SCHOPNÉ DO NĚMČINY

Překlad Schopné do Němčiny

Výsledek: 270, Čas: 0.1085

Příklady použití Schopné ve větě a jejich překlady

Können ( mohou , můžou , lze )
Též se zdá že členské státy jsou nyní schopné přijmout opatření.
Offenbar können die Mitgliedstaaten schon jetzt Maßnahmen ergreifen.
Ale rostliny jsou také schopné prokázat mnoho pohybu.
Aber Pflanzen können auch eine Menge Bewegung zeigen.
Fähig ( schopný , dokáže , mohli )
Portugalsko je schopné mít státní službu která je efektivnější pod kontrolou.
Portugal ist fähig, einen öffentlichen Dienst zu haben, der auf verstärkte Effizienz und Kontrolle baut.
Bude to stvoření schopné samostatně přežít bez svého rodiče.
Ist dieses Geschöpf fähig, ohne sein Elternteil zu überleben?
Naše ale nebyly zatím schopné získat oficiální stanovisko od víceprezidenta.
Quellen waren bisher noch nicht in der Lage eine offizielle Stellungnahme vom Vizepräsidenten zu bekommen.
Naprogramované ledničky budou schopné rozpoznat prošlé výrobky.
Und programmierte Kühlschränke werden in der Lage sein, abgelaufene Produkte zu erkennen.
Imstande ( schopen , dokáže , moci )
Ty si fakt myslíš že ty dvě jsou toho schopné.
Denkst du wirklich, die zwei sind imstande, das durchzuziehen?
Nevíme čeho jsou ty děti schopné.
Wir wissen nicht, wozu diese Kinder imstande sind.
Jiné příklady vět
Takže bychom měly být schopné zjistit odkud čaj pochází.
Dann müssten wir herausfinden können, woher der Tee kam.
Ty by měly prokázat do jaké míry jsou elektrárny schopné podobným katastrofám odolávat.
Diese würden aufzeigen, in welchem Ausmaß diese Anlagen solchen Katastrophen standhalten können.
V ideálním případě by mělo být to mládě schopné se vyprostit samo.
Der Nachwuchs sollte jetzt fähig sein die äußere Schale zu durchstoßen.
Potřebujeme nápadité schopné lidi kteří jí přidají na hodnotě.
Wir benötigen inspirierende und kompetente Menschen für seine Weiterentwicklung.
Pružné CD schopné obsáhnout více než 20 hodin hudby.
Flexible CDs, die mehr als zwanzig Stunden Musik enthalten können.
Kdo ví čeho je toto oko na obloze schopné.
Wer weiß, zu was dieses Auge im Himmel fähig ist?
Přesto však výrobní odvětví společenství ještě není schopné dosáhnout uspokojivé finanční situace.
Dennoch war der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft nicht in der Lage, zufrieden stellende Geschäftsergebnisse zu erzielen.
Pane velvyslanče naše primární úkoly jsou získávat technologie schopné obrany planety.
Unser Hauptauftrag besteht darin, Technologien zu erwerben, die diesen Planeten schützen können.
Portugalsko je schopné.
Portugal ist fähig.
Čestné schopné muže jako vy potřebuji k uskutečnění svých plánů.
Ehrliche, tüchtige Männer wie Sie brauche ich, um meine Pläne zu realisieren.
Čeho je tvé tělo schopné.
Wozu dein Körper in der Lage ist.
Musíš shromáždit všechny schopné boje.
Du musst alle zusammenholen, die kämpfen können.
Některé země nejsou schopné řešit tyto problémy samostatně.
Manche Länder sind nicht in der Lage, selbst mit diesen Problemen fertig zu werden.
Vím čeho jsou schopné.
Ich weiß, wozu sie im Stande sind.
Toto rusko není schopné se plně sjednotit se západem ani po tom netouží.
Zu einer vollständigen Westintegration ist dieses Russland weder fähig noch bereit.
Lékařské přístroje systémy v nemocnicích by měly být schopné kombinovat mnoho různých informačních zdrojů.
Medizinische Geräte und Systeme müssen eine Vielzahl von Informationsquellen miteinander kombinieren können.
Viry nejsou schopné komplexního myšlení.
Viren sind nicht in der Lage, komplex zu denken.
Já nezapomněl čeho jsou tvé ruce schopné otroku.
Ich habe nicht vergessen, wozu deine Hände fähig sind, Sklave.
Zařízení schopné zničit veškerý život v galaxii.
Carter Das Gerät kann alles Leben in der Galaxie zerstören?
Vypadá to že je to schopné je pro nás najít.
Es scheint in der Lage zu sein, sie zu finden.
Doufám že mé dcery budou také tak schopné.
Ich hoffe, meine Töchter sind später auch mal so fähig.
Pořád bychom měli být schopné odjet v 6:00.
Wir sollten um sechs los können.

Výsledek: 270, Čas: 0.1085

"Schopné" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc