PROVŽDY DO NĚMČINY

Překlad Provždy do Němčiny

Výsledek: 266, Čas: 0.1197

für alle (124) für immer (3)

Příklady použití Provždy ve větě a jejich překlady

Ein für alle
Tohle ukáže siru jamesovi jednou provždy kdo z nás má dokonalé tělo.
Das zeigt Sir James ein für alle Mal, wer von uns den perfekten Körper hat.
Německé obyvatelstvo musí být jednou provždy osvobozeno od dědičných chorob.
Die deutsche Bevölkerung soll ein für alle Mal von den Erbkrankheiten befreit werden.
Immer
Jmenuji se rico provždy jenom tak rozumíš.
Ich bin immer nur Rico, ok?
Necht jím provždy zustane.
Paris, lass ihn immer weiterleben.
Jiné příklady vět
Klid jednou provždy!
Ein für alle mal: Ruhe!
Kendro tohle je naše nejlepší šance ho provždy zneškodnit.
Kendra, dies ist die beste Gelegenheit für uns, ihn für immer aufzuhalten.
Měli bychom ji jednou provždy zlikvidovat.
Wir sollten sie ein für alle Mal beseitigen.
Musím se o zooma postarat jednou provždy dřív než zabije někoho dalšího.
Ich muss mich ein für alle Mal um Zoom kümmern, bevor noch jemand getötet wird.
Abych jednou provždy zjistila co je v srdci johna aldena.
Um ein für alle Mal herauszufinden, was in John Aldens Herz ist.
To musí v evropě jednou provždy skončit.
Das muss in Europa ein für alle Mal aufhören.
Skonči tuhle frašku jednou provždy!
Beende diese Farce ein für alle Mal!
Tak je problém vyřešen jednou provždy.
Dadurch ist das Problem ein für alle Mal gelöst.
Všichni společně ho můžeme jednou provždy zničit.
Und wir alle zusammen können ihn ein für alle Mal ausschalten.
To by mělo být jasně jednou provždy řečeno.
Das sollte klar gesagt werden, ein für alle Mal.
Potom je na čase tu temnotu jednou provždy zničit.
Dann ist es an der Zeit, die Dunkelheit zu zerstören. Ein für alle mal.
Myslel jsem že jsem našel způsob jak ho zabít jednou provždy.
Ich dachte, ich hätte den Weg gefunden, ihn ein für alle Male zu töten.
Rayi tys to dokázal jednou provždy.
Ray, Sie haben es bewiesen, ein für alle Mal.
Myslím že jsme schopní tuhle hrozbu eliminovat jednou provždy.
Ich denke, wir sind in der Lage, diese Bedrohung zu beseitigen, ein für alle Mal.
Pomozte nám vyhrát tuto svatou válku jednou provždy.
Helfen Sie uns, diesen heiligen Krieg ein für alle Mal zu gewinnen.
Karo společně můžeme brainiaca zastavit jednou provždy.
Kara, gemeinsam können wir Brainiac ein für alle Mal aufhalten.
Jednou provždy to ukončím.
Ich beende das ein für alle Mal.
Máme šanci zbavit se těžké vody jednou provždy.
Wir können das Schwere Wasser endlich ein für alle Mal loswerden.
Jednou provždy.
Ein für alle Mal.
Rozhodla jsem se jednou provždy.
Das hab ich ein für alle Mal beschlossen.
Mé uši zůstanou provždy otevřené vašim napomenutím.
Meine Ohren sollen für alle Ewigkeit deinen Mementos lauschen.
Jednou provždy.
Ein für allemal.
Potom tedy už jednou provždy musíme ukázat že cronus žádný bůh není.
Dann müssen wir ein für alle Mal beweisen, dass Cronus kein Gott ist.
Pomůže mi zbavit se zuby jednou provždy.
Ich werde Alakay benutzen, um Zuba endlich loszuwerden!
Ty víš že to nemusí být provždy.
Das ist nicht für die Ewigkeit.
Jářku pane měl jsem vás provždy rád.
Hört doch, Herr, ich liebt' Euch immer.

Výsledek: 266, Čas: 0.1197

"Provždy" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc