RAKOUSKÉ DO NĚMČINY

Překlad Rakouské do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 274, Čas: 0.0614

Příklady použití Rakouské ve větě a jejich překlady

Österreich ( rakousko , rakouská , rakouském )
Rakouské republiky finské republiky švédského království.
Der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden sowie.
Oznámení rakouské republiky ohledně vzájemnosti v otázce víz.
Mitteilung der Republik Österreich in Bezug auf die Visa-Reziprozität 1.
Österreichischen ( rakouské , rakouská , rakousku )
Členy tohoto družstva jsou téměř všechny rakouské deníky jakož ORF rakouský rozhlas televize.
Fast alle österreichischen Tageszeitungen sowie der österreichische Rundfunk ORF waren Mitglieder dieser Genossenschaft.
Zejména ve své rakouské vlasti.
Zumal in ihrer österreichischen Heimat.
Der österreichischen ( rakouské , rakouská , rakousku )
Červenec 2001 opis euromince na kopírovací fréze v rakouské mincovně ve vídni.
Juli 2001: gravieren einer euro-münze mittels einer reduktionsmaschine bei der österreichischen münzprägestätte in wien.
Byla bych ráda kdyby součástí rakouské ústavy byla úmluva OSN o právech dítěte.
Ich hätte es begrüßt, wäre die UN-Kinderrechtskonvention in der österreichischen Verfassung verankert worden.
Jiné příklady vět
Máte evropské oblečení na manžetových knoflíčkách znak rakouské aristokracie.
Ihre Kleidung stammt aus Europa, und das Wappen auf den Manschetten deutet auf österreichischen Adel hin.
Rakouské německé italské energetické společnosti vzájemně obchodují s kremlem.
Österreichische, deutsche und italienische Energiegesellschaften machen auf bilateraler Basis Geschäfte mit dem Kreml.
S ohledem na podnět rakouské republiky finské republiky švédského království.
Auf Initiative der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden.
Mé malé rakouské dítě.
Mein kleines, österreichisches Baby.
Každý by měl mít alespoň dva rakouské kolegy.
Jeder sollte mindestens zwei österreichische Kumpels haben.
Stálý zástupce rakouské republiky.
Ständiger Vertreter der Republik Österreich.
Do berlína přijel pán ve službách rakouské císařovny.
Es gibt in Berlin einen Herrn, der im Dienst der Kaiserin von Österreich steht.
Z podnětu rakouské republiky.
Auf Initiative der Republik Österreich.
Federální ministryně zahraničních věcí rakouské republiky.
Bundesministerin für auswärtige Angelegenheiten der Republik Österreich.
Když jsem byla dívka sloužila jsem u dvora markéty rakouské.
Als ich ein Kind war, diente ich am Hof von Margarete von Österreich.
Aktu o podmínkách přistoupení rakouské republiky finské republiky švédského království.
Zur Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden aufgreift.
Aktu o podmínkách přistoupení rakouské republiky finské republiky švédského království.
Zur Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden aufgeführt.
Prusové obsadili rakouské holštýnsko.
Die Preußen haben das österreichische Holstein besetzt.
Pro rakouské zemědělce je základní věcí regulace kvóty na mléko.
Für die österreichischen Bauern ist die Milchquotenregelung essentiell.
VŮDCOVO ÚSTŘEDÍ rakouské alpy.
FÜHRERHAUPTQUARTIER ÖSTERREICHISCHE ALPEN.
Orazítkováním ekokarty orgány rakouské pohraniční kontroly po vjezdu vozidla do rakouska;
Durch Abstempeln der Ökokarte durch die österreichische Grenzkontrolle bei der Einreise nach Österreich;
Jsem tu abych podal žalobu proti rakouské vládě.
Ich möchte die österreichische Regierung verklagen.
Byl to neoprávněný zásah do rakouské svrchovanosti.
Sie war ein unbegründeter Eingriff in die österreichische Souveränität.
Dohoda o přistoupení rakouské republiky.
ÜBEREINKOMMEN ÜBER DEN BEITRITT DER REPUBLIK ÖSTERREICH.
Všiml jste si té velké rakouské vlajky?
Haben Sie gesehen, wie provozierend die österreichische Flagge dort hängt?
Červenec 2001 ruční kontrola kvality eurobankovek v rakouské tiskárně bankovek ve vídni.
Juli 2001: manuelle Qualitätskontrolle von Euro-Banknoten bei der österreichischen Banknotendruckerei in Wien.
Ruční kontrola kvality eurobankovek v rakouské tiskárně bankovek ve vídni.
Manuelle Qualitätskontrolle von Euro-Banknoten bei der österreichischen Banknotendruckerei in Wien.
Španělské rakouské dědictví.
Des spanischen und des österreichischen Erbfolgekrieges.
Opis euromince na kopírovací fréze v rakouské mincovně ve vídni.
Gravieren einer Euro-Münze mittels einer Reduktionsmaschine bei der österreichischen Münzprägestätte in Wien.

Výsledek: 274, Čas: 0.0614

Viz také


rakouské republiky finské republiky švédského království
republik österreich , der republik finnland und des königreichs schweden
s ohledem na přistoupení rakouské republiky finské republiky
zur berücksichtigung des beitritts der republik österreich , der republik finnland der berücksichtigung des beitritts der republik österreich , der republik finnland

S Synonyma "rakouské"


"Rakouské" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc