SE SKLÁDÁ Z DO NĚMČINY

Překlad Se Skládá Z do Němčiny

Výsledek: 256, Čas: 0.0894

Příklady použití Se Skládá Z ve větě a jejich překlady

Soudní dvůr se skládá z 25 soudců generálních advokátů.
Der Gerichtshof besteht aus 25 Richtern und 8 Generalanwälten.
Skupina se skládá z generálních ředitelů pro pracovní vztahy členských států.
Die Gruppe besteht aus den Generaldirektoren für Arbeitsbeziehungen der Mitgliedstaaten.
Setzt sich aus
Výbor se skládá z 23 členů.
Der Ausschuß setzt sich aus den folgenden 23 Mitgliedern zusammen.
Vědecký výbor se skládá z jednoho zástupce každého členského státu.
Der Wissenschaftliche Ausschuß setzt sich aus einem Vertreter je Mitgliedstaat zusammen.
Jiné příklady vět
Značka ES se skládá z iniciál CE.
Das EG-Zeichen besteht aus dem Symbol"Ce.
Číslo třídírny které se skládá z písmen čísel o minimální výšce mm;
Der Kennnummer der Packstelle, bestehend aus mindestens 2 mm hohen Buchstaben und Ziffern;
Správní rada se skládá z 39 členů z nichž.
Der Verwaltungsrat setzt sich aus 39 Mitgliedern zusammen, und zwar aus.
V následujícím bodu položka číslo 15 se skládá z 20 barevných televizorů.
Wir kommen zum nächsten Posten, Lot 15! Bestehend aus 20 nagelneuen Farbfernsehern,
Výbor se skládá z devatenácti členů.
Der Ausschuß besteht aus 19 Mitgliedern.
Území spojeného království se skládá z těchto dvou intervenčních regionů.
Das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs setzt sich aus folgenden Interventionsgebieten zusammen.
Odborná skupina se skládá z 20 členů.
Die Sachverständigengruppe besteht aus 20 Mitgliedern.
Složení poradní skupina se skládá z předsedy tajemníka řádných členů pozorovatelů.
Zusammensetzung Die AG setzt sich aus dem Vorsitzenden, dem Sekretär, Vollmitgliedern und Beobachtern zusammen.
Hodně malá část mého života se skládá z toho co chci.
Sehr wenig in meinem Leben besteht aus dem, was ich will.
Má lebka se skládá z cortonidu durania.
Mein Schädel besteht aus Kortonid und Uranium.
Síť se skládá z kontaktních míst určených každým členským státem.
Das Netz setzt sich aus Kontaktstellen zusammen, die von jedem Mitgliedstaat benannt werden.
Komise se skládá z delegací smluvních stran.
Die Kommission setzt sich aus Delegationen der Vertragsparteien zusammen.
ESCB se skládá z ECB národních centrálních bank.
Das ESZB besteht aus der EZB und den nationalen Zentralbanken.
Označení se skládá z písmen CE.
Die Kennzeichnung besteht aus den Buchstaben"CE.
Hudba se skládá z úderů.
Musik besteht aus Takten.
OPTISON se skládá z mikrosfér obsahujících perflutren.
OPTISON besteht aus perflutrenhaltigen Mikrosphären.
Výbor se skládá z 20 členů dále jen členové.
Der Ausschuß besteht aus 20 Mitgliedern, nachstehend Ausschußmitglieder genannt.
Tribunál se skládá z dvaceti pěti soudců.
Das Gericht besteht aus 25 Richtern.
Můj život se skládá z jednotek času.
Mein Leben besteht aus Zeiteinheiten.
Svět se skládá z čísels.
Das Universum besteht aus Zahlen.
Přípravek se skládá z lipidových zapouzdřených mikrokuliček perflutrenu.
Das Arzneimittel besteht aus lipidumhüllten Perflutren-Mikrosphären.
Dnešní společnost se skládá z řady institucí.
Die heutige Gesellschaft besteht aus einer Reihe von Institutionen.
Finanční systém se skládá z.
Das Finanzsystem besteht aus.
Generální rada ECB se skládá z.
Der Erweiterte Rat der EZB besteht aus.
Výbor se skládá z osob jmenovaných členskými státy ze zástupců komise.
Der Ausschuß setzt sich aus von den Mitgliedstaaten bezeichneten Personen sowie Vertretern der Kommission zusammen.

Výsledek: 256, Čas: 0.0894

Viz také


výbor se skládá z vysokých zástupců
der ausschuss setzt sich aus hochrangigen vertretern
se vrátil z
zurück aus er aus zurückkam er aus dem kam
se vrátí z
er von der zurückkommt er von der wiederkommt er von einer zurückkehrt , geht rückkehr aus sie kommen gleich von
dostane se z toho
er wird durchkommen er kommt durch er kommt darüber hinweg sie wird es sie schafft es
podívej se z okna
schau aus dem fenster sieh aus dem fenster blick aus dem fenster
stává se z tebe
du verwandelst dich in du wirst dich immer
se dostat z
raus aus weg von runter von zu entkommen von hier von
se z toho dostane
er durchkommt er wird es schaffen ihn durchbringen er kommt da raus er schafft das
vyspi se z toho
schlaf deinen rausch aus schlaf dich aus nüchtern sie sich aus schlaf es einfach aus
se vrátil z iráku
aus dem irak zurück aus dem irak zurückkam aus dem irak zurückgekehrt

"Se skládá z" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc