RÁMCOVÉ DOHODY DO NĚMČINY

Překlad Rámcové Dohody do Němčiny

Výsledek: 258, Čas: 0.5216

Příklady použití Rámcové Dohody ve větě a jejich překlady

Rahmenvereinbarung ( rámcové dohody , rámcová dohoda )
Tento návrh přispěl k dosažení první konstruktivní rámcové dohody.
Dieser Vorschlag erfüllt die erste konstruktive Rahmenvereinbarung.
Tento právní základ usnadnil uzavření francouzskobelgické rámcové dohody o přeshraniční spolupráci v péči o zdraví jedné z prvních svého
Diese Rechtsgrundlage vereinfachte den Abschluss der französisch-belgischen Rahmenvereinbarung über grenzübergreifende Zusammenarbeit in der Gesundheitsversorgung, eine der ersten ihrer
Rahmenvertrag ( rámcovou dohodu , rámcové dohody , rámcová smlouva )
Ustanovení o lidských právech se pokoušíme vložit do každé rámcové dohody kterou uzavíráme s nějakou třetí zemí.
Wir bemühen uns, in jeden Rahmenvertrag, den wir mit einem Drittstaat schließen, eine Menschenrechtsklausel einzubauen.
Budu se jimi řídit při přípravě stanoviska nového sboru k revizi úplné rámcové dohody.
Sie werden mich bei der Entwicklung der Position des neuen Kollegiums leiten, welches den gesamten Rahmenvertrag überarbeitet.
Des rahmenabkommens ( rámcovou dohodu , rámcové dohody , rámcová smlouva )
Znění rámcové dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.
Der Wortlaut des Rahmenabkommens ist diesem Beschluß beigefügt.
O uzavření dohody ve formě výměny dopisů o článku 10 rámcové dohody o spolupráci mezi evropským společenstvím brazilskou federativní republikou.
Über den Abschluß des Abkommens in Form eines Briefwechsels betreffend Artikel 10 des Rahmenabkommens über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Föderativen Republik Brasilien.
Der rahmenvereinbarung ( rámcovou dohodu , rámcové dohody , rámcová smlouva )
Revize rámcové dohody o vztazích mezi evropským parlamentem komisí.
Revision der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission.
Provádění rámcové dohody.
Umsetzung der Rahmenvereinbarung.
Jiné příklady vět
Komise bude nadále spolupracovat s parlamentem na základě existující rámcové dohody.
Die Kommission wird jedoch weiterhin mit dem Parlament auf der Grundlage des existierenden Rahmenabkommens zusammenarbeiten.
Prohlášení rady týkající se rámcové dohody o vztazích mezi evropským parlamentem komisí.
Erklärung des Rates betreffend die Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission.
Rámcové dohody nesmějí vylučovat využívání příslušné infrastruktury dalšími žadateli nebo jinými dopravními službami.
Rahmenverträge dürfen die Nutzung des betreffenden Schienennetzes durch andere Antragsteller oder Verkehrsdienste nicht ausschließen.
I to je předmětem rámcové dohody.
Das ist auch ein Thema für das Rahmenabkommen.
Bod obecného odůvodnění rámcové dohody.
Der Allgemeinen Erwägungen der Rahmenvereinbarung.
Ustanovení písm. b rámcové dohody.
Paragraf 1 Buchst. b der Rahmenvereinbarung.
Veřejné zakázky zadávané rámcové dohody uzavírané ústředními nákupními subjekty.
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Abschluss von Rahmenvereinbarungen durch zentrale Beschaffungsstellen.
K první části druhé otázky ustanovení rámcové dohody.
Zum ersten Teil der zweiten Frage: Paragraf 4 der Rahmenvereinbarung.
Právě v tomto duchu úspěšné spolupráce jsme v březnu zahájili jednání o revizi rámcové dohody.
In eben diesem Sinne der erfolgreichen Zusammenarbeit nahmen wir im März unsere Verhandlungen zur Überarbeitung der Rahmenvereinbarung auf.
Dovolte mi jasně říci že komise nebude vázána žádným jednostranným výkladem této rámcové dohody.
Lassen Sie mich klarstellen, dass die Kommission an keinerlei unilateralen Auslegungen dieser Rahmenvereinbarung gebunden sein wird.
Členský stát může požadovat předběžné schválení této rámcové dohody regulačním subjektem zřízeným podle článku 30 této směrnice.
Ein Mitgliedstaat kann eine vorherige Genehmigung eines solchen Rahmenvertrags durch die Regulierungsstelle nach Artikel 30 dieser Richtlinie verlangen.
Ze dne 16. března 1992 o uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím uruguayskou východní republikou92/205/EHS.
BESCHLUSS DES RATES vom 16. März 1992 über den Abschluß des Rahmenabkommens über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Östlich des Uruguay 92/205/EWG.
O uzavření rámcové dohody mezi evropským společenstvím tureckou republikou o obecných zásadách účasti turecké republiky na programech společenství.
Über den Abschluss eines Rahmenabkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Republik Türkei über die allgemeinen Grundsätze der Teilnahme der Republik Türkei an den Programmen der Gemeinschaft.
Ze dne 19. října 1992 o uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím paraguayskou republikou92/509/EHS.
BESCHLUSS DES RATES vom 19. Oktober 1992 über den Abschluß des Rahmenabkommens über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Paraguay 92/509/EWG.
Bod 10 obecného odůvodnění rámcové dohody o pracovních smlouvách na dobu určitou; viz také třetí pododstavec preambule této rámcové dohody.
Der Allgemeinen Erwägungen der Rahmenvereinbarung über befristete Arbeitsverträge; vgl. auch den dritten Absatz der Präambel dieser Rahmenvereinbarung.
O uzavření rámcové dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi evropskými společenstvími islandskou republikou jménem evropského hospodářského společenství.
Über den Abschluß des Rahmenabkommens über wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der Republik Island im Namen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.
Ze dne. října 1990 o uzavření rámcové dohody o obchodní hospodářské spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím argentinskou republikou.
BESCHLUSS DES RATES vom 8. Oktober 1990 über den Abschluß des Rahmenabkommens über die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Argentinischen Republik 90/530/EWG.
Zpráva o uvedených pololetních schůzích je dána k dispozici smíšenému výboru pro spolupráci podle rámcové dohody o obchodní hospodářské spolupráci mezi evropskými společenstvími kanadou.
Ein Bericht über diese halbjährlichen Zusammenkünfte wird dem Gemeinsamen Kooperationsausschuß gemäß dem Rahmenabkommen über die kommerzielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Europäischen Gemeinschaften und Kanada zugeleitet.
Očekávám ve skutečnosti že uplatňování rámcové dohody v každém případě povede k jednoznačným zlepšením.
Tatsächlich erwarte ich, dass die Anwendung der Rahmenvereinbarung in allen Fällen klare Verbesserungen hervorbringen wird.
Rozhodnutí evropského parlamentu o revizi rámcové dohody mezi evropským parlamentem komisí2005/2076ACI.
Beschluss des Europäischen Parlaments zu der Revision der Rahmenvereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission 2005/2076ACI.
S ohledem na návrh rámcové dohody o vztazích mezi evropským parlamentem komisí dále uváděné jako dohoda.
In Kenntnis des Entwurfs der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission nachstehend die Vereinbarung.
O uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím chilskou republikou91/158/EHS.
März 1991 über den Abschluß des Rahmenabkommens über Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Republik Chile 91/158/EWG.

Výsledek: 258, Čas: 0.5216

Viz také


ustanovení rámcové dohody
paragraf 4 der rahmenvereinbarung bestimmungen der rahmenvereinbarung
této rámcové dohody
dieser rahmenvereinbarung dieses rahmenabkommens vorliegende rahmenabkommen
znění rámcové dohody
wortlaut der rahmenvereinbarung sprachfassung der rahmenvereinbarung der wortlaut des rahmenübereinkommens der wortlaut des rahmenabkommens
revizi rámcové dohody o vztazích
die revision der rahmenvereinbarung über die beziehungen der überarbeitung der rahmenvereinbarung über die beziehungen
uzavření rámcové dohody o spolupráci mezi evropským hospodářským společenstvím
den abschluß des rahmenabkommens über die zusammenarbeit zwischen der europäischen wirtschaftsgemeinschaft und
interinstitucionální dohody
interinstitutionellen vereinbarung interinstitutionelle vereinbarung

"Rámcové dohody" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc