REALIZOVAT DO NĚMČINY

Překlad Realizovat do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 257, Čas: 0.1189

Příklady použití Realizovat ve větě a jejich překlady

Aby mohli realizovat ta nejlepší řešení musí provozovatelé obdržet přesné údaje.
Den Luftfahrtbetreibern müssen genaue Daten übermittelt werden, damit diese die besten Lösungen umsetzen können.
Ano nejspíše chce realizovat nějaké další projekty.
Ja, er will wohl etwas andere Projekte umsetzen.
Jak to vypadá nebudeme moct realizovat náš plán.
Wir haben nicht mehr genug Macht, um unseren Plan zu verwirklichen.
Navzdory podobným okolnostem se jako fotograf vždy snažím realizovat své představy.
Abgesehen von diesen Umständen, als Fotograf versuche ich immer meine Ideen zu verwirklichen.
Zu realisieren
Musíme nadále jednat společně realizovat tuto strategii tento akční plán.
Um diese Strategie und diesen Aktionsplan zu realisieren, müssen wir weiter gemeinsam handeln.
Mexiko má dobrou šanci realizovat svou impozantní agendu strukturálních reforem.
Mexiko hat gute Chancen, seine beeindruckende Strukturreformagenda zu realisieren.
Durchführen
Venkovské oblasti mohou realizovat projekty zaměřené na rozvoj širokopásmového internetového připojení.
Ländliche Gebiete können Projekte durchführen, die darauf abzielen, Breitband-Internetlinks zu entwickeln.
Toto doplnění je nezbytné pokud má ESPS v budoucnu realizovat programy financované společenstvím.
Sofern der EVGZ zukünftig auch gemeinschaftsfinanzierte Programme durchführen soll, ist diese Weiterung notwendig.
Umgesetzt werden
Tyto vzájemně propojené vize se mohou musí realizovat má-li evropa opět prosperovat.
Diese miteinander verflochtenen Visionen können und müssen umgesetzt werden, wenn Europa wieder erblühen soll.
To je samozřejmě důležité zejména pokud by se měl realizovat náš požadavek na prodloužení.
Dies ist natürlich besonders relevant, wenn unsere Forderung nach einer Verlängerung umgesetzt werden sollte.
Jiné příklady vět
Na jihu súdánu uspořádat včas referendum jeho výsledky plně respektovat realizovat.
Das Referendum im Südsudan pünktlich abzuhalten und die Ergebnisse vollständig zu respektieren und umzusetzen.
Napsat něco pro změnu to plně realizovat.
Etwas zu schreiben und vollständig umzusetzen.
Prostřednictvím prodeje akcie vždy podle burzovního kurzu může ale realizovat ekonomickou protihodnotu.
Er kann aber durch die Veräußerung der Aktie den wirtschaftlichen Gegenwert realisieren.
Jak víte cílem návrhu komise je tuto dohodu realizovat.
Wie Sie wissen, zielt der Vorschlag der Kommission darauf ab, diese Vereinbarung umzusetzen.
Hovoříme o cestách ale chceme to nějakým způsobem realizovat.
Wir reden über Pfade, wollen dies aber irgendwie implementieren.
To dokazuje že není snadné realizovat koncept evropské solidarity.
Dies stellte unter Beweis, dass es nicht leicht ist, das Konzept der europäischen Solidarität umzusetzen.
Vážně si myslím že mi tenhle kurz pomůže se plně realizovat.
Ich glaube, dass der Kurs mir helfen wird, mich vollkommen zu verwirklichen.
Měli bychom tento integrační proces skutečně realizovat.
Tatsächlich sollten wir diesen Integrationsprozess umsetzen.
Potřebujeme reformu ale můžeme ji rovněž realizovat v těchto oblastech politiky.
Wir brauchen Reformen, aber wir können sie auch innerhalb dieser Politikbereiche umsetzen.
Nyní musíme realizovat některá klíčová rozhodnutí která tento rozpočet vyžaduje.
Jetzt müssen wir einige der Schlüsselentscheidungen umsetzen, die dieser Haushalt verlangt.
Chtěl realizovat scénář své ženy.
Er wollte das Drehbuch seiner Frau umsetzen.
Musíme realizovat strategii evropa 2020.
Wir müssen die Strategie Europa 2020 umsetzen.
Politika soudržnosti po roce 2013 musí nadále tuto vizi realizovat.
Die Kohäsionspolitik nach 2013 muss diese Vision weiterhin umsetzen.
Ona jej také bude realizovat.
Sie wird ihn umsetzen.
Realizovat jejich plán bude trvat hodin.
Die Umsetzung ihres Plans dauert sechs Stunden.
Společnost rolandwerft hodlá realizovat investiční projekt s cílem posílit produktivitu loděnice.
Die Rolandwerft beabsichtigt, ein Investitionsvorhaben durchzuführen, um die Produktivität der Werft zu verbessern.
Realizovat platformu nevládních organizací.
Zur Einrichtung einer Plattform der NRO.
Královna plán schválila já ho hodlám realizovat.
Die Königin billigt den Plan und ich möchte ihn sichten.
Máme-li této příležitosti využít musíme rychle vyvinout realizovat zdravou strategii.
Um diese Chance Wirklichkeit werden zu lassen, muss schnell eine vernünftige Strategie entwickelt und umgesetzt werden.
Turecko se v minulosti pokoušelo realizovat reformy.
Die Türkei hat auch in der Vergangenheit versucht, Reformen durchzuführen.

Výsledek: 257, Čas: 0.1189

Viz také


plně realizovat
vollständig umzusetzen vollständige umsetzung vollkommen zu verwirklichen vollständig verwirklichen vollständig erfüllt haben ganz umgesetzt werden

"Realizovat" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc