SBĚRU DO NĚMČINY

Překlad Sběru do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 266, Čas: 0.0824

Příklady použití Sběru ve větě a jejich překlady

Sammlung ( sbírku , sběr , kolekce )
EL pane předsedající systém EURODAC je využíván ke sběru otisků prstů žadatelů o azyl.
Griechenland Herr Präsident, das Eurodac-System wird benutzt zur Sammlung von Fingerabdrücken der Asylbewerber.
Využití rostlin z přeshraničního jurského masivu prostřednictvím rozvoje produkce sběru ve velkém posoudit tak jejich sociálně hospodářské vlivy.
Valorisierung der Pflanzen des grenzübergreifenden Massif Jurassien durch Entwicklung der Erzeugung und Sammlung in größerem Maßstab und Messung der sich daraus ergebenden sozialwirtschaftlichen Auswirkungen.
Erfassung ( shromažďování , sběr , vykazování )
Podporu harmonizovaného sběru zpracování vyhodnocování údajů;
Förderung der harmonisierten Erfassung, Verarbeitung und Aufbereitung von Daten;
Zlepšování informací o cestovním ruchu jejich sběru analýzy šíření využívání statistických údajů.
Verbesserung der Informationssysteme für Tourismus und Erfassung, Analyse, Verbreitung und Auswertung statistischer Daten;
Teď zasvětil mě do plánů sběru podpisů.
Hat er mich über seinen Plan informiert, Unterschriften zu sammeln?
Požaduje okamžité přijetí právních předpisů týkajících se předcházení lesním požárům poskytování informací o lesích s ohledem na klimatické hrozby potřebu sběru šíření srovnatelných dat.
Die sofortige Verabschiedung von Rechtsvorschriften zur Waldbrandprävention sowie zu Waldinformationen unter Berücksichtigung von Klimabedrohungen und der Notwendigkeit, vergleichbare Daten zu sammeln und zu verbreiten.
Die sammlung
EBA se týká sběru informací od příslušných orgánů ze strany EBA.
EBA bezieht sich auf die Sammlung von Informationen von zuständigen Behörden durch die EBA.
Při sběru přepravě úpravě zpracování mléka.
Bei der Sammlung, der Beförderung, der Behandlung und der Verarbeitung der Milch.
Der erhebung
FR hlasovala jsem pro tento text který požaduje aby se členské státy podílely na sběru údajů potřebných k vypracování účinných energetických statistik.
Ich habe für diesen Text gestimmt, der die Mitwirkung der Mitgliedstaaten an der Erhebung der erforderlichen Daten für die Erstellung effizienter Energiestatistiken zur Pflicht macht.
Komise by měla předložit návrh na harmonizaci sběru statistických údajů harmonizaci kritérií pro statistické úřady v členských státech snažit se je prosadit.
Die Kommission sollte eine Harmonisierung der Erhebung der statistischen Daten und eine Harmonisierung der Kriterien für Statistikbehörden in den Mitgliedstaaten auf den Tisch legen und vorantreiben.
Jiné příklady vět
Je nezbytné zaručit spolehlivost sběru vyhodnocování dat.
Die Zuverlässigkeit bei der Datensammlung und-auswertung muss garantiert sein.
Postupu sběru informací uvedených v článcích;
Das Verfahren zur Sammlung der in den Artikeln 2 und 3 genannten Informationen.
Na konci sběru zašle každý producent do ústavu INAO souhrnné prohlášení o sklizni.
Nach Abschluss der Ernte übermittelt jeder Erzeuger dem INAO eine zusammenfassende Erntemeldung.
Popis způsobu sběru zpracování údajů příslušným orgánem.
Eine Beschreibung des Verfahrens zur Zusammenstellung und Verarbeitung der Daten durch die zuständige Behörde.
Jen pokračuj ve sběru kamenů.
Sammele nur weiter Steine.
Jim dostupných systémech vracení sběru;
Die ihnen zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sammelsysteme.
Odděleného sběru.
Getrennte Einsammlung.
Provádění interních auditů procesu sběru kompilace statistických dat 45.
Durchführung interner Prüfungen in Bezug auf den Prozess der Sammlung und Kompilierung statistischer Daten 45.
Proveditelnost náklady vynaložené členskými státy zpravodajskými jednotkami při sběru těchto údajů.
Durchführbarkeit und Kosten für Mitgliedstaaten sowie Auskunftspersonen bei der Datenerhebung zu folgenden Punkten.
Spolupráce se základními školami při organizaci sběru kompozitních obalů;
Zusammenarbeit mit Grundschulen bei der Organisation für Sammlungen von Verbundverpackungen;
Před rokem jeden z našich obyvatel zmizel při sběru ledovrtů.
Vor einem Jahr verschwand einer von uns beim Sammeln von Eisbohrern.
Přínos sběru na úrovni společenství úplných údajů o všech oblastech hospodářství by měl být porovnán s možnostmi poskytovat
Die Vorteile einer gemeinschaftsweiten Erhebung vollständiger Daten über alle Bereiche der Wirtschaft sind gegenüber den Berichtsmöglichkeiten und der
Mezi ně patří hierarchie pěti kategorií odpadu nová ustanovení o odděleném sběru bioodpadu nebezpečného odpadu mnoho užitečných vyjasnění.
Dazu gehören die Fünf-Stufen-Hierarchie der Abfallbewirtschaftung, neue Vorschriften für die getrennte Sammlung von Bioabfällen und gefährlichen Abfällen sowie viele nützliche Erläuterungen.
Kromě toho bylo dosaženo značného pokroku v oblasti předcházení vzniku odpadu recyklace tříděného sběru odpadu z domácností.
Außerdem wurden substanzielle Fortschritte bei der Abfallvermeidung, dem Recycling und der selektiven Sammlung von Siedlungsabfällen erzielt.
Komise pravidelně předkládá evropskému parlamentu radě zprávu o akcích v oblasti zachování popisu sběru využití genetických zdrojů v zemědělství uvedených v článku.
Die Kommission legt dem Europäischen Parlament und dem Rat in regelmässigen Abständen einen Bericht über die in Artikel 5 genannten Aktionen zur Erhaltung, Beschreibung, Sammlung und Nutzung der genetischen Ressourcen der Landwirtschaft vor.
Využití rostlin z přeshraničního jurského masivu prostřednictvím rozvoje produkce sběru ve velkém posoudit tak jejich sociálně-ekonomické vlivy.
Valorisierung der Pflanzen des grenzübergreifenden Massif Jurassien durch Entwicklung der Erzeugung und Sammlung in größerem Maßstab und Messung der sich daraus ergebenden sozialwirtschaftlichen Auswirkungen.
Nezávislá skupina odborníků sledovala rozšířený přístup k údajům o moři pozorování v oblasti sběru shromažďování používání údajů o moři.
Der erweiterte Zugang zu Meeresdaten und Meeresbeobachtung wird von einer Gruppe unabhängiger Experten auf dem Gebiet Sammlung, Zusammenstellung und Anwendung von Meeresdaten begleitet.
Při sběru mléka v zemědělských podnicích se k mléku a/nebo ostatním mléčným výrobkům přiloží doklad který umožní dodávku identifikovat.
Bei der Abholung der Milch und/oder der Milcherzeugnisse in den Betrieben ist ein Begleitdokument auszustellen, aus dem die einzelnen Lieferungen hervorgehen.
Ze dne 26. března 1992 o sběru dat týkajících se soutěží koňovitých podle čl. odst. směrnice rady90/428/EHS.
ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION vom 26. März 1992 über die Erfassung von Daten über die pferdesportlichen Veranstaltungen gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 90/428/EWG des Rates 92/216/EWG.
Měly by se však vytvořit účinné systémy sběru takovéhoto odpadu jakož bezpečné technologie recyklace abychom zabránili dalšímu znečisťování životního prostředí.
Jedoch sollten effiziente Systeme zur Sammlung solcher Abfälle und eine sichere Technologie zu ihrer Wiederverwendung entwickelt werden, um eine weitere Schädigung der natürlichen Umwelt zu verhindern.

Výsledek: 266, Čas: 0.0824

Viz také


sběru těchto
einsammlung dieser der erhebung dieser der erfassung dieser datenerhebung zu folgenden
úrovně sběru
sammelquote die sammelquoten von
sběru správy
erhebung , verwaltung
zachování popisu sběru
erhaltung , beschreibung , sammlung erhaltung , charakterisierung , sammlung
sběru statistických údajů
erhebung statistischer daten statistischer datenerfassung zur erhebung von statistiken
sběru sestavování zpracovávání
die erhebung , aufbereitung , verarbeitung

"Sběru" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc