PRO TENTO ÚČEL DO NĚMČINY

Překlad Pro Tento Účel do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0872

Příklady použití Pro Tento Účel ve větě a jejich překlady

Hierfür ( pro tento účel , za tohle , k tomu )
Pro tento účel použijí standardního dokumentu uvedeného v článku 20.
Hierfür ist das einheitliche Dokument gemäß Artikel 20 zu verwenden.
Odhadované finanční prostředky pro tento účel stanoví rada postupem podle článku.
Der veranschlagte Mittelbedarf hierfür wird vom Rat nach dem Verfahren des Artikels 5 festgelegt.
Hierzu ( za tímto účelem , v tomto ohledu , třeba )
Pro tento účel se datum udává dvěma číselnými řadami které v následujícím sledu označují.
Hierzu wird das Datum durch zwei zweistellige Zahlen angegeben, die in der Reihenfolge.
Pro tento účel se datum udává dvěma číselnými řadami které v následujícím sledu označují.
Hierzu wird das Datum durch zwei zweistellige Zahlen, die in der Reihenfolge.
Zu diesem zweck
Pro tento účel komise určí kontaktní místo.
Zu diesem Zweck benennt die Kommission eine Anlaufstelle.
Pro tento účel může být udělen celní tranzit.
Zu diesem Zweck kann der Zollgutversand gestattet werden.
Dazu
Pro tento účel potřebujeme dobrou praktickou evropskou strategii potírání terorismu.
Dazu brauchen wir eine gute und praktikable Antiterrorismus-Strategie.
Pro tento účel by mělo být použito přesné měřící zařízení s vhodnou stupnicí.
Dazu muss ein genaues Messgefäß mit entsprechender Graduierung muss benutzt werden.
Für diesen zweck
Je tedy nezbytné regulovat jejich použití pro tento účel.
Daher muss ihre Verwendung für diesen Zweck geregelt werden.
Status unie jako náhodného pozorovatele v této radě je pro tento účel nicméně nedostačující.
Der Ad-hoc-Beobachterstatus der EU im Arktischen Rat ist für diesen Zweck nicht ausreichend.
Diesem zweck
Nařízení je nejvhodnějším nástrojem pro tento účel.
Eine Verordnung ist das zu diesem Zweck am besten geeignete Mittel.
Legislativní opatření přijatá nebo připravená v roce 2004 pro tento účel jsou uvedena níže.
Nachfolgend werden die zu diesem Zweck 2004 angenommenen oder vorbereiteten Rechtsetzungsmaßnahmen vorgestellt.
Jiné příklady vět
Pro tento účel.
Zu diesem Zweck.
Zápis lze použít pouze pro tento účel po šesti měsících je vymazán.
Die Aufzeichnung darf nur hierfür verwendet werden und wird nach sechs Monaten gelöscht.
Pro tento účel byl otevřen běžný účet.
Zu diesem Zweck wurde ein Sichtkonto eröffnet.
Proto jsem si napsal nový podprogram pro tento účel.
Also entwickelte ich zu diesem Zweck ein neues Unterprogramm.
Členské státy mohou pro tento účel předepsat zvláštní formulář.
Die Mitgliedstaaten können hierfür einen besonderen Vordruck vorschreiben.
Sponzor poskytne agentuře informace nezbytné pro tento účel.
Der Investor übermittelt der Agentur zu diesem Zweck die erforderlichen Informationen.
Každý členský stát určí pro tento účel příslušný orgán.
Jeder Mitgliedstaat bestimmt seine hierfür zuständige Behörde.
Pro tento účel je zastupována komisí.
Zu diesem Zweck wird sie von der Kommission vertreten.
Certifikát kořenové certifikační autority je pro tento účel nedůvěryhodnýssl error.
Dem Zertifikat der Haupt-Beglaubigungsstelle kann zu diesem Zweck nicht vertraut werden. SSL error.
Pro tento účel jsou definice proměnných uvedeny v příloze II tohoto nařízení.
Zu diesem Zweck werden die Definitionen der Variablen in Anhang II zu dieser Verordnung festgelegt.
Komise zamýšlí použít turecko pro tento účel.
Die Kommission beabsichtigt, die Türkei erneut zu diesem Zweck heranzuziehen.
Zda porážka bourání bylo provedeno v podnicích schválených pro tento účel;
OB DIE SCHLACHTUNG UND ZERLEGUNG IN HIERFÜR ZUGELASSENEN BETRIEBEN VORGENOMMEN WORDEN SIND;
Dala mi ji pro tento účel.
Zu diesem Zwecke gab sie es mir.
Komise pro tento účel hodlá použít mexiko.
Die Kommission beabsichtigt, für diese Zwecke ebenfalls Mexiko heranzuziehen.
Samozřejmě pro tento účel jsme v hotelu vynalezli nadzvukový výtah.
Aber sicher, Ms Wright. Für diese Zwecke haben wir im Miramount-Hotel Abrahama den Überschallaufzug erfunden.
Pro tento účel se použijí postupy uvedené v článku 11.;
Für diese Zwecke gelten die Verfahren des Artikels 11.
Komise zamýšlí použít spojené státy americké rovněž pro tento účel.
Die Kommission beabsichtigt, die Vereinigten Staaten von Amerika für diesen Zweck erneut heranzuziehen.
Je podle mne nešťastné že byl pro tento účel zvolen článek 95.
Ich halte es für unglücklich, dass Artikel 95 für diesen Zweck gewählt worden ist.

Výsledek: 262, Čas: 0.0872

Viz také


dokončení postupů nutných pro tento účel
den abschluss der hierfür erforderlichen verfahren
pro stejný účel
zum selben zweck für den gleichen zweck
na tento účel
für diesen zweck
účel pro který
den zweck , zu dem zwecks , für den FÜR DEN ZWECK , ZU DEM DIE zweck , für den
původní účel
ursprünglichen zweck das der eigentliche zweck ursprüngliche funktion
účel platby
zweck der zahlung
skutečný účel
wahre zweck der wahre grund eigentliche zweck
vyšší účel
höheren zweck ein höheres ziel
účel cesty
zweck der reise grund der reise

Slovo od slova překladem


"Pro tento účel" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc