PRUŽNOST DO NĚMČINY

Překlad Pružnost do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.2049

Příklady použití Pružnost ve větě a jejich překlady

Flexibilität ( pružnost , flexibility , flexibilitu )
Rezerva na pružnost až do maximální výše 3,5 miliardy EUR.
Reserve für Flexibilität bis zu einem Höchstbetrag von 3,5 Mrd. EUR.
Větší pružnost ve druhém pilíři;
Eine größere Flexibilität bei der zweiten Säule.
Flexibel ( flexibilní , pružný , pružně )
Proto ude nezbytná pružnost v uplatňovánía/nebo derogace.
Es könnte sich daher als notwendig erweisen, die Anwendung flexibel zu handhaben bzw. Ausnahmeregelungen vorzusehen.
Dále v případě některých vyvážejících výrobců kteří měli potíže s předložením požadovaných informací připustila mimořádnou pružnost.
Sie zeigte sich zudem gegenüber mehreren ausführenden Herstellern, die Mühe mit der Übermittlung der erforderlichen Informationen hatten, außerordentlich flexibel.
Beweglichkeit ( pohyblivost , hbitost , mobility )
Chceš rychle shodit nebochceš zvýšit svoji sílu pružnost.
Wollen Sie nur abnehmen oder auch Kraft und Beweglichkeit steigern?
Jsou zralé zkušené. jejich neskutečnou pružnost ti zajistí jenom pokročilá dysplazie kyčelního kloubu.
Sie haben die nötige Reife und Erfahrung und die unvorstellbare Beweglichkeit, die nur durch fortgeschrittene Hüftfehlstellung möglich ist.
Flexibilität und ( pohyblivost , hbitost , mobility )
Přezkum pružnost rezervy.
Revision, Flexibilität und Reserven.
Pružnost reaktivnost takovým firmám umožní rozkvět.
Flexibilität und Reaktionsbereitschaft werden es solchen Unternehmen ermöglichen, erfolgreich zu bestehen.
Jiné příklady vět
To je logické potřebuje to ale větší pružnost.
Dies ist logisch, aber benötigt größere Flexibilität.
NL pane předsedo děkuji za vaši pružnost.
NL Herr Präsident, ich danke Ihnen für Ihre Flexibilität.
Chtěl bych ale upřímně poděkovat naším kolegům z generálních ředitelství za jejich pružnost.
Ich möchte aber unseren Kollegen aus den Generaldirektionen für ihre Flexibilität aufrichtig danken.
Potřebujeme pružnost.
Wir brauchen Flexibilität.
Je proto nezbytné aby komise projevila větší pružnost.
Deshalb ist es notwendig, dass die Kommission eine größere Flexibilität zeigt.
Paní předsedající chci panu komisaři poděkovat za pružnost.
EN Frau Präsidentin! Ich möchte dem Kommissar für seine Flexibilität danken.
Pružnost trhu práce v americkém sektoru služeb je skutečně pozoruhodná.
Die Flexibilität des Arbeitsmarktes auf dem US-Dienstleistungssektor ist wirklich bemerkenswert.
Stejně jako při překladech při tlumočnických službách potřebujeme zvýšit pružnost.
Gleich wie bei den Übersetzungen müssen wir auch die Flexibilität der Dolmetscherdienste steigern.
Navíc tytéž vlády chtějí také omezit pružnost.
Darüber hinaus wollen diese Regierungen auch eine Reduzierung der Flexibilität.
Třetím bodem projednávání byla pružnost norem.
Ein dritter Diskussionspunkt war die Flexibilität der Normen.
Tuto situaci umožňuje pružnost nařízení.
Dies wird durch die Flexibilität der Verordnung möglich.
Pružnost času dovoluje neuskutečněným realitám zůstat tak jak jsou.
Die Biegsamkeit der Zeit erlaubt es unverwirklichten Realitäten, weiter zu existieren.
Víme že malé střední podniky oceňují pružnost těchto nástrojů skutečnost že jsou jednoduše dostupné.
Wir wissen, dass KMU die Flexibilität dieser Instrumente schätzen sowie deren leichten Zugang.
Navrhuje zvýšit pružnost definice konzumního mléka.
Dieser Bericht schlägt eine erhöhte Flexibilität bei der Definition von Konsummilch vor.
Zvýšená síla pružnost.
Gesteigerte Kraft und Agilität.
Klíčovými slovy musí být zaměřenost pružnost.
Das Schlagwort muss lauten: Fokussierung und Flexibilität.
Zvýšit přizpůsobivost pracovníků podniků pružnost trhů práce;
Die Anpassungsfähigkeit der Arbeitskräfte und der Unternehmen verbessern und die Flexibilität der Arbeitsmärkte steigern;
Jsi ospravedlnitelný pro moji pružnost.
Und sehr qualifiziert für meine Elastizität.
Tato pružnost je nezbytná k zajištění trvalosti výroby racionálního využití pracovníků zařízení.
Eine solche Flexibilität ist notwendig, um die Nachhaltigkeit der Erzeugung und einen rationellen Einsatz der Arbeitskräfte sowie der Betriebsanlagen zu gewährleisten.
Tato pružnost pro místní orgány přispívá k proveditelnosti směrnice aniž by byla opomíjena úroveň ochrany zdraví.
Diese Flexibilität für die Kommunen trägt zur Praktikabilität der Richtlinie bei, ohne das Gesundheitsschutzniveau zu vernachlässigen.
Zjednodušení pružnost tedy budou klíčovými slovy naší budoucí činnosti jež bude zaměřena na podněcování růstu podporu malých středních podniků MSP.
Vereinfachung und Flexibilität sind also die Schlüsselbegriffe für unsere zukünftige Arbeit, die darauf ausgerichtet sein wird, Wachstum zu steigern und kleine und mittlere Unternehmen(KMU) zu unterstützen.
To způsobí že američtí zákonodárci ztratí jistotu pružnost jíž je třeba při reakcích na hospodářské šoky.
All dies wird die US-Politiker weniger selbstsicher und flexibel auf die wirtschaftlichen Schocks reagieren lassen.

Výsledek: 274, Čas: 0.2049

"Pružnost" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc