ROZPĚTÍ DO NĚMČINY

Překlad Rozpětí do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 255, Čas: 0.1551

Příklady použití Rozpětí ve větě a jejich překlady

Spanne ( rozpětí , rozmezí , rozdíl )
Rozpětí cen působících újmu.
Spanne der schädigenden Preisgestaltung.
Dostanete široké rozpětí výsledků kvůli variabilitě pohybu.
Sie verfügen über ein große Spanne infolge der Variabilität der Bewegung.
Spielraum ( prostor , rezervu , volnost )
Rozpětí jsou velmi malá.
Unser Spielraum ist sehr klein.
Rozpětí n zemědělské výdaje bez rozvoje venkovan rozvoj venkova doprovodná opatření.
Spielraum n Agrarausgaben(ausgenommen ländliche Entwicklung)n Ländliche Entwicklung und flankierende Maßnahmen.
Bereich ( prostor , rezervu , volnost )
Rozpětí doba od diagnózy v letech.
Bereich Zeit seit Diagnose, Jahre.
Jeho tělesná teplota je pořád v normálním rozpětí.
Seine Körpertemperatur ist immer noch im normalen Bereich.
Jiné příklady vět
Geografické rozpětí evropské unie musí být v evropské službě pro vnější činnost zastoupeno.
Die geografische Bandbreite der Europäischen Union muss innerhalb des Europäischen Auswärtigen Dienstes repräsentiert werden.
Rozpětí bylo proto korigováno.
Diese Spanne wurde daher korrigiert.
Iivývozci/výrobci vtchaj-wanu kteří žádají o individuální rozpětí.
Ii Ausführer/Hersteller in Taiwan, die die Berechnung einer individuellen Dumpingspanne beantragen.
Rozpětí průměrné potence obsah THC.
Spanne der durchschnittlichen Stärke THC-Gehalt.
Pružného rozpětí pro nepředvídané události nebo potřeby;
Flexible Marge für unvorhergesehene Ereignisse oder Erfordernisse;
Rozpětí průměrné čistoty.
Spanne der durchschnittlichen Reinheit.
Za tímto účelem jsou veškerá případná rozpětí předem vyjádřena určitou hodnotou.
Zu diesem Zweck sind etwaige Margen durch einen im Voraus festgelegten Wert auszudrücken.
Tyto společnosti budou nadále podléhat celostátnímu rozpětí platnému pro čínu.
Für diese Unternehmen wird somit fortan die landesweite Spanne für China gelten.
Velmi podobné rozdělení podobného rozpětí míry důvěry.
Eine sehr ähnliche Verteilung über eine ähnliche Spanne von Vertrauensgraden.
Toto rozpětí bylo dostatečně široké aby zajistilo důvěrné zpracování daných aktuálních údajů.
Diese Spannen waren hinreichend groß, um die vertrauliche Behandlung der entsprechenden tatsächlichen Zahlen zu gewährleisten.
Zjištěné dumpingové rozpětí bylo vyšší nežli rozpětí zjištěné v průběhu původního šetření.
Diese Dumpingspanne war den Feststellungen zufolge höher als die in der Ausgangsuntersuchung ermittelte Spanne.
U tří indických vyvážejících výrobců bylo toto rozpětí pod úrovní dumpingových rozpětí.
Im Falle dreier indischer ausführender Hersteller sind diese Spannen niedriger als die Dumpingspannen.
Rozpětí pro rok 2010 bylo upraveno směrem nahoru.
Die Bandbreite für 2010 ist nach oben korrigiert worden.
Mluvím o rozpětí 170 let.
Das alles über die Spanne von 170 Jahren.
U různých rozpětí může být zjištěno vážené průměrné rozpětí.
Bei unterschiedlichen Spannen kann eine gewogene durchschnittliche Spanne ermittelt werden.
Rozpětí jednotlivých kapitol je velmi malé.
In den einzelnen Kategorien sind die Margen sehr gering.
Vaše rozpětí je menší než u seržanta briggse.
Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist kürzer als die von Seargeant Briggs.
Míra regionální podpory v rozpětí od 20% do 50%+ 10.
Oder Fördersatz für Regionalbeihilfen(zwischen 20% und 50%) + 10.
Rozpětí jsou nezbytná aby držela na uzdě kapitálové toky uvnitř eurozóny.
Die Zinsspreizung ist erforderlich, um die Kapitalbewegungen im Euro-Raum in Schach zu halten.
Zřizuje se neutrální rozpětí 200 milionů eur.
Es wird ein Freibetrag in Höhe von 200 Mio. EUR vorgesehen.
Vaše rozpětí vypadá dobře.
Aber ihre Werte sehen gut aus.
Tamten motýl měl rozpětí křídel42 stop.
Der Schmetterling hatte eine Flügelspannweite von 12.8 Metern!
Toxická rozpětí myelosuprese jsou popsána v bodě.
Toxische Bereiche der Myelosuppression wie in Abschnitt 4.2 beschrieben.
Scénář expozice tak může zahrnovat velké rozpětí procesů nebo použití.
Ein Expositionsszenarium kann daher ein breites Spektrum von Verfahren oder Verwendungen abdecken.

Výsledek: 255, Čas: 0.1551

Viz také


rozpětí pokud
die dumpingspanne , wenn
toto rozpětí
diese gewinnspanne diese bandbreite diese spannen
rozpětí škod
schadensspanne schadensspannen ermittelt
individuální dumpingové rozpětí
individuellen dumpingspanne unternehmensspezifische dumpingspanne ermittelt
přiměřené ziskové rozpětí
eine angemessene gewinnspanne
bylo dumpingové rozpětí
die dumpingspanne wurde
zjištěných dumpingových rozpětí
festgestellten dumpingspannen der höhe der dumpingspannen
rozpětí úrokových sazeb
zinsdifferenzen zinsspread zinsspreads der risikoaufschläge bei den zinsen
celostátní dumpingové rozpětí
landesweite dumpingspanne
vážený průměr dumpingového rozpětí
die gewogene durchschnittliche dumpingspanne eine gewogene durchschnittliche landesweite dumpingspanne ermittelt
zvláštní úpravy zdanění ziskového rozpětí
sonderregelung über die differenzbesteuerung
zbytkové dumpingové rozpětí stanovené při předchozím šetření
vorausgegangenen untersuchung festgesetzten residualen dumpingspanne liegen würde

"Rozpětí" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc