PRŮZKUMU DO NĚMČINY

Překlad Průzkumu do Němčiny

Výsledek: 259, Čas: 0.093

Příklady použití Průzkumu ve větě a jejich překlady

Umfrage ( průzkum , anketu , výzkumu )
V tomhle průzkumu se poukazuje na můj život!
Diese Umfrage spricht über mein Leben.
Jsem si jistý že výsledky rozsáhlejšího průzkumu v celé evropě by byly stejné.
Ich bin mir sicher, dass eine größere Umfrage in Europa dieselben Ergebnisse erzeugen würde.
Erhebung ( shromažďování , zjišťování , sběr )
Dle mého prvotního průzkumu je víc než polovina úrody zamořena housenkami.
Gemäß meiner ursprünglichen Erhebung ist bereits die Hälfte der Ernte mit Raupen befallen.
Údaje jsou z»posledního dostupného průzkumu v»každé zemi.
Die Daten stammen aus der letzten verfügbaren Erhebung für die einzelnen Länder.
Prüfung ( zkouška , posouzení , přezkoumání )
Průzkumu situace rozsahu pohybu vysídlených osob;
Prüfung der Lage und des Umfangs der Wanderbewegungen von Vertriebenen;
Znalosti metod průzkumu přípravy zadání pro návrh projektu.
Verständnis der Methoden zur Prüfung und Erarbeitung des Entwurfs für ein Gestaltungsvorhaben;
Aufklärung ( osvícenství , průzkum , objasnění )
Bez průzkumu.
Keine aufklärung?
Bez průzkumu šéfe.
Keine Aufklärung, Chief?
Erkundung ( průzkum )
Základna byla napadena když jsme byli na průzkumu.
Der Stützpunkt wurde angegriffen, während wir auf Erkundung waren,
Navrhoval bych trochu obezřetného průzkumu.
Ich schlage eine vorsichtige Erkundung vor.
Přikláním se k dalšímu průzkumu.
Ich bin dazu geneigt, weiter zu erkunden.
Určitě ji použijeme k průzkumu naší galaxie.
Ich bin sicher, wir benutzen das Ding, um die Galaxie zu erkunden.
Recherchen
V jejím průzkumu je fotka jejich továrního komína.
In ihren Recherchen gibt es dieses Foto von dem Schornstein.
To je jen kopie jednoho průzkumu pro pana sloana.
Nur eine Kopie von Recherchen, die ich für Sloane gemacht habe.
Der untersuchungen
Během průzkumu to bude váš dočasný domov.
Dies wird während der Untersuchungen Ihr Zuhause sein.
Doktorko od průzkumu lodi kallisko vás něco trápí.
Doktor, seit der Untersuchung der Kallisko scheinen Sie besorgt.
Jiné příklady vět
Po třech dnech průzkumu /neobydlené planety.
Nach 3-tägiger Erforschung eines unbewohnten Planeten wurden Cdr.
Tady jsou výsledky z prvního průzkumu veřejného mínění.
Hier sind die Resultate unserer ersten flottenweiten Umfrage.
Naším cílem je za podpory rozsáhlého průzkumu v číně podporovat trvalý růst.
Unser Ziel ist es, gestützt durch umfassende Aufklärung nachhaltiges Wachstum in China zu fördern.
Není to jen o průzkumu slečno menkenová.
Es ist nicht nur Recherche, Miss Menken.
Pochází to z průzkumu světových hodnot.
Die Daten kommen vom World Values Survey.
Při našem posledním průzkumu došlo k malému incidentu.
Es gab da einen kleinen Zwischenfall während unserer letzten Aufklärung.
Vaše filozofie průzkumu vystavuje voyager permanentnímu riziku.
Ihre Philosophie der Erkundung bringt die Voyager stets in Gefahr.
Vy tady nejste kvůli průzkumu že.
Sie sind nicht wegen der Umfrage hier, oder?
Podmínky průzkumu formálních náležitostí podání stanoví prováděcí nařízení.
Die Einzelheiten der Prüfung der Anmeldung auf Formerfordernisse werden in der Durchführungsverordnung festgelegt.
Ovládal jsemMQ-1 predator při průzkumu pro konvoj u kandaháru.
Ich steuerte den MQ-1 Predator zur Aufklärung und Überwachung eines Konvois bei Kandahar.
Máme nedostatky v průzkumu navigaci.
Wir haben Defizite bei der Aufklärung und bei der Navigation.
Toto hodnocení bylo realizováno v roce 2005 prostřednictvím průzkumu spokojenosti klientů.
Wurde eine Bewertung anhand einer Umfrage zur Zufriedenheit unserer nationalen Kollegen durchgeführt.
V rámci tohoto průzkumu vytvoří smluvní strany databáze půdních vzorků na základě srovnatelných kritérií.
Im Rahmen dieser Untersuchungen werden die Vertragsparteien nach vergleichbaren Vorgaben Bodenprobenbanken aufbauen.
Průzkumu se zúčastnilo 49 expertů z 21 evropských zemí.
An der Befragung nahmen 49 Experten aus 21 europäischen Ländern teil.

Výsledek: 259, Čas: 0.093

Viz také


rozsáhlém průzkumu
breit angelegten erforschung einer groß angelegten umfrage

"Průzkumu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc