PRAHU DO NĚMČINY

Překlad Prahu do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 270, Čas: 0.0706

Příklady použití Prahu ve větě a jejich překlady

Schwelle ( prahu , hranici , prahová hodnota )
My kajícní s pokorným srdcem na tomto prahu předvoláváme tebe.
Wir, die Büßer mit demütigem Herzen... auf dieser Schwelle beschwören dich.
Subjekt se blíží k časovému prahu.
Das Objekt nähert sich der temporalen Schwelle.
Türschwelle ( prahu , dveří )
Stojí na našem prahu.
Jetzt steht er an unserer Türschwelle.
Viděl jsem jak mému bratrovi probodli srdce přímo na našem prahu.
Ich sah, wie meinem Bruder das Herz durchbohrt wurde, genau auf unserer Türschwelle.
CS součástí transevropských sítí dálnic je dálnice D8 spojující prahu drážďany.
CS Die Autobahn D8 zwischen Prag und Dresden ist Teil des transeuropäischen Autobahnnetzes.
Problémy jsou rovněž na dálnici D1 na 185. kilometru ve směru na prahu.
Probleme gibt es auch bei Kilometer 185 der Autobahn D1 in Richtung Prag.
Když jsem přišla k vašemu prahu neměla jsem nic.
Als ich an Ihre Tür kam, hatte ich nichts.
Sledoval jsem ho až k jejímu prahu.
Ich bin ihm bis zu ihrer Tür gefolgt.
Der schwelle
Jsme na prahu pekla.
Wir stehen an der Schwelle zur Hölle.
Jsem na prahu smrti.
Ich stehe an der Schwelle des Todes.
Der tür
Nestůj tam na prahu jako nějaký opuštěný pastýř.
Steh nicht so verloren unter der Tür wie ein einsamer Schafhirte.
Na prahu smrti jsi stále poslušný pejsek.
Selbst an der Tür zum Tod,... bist Du immer noch ein treues Haustier.
Jiné příklady vět
Je však prakticky jisté že v roce 2009 čína tohoto prahu nedosáhne.
So gut wie sicher ist freilich, dass China diese Schwelle in 2009 unterschreiten wird.
Mnohem víc než máš když ses ukázal na mém prahu.
Viel mehr als ihr hattet, als ihr auf meiner Türschwelle aufgetaucht seid.
Rozpraš obsah lahvičky po jeho prahu.
Streue den Inhalt auf seine Türschwelle.
Dali jsme jim berlín prahu bůhví co ještě.
Sie haben Berlin und Prag.
Ale jo.-pořád seškrabuju z prahu skinheady.
Ja, ich kratze noch Skinheads Von meiner Türschwelle ab.
Copak nestačí že k našemu prahu přišla sama královna.
Ist es nicht genug, dass die Königin zu unserer Tür kommt?
Nepřítele máš na prahu.
Der Feind steht vor Eurer Türschwelle.
Včera v noci mi to nechala na prahu.
Sie hat das letzte Nacht auf meiner Türschwelle hinterlassen.
Nechává svoje oběti na prahu míst která považujeme za útočiště.
Er hinterlässt seine Opfer auf den Türschwellen von Orten, die als Zufluchtsort gelten. Kirchen,
Stojí konečně na prahu skutečného lidského potenciálu.
Steht er endlich an der Schwelle zum wahren menschlichen Potenzial?
Jsme na prahu nové éry.
Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter.
Je na prahu smrti.
Sie steht auf der Schwelle zum Tod.
Jsme na prahu našeho mučednictví.
Wir sind an der Schwelle zu unserem Martyrium.
Já jsem na prahu.
Ich bin auf der Schwelle.
Spíš na jejím prahu jako pes.
Und schläfst wie ein Hund an der Schwelle.
Těší se na ni v práci když přijde domů tak volá na prahu.
Er freut sich während der Arbeit auf sie und ruft an der Türschwelle.
Nechal mi u prahu dárek.
Er ließ ein Geschenk an der Tür.
Podpora prahu.
Unterstützung für Schwellenwerte.

Výsledek: 270, Čas: 0.0706

Viz také


jejímu prahu
ihrer tür vor ihren toren
jsme na prahu
wir sind an der schwelle wir stehen an der schwelle wir stehen am rande wir befanden uns auf der schwelle
stojíme na prahu
wir stehen kurz vor wir stehen am rande wir sind an der schwelle wir stehen am anfang stehen wir an der schwelle

S Synonyma "prahu"


"Prahu" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc