ROZHODNUTÍ DO NĚMČINY

Překlad Rozhodnutí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 37355, Čas: 0.333

Příklady použití Rozhodnutí ve větě a jejich překlady

Entscheidung ( rozhodnutí , volba , rozhodování )
Musím respektovat její rozhodnutí ne.
Ich muss ihre Entscheidung zu respektieren, oder?
Tvé rozhodnutí se vyplatilo.
Ihre Entscheidung hat sich gelohnt.
Beschluss ( rozhodnutí , usnesení , příkaz )
Rozhodnutí ECB 2004/6 úř.
Beschluss EZB/ 2004/6 ABl.
Října 2009 rozhodnutí evropské centrální banky ECB 2010/4 ze dne 10.
Oktober 2009 Beschluss EZB/ 2010/4 der Europäischen Zentralbank vom 10.
Entscheiden ( rozhodnout , rozhodovat , vybrat )
Rozhodnutí o přijetí nových členů je přijímáno jednomyslně všemi členy sdružení.
Die Mitglieder der Vereinigung entscheiden einstimmig über die Aufnahme neuer Mitglieder.
To rozhodnutí není na vás.
Das entscheiden nicht Sie.
Urteil ( rozsudek , verdikt , rozhodnutí )
Vůči mému rozhodnutí se nebude dát odvolat.
Und gegen mein Urteil kann keine Berufung eingelegt werden.
Vaše rozhodnutí bylo neuvážené nezodpovědné.
Ihr Urteil war unüberlegt und verantwortungslos.
Jiné příklady vět
K tomu všemu vedlo rollovo rozhodnutí!
Und Rollos Entscheidung führte zu alldem.
Tvoje nebo její rozhodnutí.
Ihrer Entscheidung oder ihre?
Toto rozhodnutí je neodvolatelné.
Dieser Beschluss ist unwiderruflich.
Správné rozhodnutí.
Das ist eine gute Entscheidung.
Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě jednoho měsíce přijmout odlišné rozhodnutí.
Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb eines Monats anders entscheiden.
Žádné rozhodnutí bez ní.
Keine Entscheidungen ohne sie.
Toto rozhodnutí je rovněž neodvolatelné.
Dieser Beschluss ist ebenfalls unwiderruflich.
Nedávné rozhodnutí evropského soudu pro lidská práva představuje dle mého názoru důležitý mezník.
Das aktuelle Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte markiert meiner Meinung nach einen wichtigen Wendepunkt.
Znění rozhodnutí se připojuje k tomuto nařízení.
Der Wortlaut dieses Beschlusses ist dieser Verordnung beigefügt.
Nic z toho nebylo moje rozhodnutí.
Nichts davon war meine Entscheidung.
Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení dokumentace.
Erlass von Entscheidungen im Rahmen der Dossierbewertung.
Potřebuji víc než den na takové rozhodnutí.
Ich brauch mehr als einen Tag zum Entscheiden.
Naše rozhodnutí je konečné.
Unser Beschluss ist endgültig.
Přijetí rozhodnutí na základě vyhodnocení látky.
Erlass von Entscheidungen im Rahmen der Stoffbewertung.
Jeho rozhodnutí bude spravedlivé.
Er wird gerecht entscheiden.
Rozhodnutí se přijímá postupem podle článku 13.
Die entsprechenden Beschlüsse sind nach dem Verfahren des Artikels 13 zu fassen.
Na základě tohoto rozhodnutí je nyní zapotřebí ihned přijmout jednoznačná opatření.
Nach diesem Urteil sind nun sofort klare Maßnahmen erforderlich.
Znění dohod se připojují k tomuto rozhodnutí.
Der Wortlaut der Abkommen ist diesem Beschluss beigefügt.
Ne to bylo jen abbottovo rozhodnutí.
Nein, das war allein Abbotts Entscheidung.
Předseda evropského parlamentu je informován o přijetí tohoto rozhodnutí.
Der Präsident des Europäischen Parlaments wird über die Annahme dieses Beschlusses unterrichtet.
Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v odstavci přijmout jiné rozhodnutí.
Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit innerhalb der in Absatz 3 vorgesehenen Frist anders entscheiden.
Předseda rady informuje o takovém rozhodnutí evropský parlament.
Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament über diesen Beschluss.

Výsledek: 37355, Čas: 0.333

Viz také


rozhodnutí rady
beschluss des rates entscheidung des rates
přijetí rozhodnutí
erlass der entscheidung annahme des beschlusses erlass des beschlusses annahme einer entscheidung
rozhodnutí které
entscheidung , die
rozhodnutí která
entscheidungen , die
článku rozhodnutí
artikel 4 des beschlusses artikel 5 der entscheidung

"Rozhodnutí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc