PRIORITÁCH DO NĚMČINY

Překlad Prioritách do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.1164

Příklady použití Prioritách ve větě a jejich překlady

Prioritäten ( priority , prioritách , prioritám )
O zásadách prioritách dílčích cílech podmínkách přístupového partnerství s bulharskem.
Über die Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit Bulgarien.
Zprávy komise o cílech prioritách nevyhovovalystanoveným požadavkům.
Berichterstattung über Ziele und Prioritäten durch die Kommission entsprach nicht den Anforderungen.
O politických prioritách jsme diskutovali nejen s rozpočtovým výborem ale také s ostatními výbory.
Wir haben nicht nur mit dem Haushaltsausschuss, sondern auch mit anderen Ausschüssen über die politischen Schwerpunkte diskutiert.
Za třetí musíme se snažit nyní každý rok uvažovat o politických prioritách parlamentu podle toho co obsahuje rozpočet.
Drittens müssen wir danach streben, sowohl heute als auch jedes Jahr wieder die politischen Schwerpunkte des Parlaments anhand des Haushalts zu bewerten.
Die prioritäten
Prioritách pro využití těchto fondů.
Die Prioritäten für die Verwendung dieser Mittel;
Proto je možné pochopit diskutovat o prioritách parlamentních výborů politických skupin.
Dadurch ist es möglich geworden, die Prioritäten der Parlamentsausschüsse und Parteien zu verstehen und zu diskutieren.
Jiné příklady vět
O zásadách prioritách dílčích cílech podmínkách přístupového partnerství s tureckem.
Über die Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der Türkei.
O zásadách prioritách dílčích cílech podmínkách přístupového partnerství s rumunskem.
Über die Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit Rumänien.
O zásadách prioritách dílčích cílech podmínkách přístupového partnerství s bulharskou republikou.
Über die Grundsätze, Prioritäten, Zwischenziele und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der Republik Bulgarien.
Diskuse o prioritách má klíčový význam.
Die Diskussion über unsere Prioritäten ist von entscheidender Bedeutung.
Tyto rozměry se stále více odrážejí v prioritách evropské politiky sousedství 29.
Diese Dimensionen spiegeln sich zunehmend in den Prioritäten der europäischen Nachbarschaftspolitik wider 29.
Je však tento cíl patrný ve finančních prioritách rozpočtu na rok 2009.
Ist dieses Ziel jedoch in den Prioritäten für den Haushalt 2009 erkennbar?
Odráží se to na prioritách našeho předsednictví pro rok 2011.
Dies spiegelt sich auch in den Schwerpunkten für unseren Ratsvorsitz 2011 wider.
GA hlasoval jsem pro tuto zprávu o prioritách rozpočtu na rok 2011.
Ich habe für diesen Bericht über die Prioritäten für den Haushaltsplan 2011 gestimmt.
To se musí také odrazit v rozpočtových prioritách.
Dem müssen die Prioritäten des Haushaltsplans auch Rechnung tragen.
Jinými slovy zpráva o prioritách jasně klade větší důraz na okruh.
Mit anderen Worten, der Bericht über die Prioritäten verbessert Kapitel 3 eindeutig.
Tohle není o prioritách.
Es geht nicht um Flottenprioritäten.
Souhlasím s řečníkem který hovořil o podivných prioritách našeho parlamentu.
Ich schließe mich der Rednerin an, die gesagt hat, dass die Prioritäten unseres Parlaments befremdlich sind.
Tyto iniciativy zahrnují energetickou agendu 2020 naše sdělení o prioritách v oblasti energetické infrastruktury.
Unter anderem die Energieagenda 2020, unsere Mitteilung zu den Prioritäten bei den Energieinfrastrukturen.
Francie s německem se rozcházejí v prioritách.
Und zwischen Frankreich und Deutschland herrschen Differenzen hinsichtlich der Prioritäten.
To odráží změny v prioritách komise.
Das spiegelt die Änderungen in den Prioritäten der Kommission wider.
Pokračování ze strany diskuse o prioritách portugalského.
Fortsetzung von Seite 1- Debatte über die Prioritäten.
Máme před sebou zprávu poslance polleda o politických prioritách evropského parlamentu na období po roce 2013.
Uns liegt der Bericht Polledo über die politischen Prioritäten des Europäischen Parlaments für den Zeitraum nach 2013 vor.
Řízení založené na prioritách je spojené s rizikem že bude poskytovat jen informace obecné povahy._BAR.
Bei einer Verwaltung nach Schwerpunkten besteht nämlich die Gefahr, dass nur allgemeine Angaben vorgelegt werden.
Stanovisko výboru regionů k návrhu rozhodnutí rady o principech prioritách podmínkách specifikovaných v evropském partnerství s chorvatskem.
Stellungnahme des Ausschusses der Regionen zum "Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Europäischen Partnerschaft mit Kroatien.
Rada dne 23. ledna přijala rozhodnutí o zásadách prioritách podmínkách přístupového partnerství s tureckem1.
Am 23. Januar nahm der Rat einen Beschluss über die Grundsätze, Prioritäten und Bedingungen der Beitrittspartnerschaft mit der Türkei(1) an.
S ohledem na společný postoj ze dne 24. října 1994 o cílech prioritách evropské unie ve vztahu ke rwandě.
In Anbetracht des gemeinsamen Standpunkts vom 24. Oktober 1994 zu den Zielen und Prioritäten der Europäischen Union in bezug auf Ruanda.
Rada rozhoduje jednotlivě o prioritách opatřeních finančních příspěvcích na iniciativy uvedené v článku.
Der Rat beschließt von Fall zu Fall über die Prioritäten, die Modalitäten und die finanziellen Beiträge zu den in Artikel 3 genannten Initiativen.
My švédští sociální demokraté jsme hlasovali pro přijetí zprávy o prioritách rozpočtu evropského parlamentu dalších orgánů na rok 2012.
Wir schwedischen Sozialdemokraten haben für den Bericht über die Prioritäten für den Haushaltsplan für 2012 des Europäischen Parlaments und anderer Institutionen gestimmt.
Zprávě paní jędrzejewské jménem rozpočtového výboru o prioritách pro rozpočet na rok 2011 oddíl III komise.
Den Bericht von Sidonia Elżbieta Jędrzejewska im Namen des Haushaltsausschusses über die Prioritäten für den Haushaltsplan 2011, Einzelplan III- Kommission und.

Výsledek: 270, Čas: 0.1164

Viz také


politických prioritách
politischen prioritäten politischen schwerpunkte
diskuse o prioritách
diskussion über die prioritäten debatte über die prioritäten
zpráva o prioritách
der bericht über die prioritäten
o zásadách prioritách dílčích cílech
über die grundsätze , prioritäten , zwischenziele

"Prioritách" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc