PRÁVNÍHO RÁMCE DO NĚMČINY

Překlad Právního Rámce do Němčiny

Výsledek: 268, Čas: 0.6384

Příklady použití Právního Rámce ve větě a jejich překlady

Rechtsrahmen ( právní rámec , regulační rámec , legislativní rámec )
Související úsilí o nalezení společného právního rámce probíhá od roku 1989.
Die diesbezüglichen Bemühungen, einen gemeinsamen Rechtsrahmen zu finden, laufen seit 1989.
Cílem právního rámce jejž navrhuje komise je uložit členským státům povinnost vypracovat vnitrostátní programy pro nakládání s vyhořelým palivem radioaktivním odpadem.
Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtsrahmen zielt auf eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten ab, einzelstaatliche Programme für die Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle auszuarbeiten.
Stanovisko k vytvoření zvláštního právního rámce pro transakce kterými dochází k sekuritizaci CON 2004/3.
Stellungnahme zur Schaffung eines speziellen rechtlichen Rahmens für Verbriefungstransaktionen CON/ 2004/3.
Přípravy na zavedení nového právního rámce pro naše bilaterální vztahy jsou řízeny velmi dobře.
Die Vorbereitungen für die Einrichtung eines neuen rechtlichen Rahmens für unsere bilateralen Beziehungen machen gute Fortschritte.
Rechtsrahmens ( právního rámce , regulačního rámce , legislativního rámce )
První z nich je vytvoření základního právního rámce který tento druh podnikání usnadní.
Der erste ist die Einrichtung eines grundlegenden Rechtsrahmens zur Vereinfachung dieser Unternehmen.
Vytvoření spolupráce v rámci atlasu jejího právního rámce 2006.
Entwicklung der ATLAS-Zusammenarbeit und ihres Rechtsrahmens 2006.
Situace v oblasti obnovitelných zdrojů energie v oblasti politického právního rámce který je většinou nevyhovující je v každém členském státu značně odlišná.
Die Situation im Hinblick auf erneuerbare Energien variiert beträchtlich von einem Mitgliedstaat zum anderen, ebenso wie die- zumeist unzulänglichen- politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen jedes Landes.
Osobně podporuji proces upevňování diverzifikace obchodních vztahů s latinskou amerikou včetně vytváření pevnějšího právního rámce.
Ich persönlich unterstütze den Prozess der Stärkung und Diversifizierung der Handelsbeziehungen mit Lateinamerika, einschließlich der Einrichtung von stabileren rechtlichen Rahmenbedingungen.
Des rechtlichen rahmens
Stanovisko ke změnám právního rámce pro clearingové operace CON 2009/66 finsko.
Stellungnahme zur Änderung des rechtlichen Rahmens für Clearing-Geschäfte CON/ 2009/66.
Stanovisko k modernizaci právního rámce pro finanční nástroje CON 2008/85 francie.
Stellungnahme zur Modernisierung des rechtlichen Rahmens für Finanzinstrumente CON/ 2008/85.
Jiné příklady vět
Písemně. tato zpráva se zabývá významnou slabinou stávajícího právního rámce.
Schriftlich.- Dieser Bericht zeigt die erheblichen Schwächen im aktuellen normativen Rahmen auf.
Zjevně začínají účinkovat také změny právního rámce.
Offenbar beginnen auch Änderungen des gesetzlichen Rahmens zu wirken.
Podporuji proto opatření týkající se vytvoření právního rámce pro evropskou výzkumnou infrastrukturu.
Aus diesem Grund befürworte ich die Maßnahmen hinsichtlich des Aufbaus eines Rechtsrahmens für die Europäische Forschungsinfrastruktur.
Legislativní návrhy právního rámce evropského programu klimatických změn ECCP.
Vorschläge für Rechtsvorschriften für das Klimaprogramm der Europäischen Union.
Stanovisko ke změnám právního rámce systému pojištění vkladů CON 2010/64.
Stellungnahme zu Änderungen des rechtlichen Rahmens für das Einlagensicherungssystem CON/ 2010/64.
Někteří významní hráči by se však do tvorby mezinárodního právního rámce nehnali.
Einige mächtige Akteure würden die Einführung eines internationalen rechtlichen Rahmenwerks allerdings zu verhindern wissen.
Z tohoto pohledu vítám doporučení ke zjednodušení současného právního rámce.
In diesem Zusammenhang begrüße ich die Empfehlungen im Hinblick auf die Vereinfachung des gegenwärtigen legislativen Rahmens.
Ke spolupráci v této oblasti patří zejména pomoc při navrhování vhodného právního rámce jeho správního provádění se zvláštním ohledem na nejméně rozvinuté ZZÚ.
Die Zusammenarbeit in diesem Bereich umfasst unter anderem Hilfe bei der Schaffung eines geeigneten rechtlichen Rahmens und seiner praktischen Anwendung durch die Verwaltung und berücksichtigt insbesondere die am wenigsten entwickelten ÜLG.
Zjednodušení rozvoj stávajícího právního rámce pro vývoj použití nových textilních vláken bude pro textilní oděvní průmysl motivující inovací.
Die Vereinfachung und Weiterentwicklung des bestehenden Rechtsrahmens für die Entwicklung und Anwendung neuer Textilfasern wird Innovationen in der Textil- und Bekleidungsbranche fördern.
Podporuji vytvoření pevného právního rámce pro evropské environmentální hospodářské účty podporuji potřebu sestavovat spolehlivé harmonizované statistiky.
Ich unterstütze die Einführung eines soliden Rechtsrahmens für europäische umweltökonomische Gesamtrechnungen und bestätige die Notwendigkeit, zuverlässige, harmonisierte Statistiken zu erarbeiten.
Podpory nediskriminace boje proti stigmatizaci jedinců žijících s virem zejména veřejnými informačními kampaněmi vytvářením vhodného právního rámce.
Förderung der Nichtdiskriminierung und Bekämpfung der Stigmatisierung der Menschen, die mit dem Virus leben, vor allem durch Kampagnen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit und die Einführung eines angemessenen rechtlichen Rahmens.
Policejní spolupráce by proto měla probíhat v rámci určitého právního rámce který zajišťuje důvěrnost předávaných informací přesnou vyváženost mezi informacemi uvedenými bezpečnostními cíli.
Die polizeiliche Zusammenarbeit sollte daher in einem spezifischen Rechtsrahmen stattfinden, der die Vertraulichkeit der weitergegebenen Informationen sowie das richtige Gleichgewicht zwischen Informationen und den erwähnten Sicherheitszielen gewährleistet.
Účelem návrhu komise byla aktualizace optimalizace stávajícího právního rámce pro evropské statistiky o cestovním ruchu.
Der Zweck des Kommissionsvorschlags war die Aktualisierung und optimale Ausgestaltung des bestehenden Rechtsrahmens für europäische Tourismusstatistiken.
Nedostatky v rámci jednoho vnitrostátního právního rámce mohou například způsobit obtíže ohledně aspektů jež se řídí jiným právním řádem.
Unvollkommenheiten in einem inländischen Rechtsrahmen könnten Schwierigkeiten in Bezug auf Aspekte bereiten, auf die eine andere Rechtsordnung Anwendung findet usw.
Tato příloha nesouvisí s otázkou plateb je tudíž mimo pole působnosti nového právního rámce pro platby.
Dieser Anhang bezieht sich nicht auf den Zahlungsverkehr und fällt damit nicht in den Geltungsbereich des Neuen Rechtsrahmens für den Zahlungsverkehr.
že k řešení problémů se splácením suverénního dluhu by se mohlo dospět pomocí decentralizovaných vyjednávání bez pevného právního rámce.
für Probleme von Staaten bei der Rückzahlung ihrer Schulden ohne starken rechtlichen Rahmen durch dezentrale Verhandlungen erreicht werden könnten.
Zapáté parlament vydá zvláštní zprávu hodnotící potenciální užitečnost evropského právního rámce pro zajišťovací fondy soukromý kapitál.
Fünftens: Inwieweit Privatanleger Zugang zu Hedgefonds haben sollten und ob ein europäischer Rechtsrahmen für Hedgefonds und Private Equity sinnvoll wäre, wird das Parlament in einem gesonderten Bericht klären.
Tato oblast vyžaduje větší transparentnost zdokonalení příslušného právního rámce s cílem zaručit vhodnou ochranu práv spotřebitelů.
Mehr Transparenz und ein verbesserter rechtlicher Rahmen sind nötig, um Verbrauchern einen angemessenen Schutz ihrer Rechte garantieren.
PL pane předsedající rozprava o této zprávě se dotýká mnoha otázek nepřímo základu pro vytvoření nového právního rámce.
PL Herr Präsident! Die Aussprache über den Bericht berührt viele Themen und indirekt dabei auch die Grundlage für die Schaffung eines neuen Rechtsrahmens.
Vzhledem k tomu že v míře v jaké tyto činnosti představují v podstatě služby musí být také poskytování těchto služeb usnadněno vytvořením harmonizovaného právního rámce společenství;
Soweit diese Tätigkeiten hauptsächlich Dienstleistungen darstellen, muß auch ihre Erbringung erleichtert werden, indem ein gemeinschaftsweit harmonisierter rechtlicher Rahmen geschaffen wird.

Výsledek: 268, Čas: 0.6384

"Právního rámce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc