PROJEVY DO NĚMČINY

Překlad Projevy do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.0859

Příklady použití Projevy ve větě a jejich překlady

Reden ( mluvit , bavit , povídat )
Diskuse projevy zde jsou nepochybně dynamičtější zábavnější než ty doma ve švédsku.
Die Diskussion und die Reden hier sind unbestreitbar dynamischer und unterhaltsamer als zu Hause in Schweden.
Pane trichete na všechny učinily dojem vaše projevy v létě roku 2007.
Herr Trichet, von Ihren Reden im Laufe des Sommers 2007 waren alle beeindruckt.
Jsou to nejspíš projevy z našich vzpomínek vytvořené aby nás tu udržely.
Das sind wohl Manifestationen aus unseren Erinnerungen, erstellt, um uns hier zu halten.
Její kulturní projevy se jevily jako novinka.
Auch ihre kulturellen Manifestationen schienen neuartig zu sein.
Redebeiträge ( projevy , příspěvky , vystoupení )
Úřadující předseda rady. FR dámy pánové děkuji vám za vaše projevy.
Amtierender Ratspräsident.-(FR) meine Damen und Herren! Ich danke Ihnen für Ihre Redebeiträge.
Toto jsem chtěl odpovědět na tyto různé projevy.
Das war es, was ich als Antwort auf die verschiedenen Redebeiträge sagen wollte.
Akutní projevy předávkování mohou zahrnovat nauzeu zvracení bolesti hlavy průjem.
Als akute Zeichen der Überdosierung können Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz und Diarrhö auftreten.
Doxazosin je třeba podávat zvlášť opatrně u pacientů s projevy poškození jaterní funkce.
Bei Anwendung von Doxazosin an Patienten mit Zeichen einer Leberfunktionsstörung ist besondere Vorsicht geboten.
Ahmadínedžád své veřejné projevy zpravidla zahajuje modlitbami za mahdího okamžitý návrat.
Ahmadinedschad leitet seine öffentlichen Ansprachen normalerweise mit Gebeten für die umgehende Rückkehr des Mahdi ein.
Odkupy celých podniků vyvolávají rozzlobené projevy v kongresu USA.
Der Aufkauf kompletter Unternehmen löst wütende Ansprachen im US-Kongress aus.
Tyto projevy jsou podrobněji rozvedeny v mém pozměňovacím návrhu k projednávanému usnesení.
Diese Ausdrucksformen sind in meinem Änderungsantrag zu der zur Diskussion stehenden Entschließung ausführlicher dargelegt.
Věznice praskaly ve svech kulturní projevy byly potlačovány.
Die Gefängnisse waren überfüllt und kulturelle Ausdrucksformen unterdrückt.
Jiné příklady vět
Albertovy projevy jsou silnější než stilnox.
Ha. Alberts Reden sind stärker als Valium.
No proto píšu všechny tvoje projevy.
Darum schreibe ich ja deine Reden.
Evropské orgány by se měly těmito projevy extremismu více zabývat.
Die Gemeinschaftsorgane sollten diesen extremistischen Erscheinungsformen entschlossener entgegen treten.
Pronášejí projevy.
Sie halten Reden.
Málokdo by si přál obhajovat projevy xenofobie nebo antisemitismu.
Nur wenige Menschen würden für Bekundungen von Fremdenfeindlichkeit oder Antisemitismus eintreten wollen.
Pronesl projevy.
Er hielt Reden.
Nepotrpím si na dlouhé projevy.
Ich kenn mich nicht aus mit langen Reden.
Hitlerovy projevy.
Hitlers Nürnberg Reden.
Napsal jsem ty projevy.
Ich hab diese Reden selber geschrieben.
Dámy pánové jak jsem slíbil žádné projevy!
Meine Damen und Herren, wie versprochen: Keine Rede.
Avšak vaše odpovědnost pane ministerský předsedo nekončí nadšenými projevy plnými evropského zanícení.
Doch, Herr Ministerpräsident, Ihre Verantwortung endet nicht mit enthusiastischen Reden voller europäischer Leidenschaft.
Problém s úvodními projevy je že jsou nudné.
Das Problem bei den Reden zu Abschlussfeiern ist, dass sie langweilig sind.
Se znepokojením poukazuje na projevy antisemitismu v rusku;
Nimmt besorgt die Zeichen des Antisemitismus in Russland zur Kenntnis;
Projevy těchto účinků závisí na způsobu podání podané dávce.
Die Ausprägung dieser Wirkungen hängt von der Art der Applikation und der Dosis ab.
Ty nepokoje pak byly částečně projevy frustrace.
Diese Unruhen waren Teil der Manifestation dieser Frustration.
Dalším bodem jsou projevy politických skupin.
Der nächste Tagesordnungspunkt sind die Ausführungen der Fraktionen.
Proč vždycky někdo na projevy nosí vajíčka rajčata.
Wieso bringen die Leute immer Tomaten und Eier zu einer Rede mit?
Jen projevy lásky.
Nur Vorführungen der Liebe.

Výsledek: 273, Čas: 0.0859

Viz také


projevy které
reden redebeiträge , die beiträge , die wortmeldungen , die
dalším bodem jsou jednominutové projevy
nächste punkt sind die ausführungen von einer minute der nächste tagesordnungspunkt sind die einminütigen ausführungen nächste punkt sind die einminütigen ausführungen nächste tagesordnungspunkt sind die ausführungen von einer minute

"Projevy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc