REZOLUCE DO NĚMČINY

Překlad Rezoluce do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.092

Příklady použití Rezoluce ve větě a jejich překlady

Resolution ( rezoluce , usnesení , resolution )
Rezoluce je schválena.
Resolution ist angenommen.
Co potřebujeme je aby byla jeho rezoluce přijata.
Was wir tun können, ist, seine Resolution zu verabschieden.
Entschließung ( usnesení , rezoluce )
Španělská rezoluce představuje první oficiální přijetí tohoto pohledu.
Die spanische Entschließung stellt die erste offizielle Anerkennung dieser Sichtweise dar.
Tato rezoluce je ukázkou podlosti slabosti.
Diese Entschließung ist ein Exempel von Perfidität und Schwäche.
Der resolution ( usnesení , rezoluce )
Potenciální kandidátské země albánie černá hora bosna hercegovina srbsko kosovo podle rezoluce RB OSN.
Potenzielle Kandidatenländer Albanien Montenegro Bosnien-Herzegowina Serbien Kosovo im Sinne der Resolution des UN-Sicherheitsrats.
Sankce na kterých jsme se dohodli posílily vliv rezoluce rady bezpenosti OSN.
Die von uns vereinbarten Sanktionen haben die Wirkung der Resolution des VN-Sicherheitsrates verstärkt.
Der resolution 1267 ( usnesení , rezoluce )
Písm. b rezoluce 1267 1999 v odst.
Buchst. b der Resolution 1267(1999) und in Ziff.
Písm. b rezoluce 1267 1999 v odst.
Buchst. b der Resolution 1267(1999), ziff.
Jiné příklady vět
Ta rezoluce byla taky chyba.
Und die Resolution war ein Fehler.
Z rezoluce navržené panem lee.
Zu einer Resolution vorgeschlagen von Mr. Lee.
Je nešťastné že rezoluce OSN byla odsunuta na vedlejší kolej.
Es ist beklagenswert, dass die Resolution der Vereinten Nationen beiseite geschoben worden ist.
Rezoluce 1244 bezpečnostní rady OSN zůstává nadále platná.
Die Entschließung des VN-Sicherheitsrates 1244 bleibt in Kraft.
Velvyslanci potřebuji abyste odstoupili od rezoluce.
Botschafter, Sie müssen die Resolution zurückziehen.
Tato rezoluce je doslova velmi rezolutní.
Als Entschließung ist diese im Wortsinne sehr entschlossen.
Od jejich rezoluce naše fyzická kultura byla objektem nestydaté diskriminace socialistickými staty.
Seit ihrer Resulotiont, wurde unsere Körperkultur offensichtlich diskriminiert, von Angehörigen der Schickeria-Länder.
Písm. c rezoluce 1333 2000 zejména zmrazení prostředků budou zachována.
Buchst. c der Resolution 1333(2000) angeordnete Einfrieren von Geldern fortgesetzt wird.
Výrobci aut začali argumentovat že rezoluce je příliš striktní.
Autokonzerne fingen an zu argumentieren das das Mandat zu strikt sei.
Kosovo podle rezoluce RB OSN.
Montenegro Kosovo im Sinne der Resolution des UN-Sicherheitsrats.
Očekává rada že nová rezoluce bezpečnostní rady OSN přinese nějaké změny v souvislosti s přítomností mezinárodního společenství v kosovu.
Rechnet der Rat mit einer neuen Resolution des UN-Sicherheitsrats im Hinblick auf gewisse Änderungen bezüglich der Präsenz der internationalen Völkergemeinschaft im Kosovo?
Válka s terorismem nemůže jak se o to pokouší dnes přijatá rezoluce sloužit ke zvýšení policejních soudních pravomocí bruselu na náklady členských států.
Der Kampf gegen den Terrorismus darf nicht- wie es in der heute angenommenen Entschließung versucht wird- dazu dienen, die Befugnisse von Polizei und Justiz in Brüssel zulasten der Nationalstaaten auszuweiten.
Projekty na podporu rezoluce RB OSN 1540 2004 odpovídající opatřením strategie EU jsou zaměřeny na.
Die Projekte zur Unterstützung der Resolution 1540(2004) des un-sicherheitsrats, die maßnahmen der strategie der EU entsprechen, haben zum ziel.
Taková rezoluce by vyslala účinný signál íránské veřejnosti politické elitě že írán je ve střetu s celým mezinárodním společenstvím.
Eine derartige Resolution würde ein wirksames Signal an die iranische Öffentlichkeit und die politische Elite senden, dass sich der Iran im Konflikt mit der gesamten internationalen Gemeinschaft befindet.
Písemně. jak řekl můj kolega michael gahler stávající rezoluce se drží přístupu vytrvalého tlaku šesti velmocí na írán.
Schriftlich.-(EN) wie mein Kollege Michael Gahler sagte, orientiert sich die gegenwärtige Entschließung an der Linie der sechs Mächte, um den Druck auf den Iran aufrechtzuerhalten.
Tyto kroky podkopávají územní celistvost gruzie jak ji zdůrazňují příslušné rezoluce organizace spojených národů.
Wie bereits aus den entsprechenden Resolutionen der Vereinten Nationen hervorgeht, wird durch diese Maßnahmen die territoriale Integrität Georgiens untergraben.
Rozšiřování pouští je katastrofa které musíme zabránit. tato rezoluce je první krok.
Die Wüstenbildung ist eine Katastrophe, die wir verhindern müssen; diese Entschließung ist ein erster Schritt.
Samozřejmě budeme spolupracovat se švédským předsednictvím na přípravách postojů jež bude třeba při přezkumu rezoluce zaujmout.
Natürlich werden wir mit dem künftigen schwedischen Vorsitz an der Vorbereitung der Standpunkte, die wir bei der Prüfung dieser Resolution einnehmen müssen, zusammenarbeiten.
Fotbal navíc dokáže více než dlouhé projevy či mezinárodní rezoluce napomáhat k pokroku směrem k mírovému řešení vojenských konfliktů.
Darüber hinaus kann der Fußball besser als lange Reden oder internationale Resolutionen dazu beitragen, die Entwicklung zu einer friedlichen Lösung bei militärischen Konflikten einzuleiten.
OSN opakovaně přijímá rezoluce proti terorismu ale nedokáže se shodnout jak tento pojem definovat.
Die UNO verabschiedet regelmäßig Resolutionen gegen den Terrorismus, ohne sich allerdings darüber einigen zu können, wie der Begriff zu definieren sei.
Veškerá jednostranná opatření proti severní koreji ze strany jednotlivých zemí se musí uplatňovat v souladu s širším rámcem nové rezoluce.
Alle unilateralen Maßnahmen gegen Nordkorea seitens einzelner Staaten müssen innerhalb des breiteren Rahmens der neuen Entschließung umgesetzt werden.
Tím není dotčen stávající status kosova ani určení jeho konečného statusu podle stejné rezoluce.
Dies gilt unbeschadet des gegenwärtigen Status des Kosovo oder der Bestimmung seines endgültigen Status gemäß derselben Resolution.

Výsledek: 255, Čas: 0.092

Viz také


rezoluce rady bezpečnosti
resolutionen des sicherheitsrats
s ohledem na rezoluce
dem hinblick auf die resolutionen gestützt auf die resolution
nové rezoluce rady bezpečnosti
neue resolution des sicherheitsrates

S Synonyma "rezoluce"


"Rezoluce" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc