Anwendung von STELARA beobachtet.
U těchto kojenců nebyly pozorovány žádné známky účinku léku.
Es wurden keine Anzeichen von Arzneimittelwirkungen bei diesen Kindern beobachtet.
Gesehen ( viděl , spatřen , hlediska )
Při klinicky relevantních úrovních expozice byly u potkanů pozorovány zvýšené plazmatické hladiny igg iga.
Bei Ratten wurden bei klinisch relevanten Expositionsraten erhöhte IgG und IgA Plasmakonzentrationen gesehen.
U psů byly renální gastrointestinální abnormality pozorovány při vyšších expozicích.
Bei hoher Exposition wurden beim Hund renale und gastrointestinale Anomalien gesehen.
Zu beobachten ( viděl , spatřen , hlediska )
Při podání cholestagelu za hodinu po podání repaglinidu nebyly pozorovány žádné interakce.
Keine Wechselwirkung war zu beobachten, wenn Cholestagel eine Stunde nach Repaglinid eingenommen wurde.
Vzácně byly pozorovány ventrikulární hypertrofie hypertrofie septa popsané jako kardiomyopatie.
In seltenen Fällen war eine als Kardiomyopathie bezeichnete Kammer- oder Septumhypertrophie zu beobachten.
Beobachtet worden ( viděl , spatřen , hlediska )
Dokonce při velmi vysokých hladinách v séru nebyly pozorovány žádné příznaky otravy.
Auch bei sehr hohen Serumspiegeln sind Vergiftungserscheinungen nicht beobachtet worden.
Dokonce při velmi vysokých hladinách v krvi nebyly pozorovány žádné příznaky otravy.
Selbst bei sehr hohen Blutspiegeln sind keine Vergiftungserscheinungen beobachtet worden.
Jiné příklady vět
Kromě hypertrofie hepatocytů nebyly žádné jiné histopatologické změny pozorovány.
Außer der Hypertrophie der Hepatozyten wurden keine weiteren histopathologischen Veränderungen beobachtet.
V těchto studiích nebyly po podání vildagliptinu pozorovány relevantní klinické farmakokinetické interakce.
In diesen Studien beobachtete man keine klinisch relevanten pharmakokinetischen Wechselwirkungen nach gleichzeitiger Anwendung mit Vildagliptin.
Některé klinické experimenty byly předčasně ukončeny protože byly pozorovány škodlivé účinky antioxidačních doplňků.
Manche klinischen Studien wurden vorzeitig abgebrochen, weil man schädliche Auswirkungen der antioxidativen Nahrungsergänzungen beobachtete.
Pozorovány žádné příznaky předávkování.
Symptome einer Überdosierung beobachtet.
Jiné substituce byly pozorovány méně často.
Andere Substitutionen wurden weniger häufig beobachtet.
Urtikarie angioedém bronchokonstrikce anafylaxe byly při léčbě interferonem alfa- 2b pozorovány vzácně.
Urtikaria, Angioödem, Bronchokonstriktion, Anaphylaxie wurden bei einer Behandlung mit Interferon alfa-2b selten beobachtet.
Žádné klinicky významné farmakokinetické interakce nebyly pozorovány ve studiích s digoxinem ani s warfarinem.
In Studien wurden keine signifikanten pharmakokinetischen Wechselwirkungen mit Digoxin oder Warfarin beobachtet.
U několika psů byly dále pozorovány příznaky nevolnosti.
Weiter wurde bei einigen Hunden Brechreiz beobachtet.
U samců potkanů byly pozorovány adenomy folikulárních buněk štítné žlázy.
Bei männlichen Ratten wurden follikuläre Zelladenome der Schilddrüse beobachtet.
Ve vzácných případech byly pozorovány angina pectoris infarkt myokardu nebo srdeční zástava.
In seltenen Fällen wurden Angina pectoris, Myokardinfarkt oder Herzstillstand beobachtet.
Během léčby krémem s imichimodem byly pozorovány kožní infekce.
Während der Behandlung mit Imiquimod wurden Infektionen der Haut beobachtet.
U pacientů léčených více cykly nebyly pozorovány žádné kumulativní toxicity.
Bei mit multiplen Zyklen behandelten Patienten wurden keine kumulativen Toxizitäten beobachtet.
U některých pacientů byly pozorovány mnohočetné ulcerace viz bod.
Bei einigen Patienten wurden multiple Ulzera beobachtet siehe Abschnitt 4.8.
Tyto příhody byly zřídka pozorovány v klinických studiích.
Diese Ereignisse wurden in klinischen Studien selten beobachtet.
V klinických studiích s telithromycinem byly běžně pozorovány alterace jaterních enzymů.
In klinischen Studien mit Telithromycin wurden häufig Veränderungen der Leberenzymwerte beobachtet.
U těchto pacientů byly navíc pozorovány následující vedlejší účinky.
Außerdem wurden folgende Nebenwirkungen bei diesen Patienten beobachtet.
Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky související s léčbou které byly pozorovány v klinických studiích.
Die in den klinischen Studien beobachteten Nebenwirkungen der Behandlung werden unten aufgelistet.
Nebyly pozorovány žádné známky srážení.
Dabei sind keine Ausfällungen beobachtet worden.
Byly pozorovány poruchy citlivosti například pocit necitlivosti brnění.
Empfindungsstörungen wie Taubheitsgefühl und Prickeln sind beobachtet worden.
U dětí dospělých byly pozorovány podobné vedlejší účinky.
Bei Erwachsenen und bei Kindern sind ähnliche Nebenwirkungen zu beobachten.

Výsledek: 266, Čas: 0.0843

"Pozorovány" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc