PRÁVEM SPOLEČENSTVÍ DO NĚMČINY

Překlad Právem Společenství do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 267, Čas: 0.4768

Příklady použití Právem Společenství ve větě a jejich překlady

Gemeinschaftsrecht ( právem společenství , právními předpisy společenství )
Specializovaným subjektům upraveným právem společenství;
Im Gemeinschaftsrecht vorgesehene Fachstellen.
I úvod které je v rozporu s právem společenství podléhá časovému omezení.
I- Einleitung gegen Gemeinschaftsrecht verstoßenden Verwaltungsentscheidung zu verlangen, einer zeitlichen Begrenzung unterliegt.
základě věku jehož ochranu musí soudy členských států zajistit jestliže případné diskriminační zacházení nevykazuje žádnou souvislost s právem společenství.
dessen Schutz die Gerichte der Mitgliedstaaten zu gewährleisten haben, wenn die möglicherweise diskriminierende Behandlung keinen gemeinschaftsrechtlichen Bezug aufweist.
STANOVISKO GENERÁLNÍ ADVOKÁTKYE. SHARPSTON VĚCC-427/06 diskriminační zacházení nevykazuje žádnou souvislost s právem společenství.
SCHLUSSANTRÄGE VON FRAU SHARPSTON- RECHTSSACHE C-427/06 die möglicherweise diskriminierende Behandlung keinen gemeinschaftsrechtlichen Bezug aufweist?
Do doby zavedení systému uvedeného v předchozím pododstavci mohou členské státy uplatňovat vlastní systém ověřování pravosti pokud je v souladu s právem společenství.
Bis zur Einführung des in Unterabsatz 1 genannten Systems können die Mitgliedstaaten ihre eigenen Systeme zum Nachweis der Echtheit beibehalten, sofern diese im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft stehen.
Do doby zavedení systému uvedeného v prvním pododstavci uplatňují členské státy vlastní systémy ověřování pravosti pokud jsou v souladu s právem společenství.
Bis zur Einführung des in Unterabsatz 1 genannten Systems wenden die Mitgliedstaaten eigene Systeme zum Nachweis der Echtheit an, sofern diese im Einklang mit den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft stehen.
Dem gemeinschaftsrecht
PROMUSICAE je dané ustanovení neslučitelné s právem společenství.
PROMUSICAE die fragliche Bestimmung dann mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar sei.
Bod enwg je slučitelný s právem společenství.
Nr. 1 EnWG sei mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar.
Jiné příklady vět
Komise zajistí aby pozastavení bylo v souladu s právem společenství.
Die Kommission achtet darauf, daß eine derartige Aussetzung mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar ist.
Ustanovení této úmluvy se uplatňují pouze pokud jsou slučitelná s právem společenství.
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens sind nur anwendbar, soweit sie mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.
Komise by měla zajistit aby uvedená rozhodnutí byla slučitelná s právem společenství.
Die Kommission müßte sicherstellen, daß diese Entscheidungen mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen.
Vypracování smluvních vzorů v souladu s právem společenství;
Ausarbeitung von Standardverträgen in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht.
Tento článek se nedotýká závazných technických předpisů pokud jsou slučitelné s právem společenství.
Dieser Artikel lässt verbindliche technische Vorschriften unberührt, sofern diese mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.
Soudní dvůr v roce 1998 prohlásil že toto propuštění je v rozporu s právem společenství.
Erklärte der Gerichtshof diese Kündigung als mit dem Gemeinschaftsrecht unvereinbar.
S cílem chránit přednostní práva uznaná právem společenství nebo vnitrostátním právem by se měl zavést postup registrace po etapách.
Zur Wahrung früherer, nach Gemeinschaftsrecht oder nationalem Recht anerkannter Rechte sollte ein zeitlich gestaffeltes Registrierungsverfahren vorgesehen werden.
Komise v případech stanovených právem společenství požaduje od vědeckých výborů vědecké stanovisko.
Die Kommission fordert in den in den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft vorgesehenen Fällen bei den Wissenschaftlichen Ausschüssen ein wissenschaftliches Gutachten an.
Nejsou v rozporu s právem společenství v oblasti bezpečnosti ochrany zdraví zaměstnanců při práci;
Dürfen nicht gegen die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz verstoßen;
Vnitrostátní regulační orgány mohou ukládat technické provozní podmínky poskytovatelůma/nebo příjemcům nařízeného přístupu v souladu s právem společenství.
Die nationalen Regulierungsbehörden können im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht dem Betreiber und/oder den Nutznießern von angeordnetem Zugang technische oder betriebsbezogene Bedingungen auferlegen.
Eurojust v souladu s právem společenství zajistí důvěrnost komunikace uskutečňované prostřednictvím telekomunikačních sítí koncových zařízení.
Eurojust gewährleistet unter Beachtung des Gemeinschaftsrechts die Vertraulichkeit der Kommunikation über Telekommunikationsnetze und Endgeräte.
Poskytovatel služeb pozemního odbavování na letišti v členském státě je povinen dodržovat vnitrostátní právní předpisy slučitelné s právem společenství.
Die Dienstleister, die auf einem Flughafen eines Mitgliedstaats Bodenabfertigungsdienste erbringen, sind verpflichtet, die mit dem Gemeinschaftsrecht zu vereinbarenden innerstaatlichen Vorschriften dieses Mitgliedstaats einzuhalten.
Komise rozhodne ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení opatření přijatých členským státem o slučitelnosti těchto opatření s právem společenství.
Die Kommission trifft innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Maßnahmen durch den Mitgliedstaat eine Entscheidung über die Vereinbarkeit der Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht.
Zásadní otázkou je slučitelnost výsledku který způsobuje použití italských pravidel za okolností ve kterých se nachází ecotrade s právem společenství.
ECOTRADE wesentliche Frage ist die Vereinbarkeit des Ergebnisses der Anwendung der italienischen Regelung mit dem Gemeinschaftsrecht unter den für Ecotrade gegebenen Umständen.
Nicméně jestliže se členský stát takovou kompenzaci rozhodl stanovit musí být tato pravomoc vykonávána v souladu s právem společenství.
Hat jedoch der betreffende Mitgliedstaat beschlossen, einen derartigen Ausgleich vorzusehen, ist diese Befugnis im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht auszuüben.
Změna rozšiřuje možnosti komise vystříhat se plateb jež nejsou v souladu s právem společenství.
Die Änderung erweitert die Möglichkeiten der Kommission, Zahlungen ohne Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht zu vermeiden.
Písm. d ES je třeba soulad napadeného rozhodnutí s právem společenství zkoumat pouze vzhledem k tomuto jedinému ustanovení.
Buchst. d EG- die Vereinbarkeit der angefochtenen Entscheidung mit dem Gemeinschaftsrecht allein anhand dieser Vorschrift zu prüfen ist.
Podpora pro rozvoj venkova se poskytne pouze na opatření která jsou v souladu s právem společenství.
Beihilfen werden nur für Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums gewährt, die dem Gemeinschaftsrecht entsprechen.
Potřebu uplatňovat vnitrostátní právní správní předpisy týkající se udělování povolení k výrobě nebo rozvoji těžby v souladu s právem společenství.
Die Notwendigkeit der Anwendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Verwaltungsverfahren zur Erteilung von Genehmigungen für Gewinnungstätigkeiten oder vorgelagerte Entwicklungstätigkeiten in Übereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht.
Pohyb odpadů mezi členskými státy ZZÚ je kontrolován v souladu s mezinárodním právem právem společenství.
Das Verbringen von Abfällen zwischen den Mitgliedstaaten und den ÜLG wird im Einklang mit dem Völkerrecht und dem Gemeinschaftsrecht unter Kontrolle gebracht.
V případě nebezpečí že by mohlo dojít k zavlečení nebo šíření škodlivých organismů může smluvní strana požadovat přechodné opětovné zavedení kontrolních opatření stanovených právem společenství uplatňovat je.
Eine Vertragspartei kann bei Gefahr der Einschleppung oder Ausbreitung von Schadorganismen die vorübergehende Wiedereinführung der gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Kontrollmaßnahmen verlangen und selbst durchführen.
Datum výsledek testování se uvede na příslušných dovozních osvědčeních jejichž vzory stanovené právem společenství se vhodným způsobem změní.
Das Datum und das Ergebnis der Untersuchung werden auf den betreffenden Einfuhrbescheinigungen vermerkt, deren durch gemeinschaftliche Rechtsvorschriften festgelegte Muster entsprechend geändert werden.

Výsledek: 267, Čas: 0.4768

Viz také


rozporu s právem společenství
dem gemeinschaftsrecht zuwiderlaufenden gegen das gemeinschaftsrecht verstießen verstoß gegen das gemeinschaftsrecht
v souladu s právem společenství
im einklang mit dem gemeinschaftsrecht mit dem gemeinschaftsrecht vereinbar in übereinstimmung mit dem gemeinschaftsrecht gemäß dem gemeinschaftsrecht
jsou slučitelné s právem společenství
mit dem gemeinschaftsrecht vereinbar sind
evropských společenství
europäischen gemeinschaften
evropského společenství
europäischen gemeinschaft
společenství v
gemeinschaft in

S Synonyma "právem společenství"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc