PROTEST DO NĚMČINY

Překlad Protest do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.0831

Příklady použití Protest ve větě a jejich překlady

To ano ale na protest předsudkům proti opačnému pohlaví hrál santu jako žena.
Ja, aber um gegen geschlechtliche Vorurteile zu protestieren, spielt er Santa als Frau.
Jdu na shromáždění na protest proti policii.
Ich werde zu einer Demo gehen, um gegen die Polizei zu protestieren.
V brazílii probíhá protest kterého se účastní stovky organizací občanské společnosti.
In Brasilien finden unter der Teilnahme hunderter zivilgesellschaftlicher Organisationen Proteste statt.
Jsem na cestě do dearbornu abych sledovala protest.
Ich komme nach Dearborn, um Ihre Proteste zu überwachen.
Ein protest
Tohle je protest proti budoucnosti.
Dies ist ein Protest gegen die Zukunft.
Je to protest pierci.
Es ist ein Protest, Pierce.
Der protest
Tak či tak tenhle protest skončil.
So oder so, der Protest ist vorbei.
Ale myslíte že ten dnešní protest něco změní.
Aber was denkt ihr, was der Protest heute Abend ändern wird?
Jiné příklady vět
Můj protest zůstal nevyslyšen.
Mein Protest wurde nicht erhört.
Pokojnej protest je skvělej nápad.
Friedlicher Protest ist eine tolle Idee.
Váš protest donutil školní radu.
Euer Protest hat den Schulausschuss gezwungen.
Někdy byli lidé zabíjení někdy se na protest sami upalovali.
Manchmal kommen Leute um und manchmal zünden sich Menschen selbst an um zu protestieren.
Bizarní protest zachránil strom v parku.
Bizarrer Protest rettet einen Baum im Park.
Protest v úřadě spolkového kancléře SRN.
Protest im Bundeskanzleramt der BRD.
Později jsme zjistili že náš protest byl v televizi.
Wir fanden später heraus, dass unser Protest im Fernsehen war.
Toto je mírový protest.
Dies ist ein friedlicher Protest.
Tohle je mírový protest.
Dies ist ein friedlicher Protest.
Musíš vznést protest.
Sie müssen Protest einlegen.
No můj protest byl legitimní.
Nun ja, mein Protest war begründet.
Ale ne další *** protest.
Nicht noch ein verfickter Protest. Faking It.
Byl to takový politický protest.
Es war eine Art politischer Protest.
Co pak vzneseme formální protest.
Und, was dann, wir reichen einen formalen Protest ein?
Tichý protest.
Ein stiller Protest.
Velmi toho lituji protože lisabonská smlouva si zaslouží viditelný protest.
Das tut mir sehr Leid, denn der Vertrag von Lissabon hat deutlichen Protest verdient.
Toto chování si zaslouží demokratický protest.
Dieses Verhalten verdient den demokratischen Protest.
Je veskrze možné že tchaksin skutečně pomáhal financovat protest.
Es ist durchaus vorstellbar, dass Thaksin einen Beitrag zur Finanzierung der Proteste leistete.
Jednak mi nedovolí opustit letiště abych dohlédla na protest.
Ich darf den Flughafen zur Beobachtung der Proteste nicht verlassen.
Něco jako protest.
Wie ein Protest.

Výsledek: 270, Čas: 0.0831

"Protest" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc