RITONAVIR DO NĚMČINY

Překlad Ritonavir do Němčiny

Výsledek: 255, Čas: 0.0859

Příklady použití Ritonavir ve větě a jejich překlady

Von invirase
Čemu musíte věnovat pozornost než začneteinvirase/ ritonavir užívat.
WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON INVIRASE BEACHTEN?
Česnekové tobolkysachinavir/ ritonavir.
Arzneimittel nach Therapiegebiet in der Studie verwendete Dosis von Invirase.
Die ritonavir
Mírné prodloužení PR intervalu bylo také pozorováno u subjektů užívajících ritonavir ve stejné studii ve dni.
In der gleichen Studie wurde auch eine mäßige Verlängerung des PR-Intervalls bei den Probanden, die Ritonavir erhielten, an Tag 3 beobachtet.
U pacientů užívajících ritonavir nebo jiná antiretrovirová léčiva se mohou vyvinout oportunní infekce jiné komplikace související s infekcíHIV-.
Patienten, die Ritonavir oder eine andere antiretrovirale Therapie einnehmen, können weiterhin an Infektionen und anderen Krankheiten, die mit der HIV-Erkrankung oder AIDS in Verbindung stehen,
Jiné příklady vět
Viz ritonavir níže.
Siehe Ritonavir weiter unten.
Ritonavir inhibuje též CYP2D6 ale menší měrou než CYP3A4.
Ritonavir hemmt ferner CYP2D6, allerdings in einem geringeren Umfang als CYP3A4.
Léčivá látka přípravku norvir ritonavir je inhibitor proteáz.
Ritonavir, der Wirkstoff in Norvir, ist ein Proteasehemmer.
Ritonavir podávaný jako antiretrovirové léčivo.
Ritonavir in der Dosierung als antiretrovirales Arzneimittel.
Ritonavir podávaný jako antiretrovirové léčivo nebo k optimalizaci farmakokinetiky.
Ritonavir als antiretrovirales Arzneimittel oder zur Verbesserung der Pharmakokinetik.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny amprenaviru v důsledku inhibice CYP3A4.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Amprenavir infolge der CYP3A4 Hemmung.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny atazanaviru v důsledku inhibice CYP3A4.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Atazanavir infolge der CYP3A4 Hemmung.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny indinaviru v důsledku inhibice CYP3A4.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Indinavir infolge der CYP3A4 Hemmung.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny nelfinaviru v důsledku inhibice CYP3A4.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Nelfinavir infolge der CYP3A4 Hemmung.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny sachinaviru v důsledku inhibice CYP3A4.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Saquinavir infolge der CYP3A4 Hemmung.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny tipranaviru v důsledku inhibice CYP3A.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Tipranavir infolge der CYP3A Hemmung.
Ritonavir zvyšuje sérové hladiny maraviroku v důsledku inhibice CYP3A.
Ritonavir erhöht die Serumspiegel von Maraviroc infolge der CYP3A Hemmung.
Ritonavir může zvyšovat hladiny digoxinu v důsledku modifikace P- glykoproteinem zprostředkovaného efluxu digoxinu.
Ritonavir kann den Digoxinspiegel aufgrund einer Modifikation des P- Glykoprotein vermittelten Digoxinefflux erhöhen.
Ritonavir 600 mg 2x denně.
Ritonavir 600 mg 2 x täglich.
Ritonavir významně prodlužuje poločas přípravku vivanza na 25 hodin viz bod.
Ritonavir verlängert die Halbwertszeit von Vivanza signifikant auf 25,7 Stunden siehe Abschnitt 4.3.
Kaletra obsahuje lopinavir ritonavir což jsou inhibitory izoformy CYP3A cytochromu P450.
Kaletra enthält Lopinavir und Ritonavir, die Hemmer des P450 Isoenzym CYP3A sind.
Léčivou látkou je ritonavir.
Der Wirkstoff ist Ritonavir.
Přípravek kaletra obsahuje dvě účinné látky lopinavir ritonavir.
Kaletra enthält zwei Wirkstoffe, Lopinavir und Ritonavir.
Ritonavir podávaný k optimalizaci farmakokinetiky.
Ritonavir in der Dosierung zur Verbesserung der Pharmakokinetik.
Ritonavir by neměl být užíván v dávkách vyšších než 100 mg dvakrát denně.
Ritonavir-Dosen, die höher als 100 mg zweimal täglich betragen, sollten nicht angewendet werden.
Lopinavir/ ritonavir jiné léčivo k léčbě HIV infekce.
Atazanavir anderes Arzneimittel zur Behandlung der HIV-Infektion.
Jestliže užíváte ritonavir k léčbě HIV neužívejte přípravek revatio.
Falls Sie Ritonavir zur Behandlung einer HIV-Infektion verwenden, dürfen Sie Revatio nicht einnehmen.
Ritonavir se užívá proto že pozitivně ovlivňuje farmakokinetiku atazanaviru viz body.
Ritonavir dient als'Booster' der Pharmakokinetik von Atazanavir siehe Abschnitte 4.5 und 5.1.
Ritonavir perorální roztok obsahuje také azobarvivo oranžová žluť e 110 které může vyvolat alergické reakce.
Ritonavir Lösung zum Einnehmen enthält auch den Azofarbstoff Gelborange S(E 110), der zu allergischen Reaktionen führen kann.
Aby byla zhodnoceny režimy REYATAZ+ritonavir lopinavir+ ritonavir ale mezi pacienty s tímto profilem rezistence lze očekávat redukovanou virologickou aktivitu.
Um die Vergleichbarkeit von REYATAZ + Ritonavir und Lopinavir + Ritonavir Behandlungsschemata evaluieren zu können, aber eine reduzierte virologische Aktivität kann bei Patienten mit diesem Resistenzprofil erwartet werden.
Při současném podávání s kombinacíindinavir/ ritonavir je nutno zvážit snížení dávky ketokonazolu.
Eine Dosisreduktion von Ketoconazol sollte bei Ko- administion mit Indinavir/Ritonavir in Erwägung gezogen werden.

Výsledek: 255, Čas: 0.0859

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc