S TŘETÍMI ZEMĚMI DO NĚMČINY

Překlad S Třetími Zeměmi do Němčiny

Výsledek: 274, Čas: 0.0674

mit drittländern (170) mit drittstaaten (58) mit dritten ländern (10)

Příklady použití S Třetími Zeměmi ve větě a jejich překlady

Mit drittländern
Dohody o spolupráci s třetími zeměmi v rámci výzkumného programu společenství účelově vázané příjmy.
Kooperationsabkommen mit Drittländern im Rahmen der gemeinschaftlichen Forschungsprogramme- Zweckgebundene Einnahmen.
Dohody o spolupráci s třetími zeměmi v rámci programů společenství v průmyslovém odvětví účelově vázané příjmy.
Kooperationsabkommen mit Drittländern im Rahmen der gemeinschaftlichen Industrieprogramme- Zweckgebundene Einnahmen.
Mit drittstaaten
Spolupráce s třetími zeměmi je dokladem společného odhodlání prosazovat mír stabilitu ve světě.
Die Zusammenarbeit mit Drittstaaten spiegelt ein gemeinsames Engagement für Frieden und Stabilität in der Welt wider.
Chtěla bych zdůraznit dvě témata týkající se našeho dialogu o lidských právech s třetími zeměmi.
Was unseren Menschenrechtsdialog mit Drittstaaten betrifft, möchte ich zwei Punkte ansprechen.
Mit dritten ländern
Vzhledem k tomu že režim obchodu s třetími zeměmi zavedený hlavou IV nařízení EHS č. 404/93[] je třeba v různých ohledech změnit;
Die Regelung für den Handel mit dritten Ländern gemäß Titel IV der Verordnung(EWG) nr. 404/93(4) ist in bezug auf verschiedene aspekte zu ändern.
Pokud toto nařízení nebo právní předpisy přijaté na jeho základě nestanoví jinak je při obchodování s třetími zeměmi zakázáno.
Soweit in dieser Verordnung oder in Vorschriften, die in Anwendung dieser Verordnung erlassen werden, nicht anders geregelt ist, ist im Handel mit dritten Ländern Folgendes untersagt.
Jiné příklady vět
Doprava s třetími zeměmi.
Verkehr mit Drittländern.
Spolupráce s třetími zeměmi v oblasti migrace výdaje na správu řízení.
Zusammenarbeit mit Drittländern im Bereich der Migration- Verwaltungsausgaben.
V současnosti probíhají jednání s třetími zeměmi o jejich možném zapojení do tohoto procesu.
Zurzeit finden Verhandlungen mit Drittstaaten über ihre mögliche Beteiligung statt.
Jednání s třetími zeměmi.
Verhandlungen mit Drittländern.
Práva doprovodná opatření spolupráce s třetími zeměmi.
Rechte, flankierende Maßnahmen und Zusammenarbeit mit Drittstaaten.
Dohody s třetími zeměmi.
Vereinbarungen mit Drittländern.
Spolupráce s třetími zeměmi.
Zusammenarbeit mit Drittländern.
Dohody s třetími zeměmi o neobnovení rybolovu;
Nichterneuerung von Fischereiabkommen mit Drittländern.
Integrace repatriace spolupráce s třetími zeměmi.
Integration, Rückkehr und Zusammenarbeit mit Drittländern.
Proto již komise zahájila dvoustranné styky s třetími zeměmi.
Aus diesem Grund hat die Kommission bereits bilaterale Kontakte mit Drittländern aufgenommen.
Výbor pro statistiku obchodu se zbožím s třetími zeměmi.
Ausschuß für die Statistik des Warenverkehrs mit Drittländern.
Spolupráce s třetími zeměmi mezinárodními organizacemi.
Zusammenarbeit mit Drittstaaten und internationalen Organisationen.
Statistika obchodu s třetími zeměmi výkazy předávané komisi zahrnují.
Gegenstand der Statistik des Handels mit Drittländern und einer Datenübermittlung an die Kommission sind.
Při obchodu s třetími zeměmi osvědčují pouze průvodní doklady vystavené podle odstavce při vývozu z producentského členského státu že.
Im Handel mit Drittländern bescheinigen nur die nach Absatz 1 bei der Ausfuhr aus dem Erzeugermitgliedstaat ausgestellten Begleitdokumente.
Kvalita dialogu konzultací v oblasti lidských práv s třetími zeměmi v první řadě závisí na koherentnosti transparentnosti činů.
Die Qualität des Dialogs und der Konsultation mit Drittländern im Bereich der Menschenrechte ist in erster Linie von der Kohärenz und der Transparenz des Handelns abhängig.
Takže v našich vztazích s třetími zeměmi včetně některých které jste zmínil určitě přiřadíme jaderné bezpečnosti vysokou prioritu.
Also werden wir nuklearer Sicherheit in unseren Beziehungen mit Drittstaaten, auch den von Ihnen erwähnten, sicherlich sehr hohe Priorität einräumen.
Eurojust může se souhlasem rady uzavírat dohody o spolupráci s třetími zeměmi se subjekty uvedenými v odstavci.
Eurojust kann mit Billigung des Rates mit Drittstaaten und den in Absatz 1 genannten Einrichtungen Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit schließen.
Cílem těchto opatření by bylo mimo jiné posílení spolupráce s třetími zeměmi regiony v souvislosti se změnou klimatu mezinárodní bezpečností.
Das Ziel dieser Maßnahmen bestünde unter anderem darin, die Zusammenarbeit mit Drittländern und Regionen im Hinblick auf den Klimawandel und die internationale Sicherheit zu stärken.
Obchodní dohody s třetími zeměmi by měly být vnímány jako nástroj jehož následky přesahují výlučně hospodářskou oblast.
Handelsabkommen mit Drittstaaten sollten als Mittel begriffen werden, dessen Folgen weit über das rein Ökonomische hinausgehen.
Dohody EU s třetími zeměmi požadují liberalizaci trhů veřejných služeb ve všech těchto odvětvích.
Durch Vereinbarungen mit Drittländern verpflichtet sich die EU zur Liberalisierung der Märkte und öffentlichen Dienstleistungen in allen genannten Wirtschaftszweigen.
Společenství má pravomoc přijímat opatření pro zachování řízení rybolovných zdrojů uzavírat dohody s třetími zeměmi mezinárodními organizacemi.
Die Gemeinschaft ist befugt, Maßnahmen zur Erhaltung und Bewirtschaftung der Fischereiressourcen zu erlassen und Vereinbarungen mit Drittländern oder internationalen Organisationen einzugehen.
Kromě toho dohody o letecké dopravě s třetími zeměmi napomáhají rozvoji mezinárodní letecké dopravy zajištění právní jistoty.
Darüber hinaus unterstützen Luftverkehrsabkommen mit Drittstaaten den Ausbau des internationalen Luftverkehrs und gewährleisten die Rechtssicherheit.
Ustanovení o mechanismu doplňkových povinností v rámci dohod o rybolovu uzavřených unií s třetími zeměmi.
Bestimmungen betreffend den Mechanismus einer zusätzlichen Gegenleistung im Rahmen der Fischereiabkommen der Union mit dritten Ländern.
Je však velmi důležité aby členské státy v oblasti středomoří spolu s třetími zeměmi nadále spolupracovaly koordinovaly své úsilí.
Dennoch es ist sehr wichtig, dass die Mitgliedstaaten in der Mittelmeerregion weiterhin mit Drittländern zusammenarbeiten und ihre Anstrengungen aufeinander abstimmen.

Výsledek: 274, Čas: 0.0674

Viz také


spolupráce s třetími zeměmi
zusammenarbeit mit drittländern zusammenarbeit mit drittstaaten
spolupráci s třetími zeměmi
zusammenarbeit mit drittländern zusammenarbeit mit den drittstaaten
vztahů s třetími zeměmi
beziehungen zu drittländern
evropské unie s třetími zeměmi
der europäischen union mit drittländern der EU mit drittländern
se třetími zeměmi
mit drittländern mit drittstaaten mit dritten ländern
spolupráce se třetími zeměmi
zusammenarbeit mit drittländern zusammenarbeit mit drittstaaten
obchodu se třetími zeměmi
handel mit drittländern handel mit dritten ländern
obchod se třetími zeměmi
handel mit drittländern handel mit dritten ländern
mezi společenstvím třetími zeměmi
zwischen der gemeinschaft und drittländern zwischen der gemeinschaft und dritten ländern zwischen der gemeinschaft und drittstaaten
spolupráci se třetími zeměmi
zusammenarbeit mit drittländern zusammenarbeit mit dritten ländern zusammenarbeit mit drittstaaten
dohody se třetími zeměmi
abkommen mit drittländern vereinbarungen mit drittländern übereinkünfte mit drittländern abkommen mit dritten ländern
dialog se třetími zeměmi
und der dialog mit drittländern den dialog mit drittstaaten
partnerství se třetími zeměmi
partnerschaften mit drittländern
spolupráce s těmito zeměmi
zusammenarbeit mit diesen ländern zusammenarbeit mit diesem staaten
obchodování se třetími zeměmi
handel mit drittländern
ve styku se třetími zeměmi
im verkehr mit dritten ländern zur kommunikation mit drittländern
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc