ROZMĚRY DO NĚMČINY

Překlad Rozměry do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.3216

Příklady použití Rozměry ve větě a jejich překlady

Abmessungen ( rozměry , velikost )
Je potřebné sjednotit maximální přípustné rozměry silničních vozidel pro přepravu osob.
Es ist erforderlich, die höchstzulässigen Abmessungen von Straßenfahrzeugen für die Personenbeförderung zu harmonisieren.
Vaše fyzické rozměry obratnost.
Ihre physikalischen Abmessungen, Ihre Geschicklichkeit.
Größe ( velikost , výška , velká )
Rozměry% 1x%.
Größe: %1x%2.
Rozměry v& pixelech.
Größe in & Pixel.
Jaká mají ta tělesa rozměry.
Und welche Proportionen haben diese Objekte?
Célia má ideální rozměry jako ta ulice.
Celia entspricht als Frau der Straße mit den idealen Proportionen.
Die größe
Rozměry by odpovídaly dvouletému dítěti.
Die Größe stimmt mit der eines Zweijährigen überein.
To jsou rozměry obchoďáku to jde jen o jeden trezor.
Das ist die Größe eines Einkaufzentrums, und das ist nur eines.
Jiné příklady vět
To jsou různé rozměry naší identity našeho občanství.
Das sind unterschiedliche Dimensionen unserer Identität und unserer Staatsbürgerschaft.
Další rozměry vyšší úroveň bytí jejíž existenci nelze dokázat pomocí logiký.
Andere Dimensionen, Seinsebenen. Deren Existenz man nicht beweisen kann.
Tyto rozměry se stále více odrážejí v prioritách evropské politiky sousedství 29.
Diese Dimensionen spiegeln sich zunehmend in den Prioritäten der europäischen Nachbarschaftspolitik wider 29.
Bude mít stejné rozměry.
Es hat die gleichen Abmessungen.
Má magie má rozměry které jsem ani já dosud neobjevila.
Meine Zauberkraft besitzt Dimensionen, die selbst ich noch nicht erkundet habe.
Sociální rozměry globalizace.
Die sozialen Dimensionen der Globalisierung.
Na naše rozměry je tu obrovský tlak vzduchu.
Der Luftdruck ist enorm im Vergleich zu unserer Größe.
Problematika o které dnes diskutujeme má ekologické hospodářské rozměry.
Die Frage, die wir heute erörtern, hat eine ökologische und eine wirtschaftliche Dimension.
Michigan USA nebo rovnocenné; rozměry.
Michigan, USA oder gleichwertiges Alternativmaterial; Abmessungen.
Rozměry dámy pánové jsou důležité.
Dimensionen, meine Damen und Herren, haben eine Bedeutung.
Takže místnost na tomto nákresu nemá tyto rozměry.
Im Plan hat das Esszimmer nicht diese Ausmasse.
Ten malý na měsíci měl přesně stejné rozměry.
Der kleine auf dem Mond hatte genau dieselben Proportionen.
Civilizace která se vyvinula mimo rozměry které známe.
Eine Zivilisation, die sich über 4 Dimensionen hinaus entwickelt hat.
Věděl jste že bidifordskej most má úplně jiný rozměry.
Wussten Sie schon, dass es auf der Bidiford-Brücke ganz verschiedene Größen.
Oproti první generaci se u nového jazzu zvětšily všechny rozměry.
Im Hinblick auf die erste Generation, wächst der neue Jazz in allen seinen Größen.
Něco poblíž vysává externí rozměry.
Etwas in der Nähe absorbiert die externen Dimensionen.
Jsou z vesmíru který má jen dva rozměry.
Die sind aus einem Universum... mit nur zwei Dimensionen.
Tohle by mělo obnovit rozměry.
Der sollte in der Lage sein, Dimensionen wieder herzustellen.
Teď když jsou 3D tak mohou obnovovat rozměry.
Jetzt, wo sie 3-D sind, können sie Dimensionen wiederherstellen.
Problém konfliktu v gaze má své politické rozměry.
Das Problem des Gaza-Konflikts hat politische Dimensionen.
Společně bychom mohli prozkoumat rozměry které sis nikdy nepředstavila.
Sie beide könnten zusammen unvorstellbare Dimensionen erforschen.
Jeho rozměry bych ho přirovnal k new deal.
Es hat die Größe und Reichweite des'New Deal' Roosevelt in den 30ern.

Výsledek: 265, Čas: 0.3216

Viz také


mají rozměry
haben das format haben folgendes format sie abmessungen aufweisen
různými rozměry
die verschiedenen dimensionen
maximální přípustné rozměry
höchstzulässigen abmessungen
sociální rozměry globalizace
sozialen dimensionen der globalisierung

"Rozměry" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc