SE ZMĚNILO DO NĚMČINY

Překlad Se Změnilo do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 265, Čas: 0.0609

hat sich verändert (46) änderte sich (36) anders (7) wurde (4) wurde anders (4) sich geändert (7) ändert sich (4) hatte sich verändert (3)

Příklady použití Se Změnilo ve větě a jejich překlady

Hat sich verändert
Město se změnilo.
Diese Stadt hat sich verändert.
Něco se změnilo.
Irgendwas hat sich verändert.
To se změnilo když mě vyhledal můj starý přítel.
Das änderte sich, als ein alter Freund mich bat,
Všechno se změnilo.
Alles änderte sich.
Co by se změnilo.
Was wäre anders?
Něco se změnilo.
Es ist irgendwie anders.
Všechno se změnilo v kámen kolem se šířila nicota.
Alles brach auseinander und wurde ins All zerstreut.
Rozptýlení se změnilo na hloupou závislost.
Und Ablenkung wurde zur krassen Abhängigkeit.
Wurde anders
Všechno se změnilo.
Alles wurde anders.
Předtím ne ale všechno se změnilo takže... asi jo.
Nicht das erste Mal, aber alles wurde anders, also schätze ich,
Jiné příklady vět
Všechno se změnilo už to nebude jako předtím.
Alles hat sich verändert, nichts wird mehr sein wie zuvor.
Hodně se změnilo iris.
Eine Menge hat sich verändert, Iris.
To vše se změnilo po tom když mě zradil.
Und all das änderte sich, als er mich verriet.
Ale všechno se změnilo.
Aber das ist jetzt alles anders.
Ale to se změnilo když jsem objevila africké knihy.
Nun, dies änderte sich, als ich afrikanische Bücher entdeckte.
Když talbot prozradil umístění této základny prezidentovi vše se změnilo.
Sobald Talbot die Position dieser Basis an den Präsidenten übermittelte, änderte sich alles.
To se změnilo ve 24-hodinový závod.
Es wurde zu einem 24-Stunden-Wettbewerb.
Teď ne. co se změnilo.
Ich bin anders.
Co se změnilo zjednal sis tým spojil jsi se s týmem.
Was sich geändert hat war, dass du dich an dein Team gewöhnt hast.
Co se změnilo od chvíle kdy jsem ráno vstala z tvé postele.
Was hat sich verändert, seit ich dein Bett heute Morgen verlassen habe?
Ale to se změnilo.
Aber das änderte sich.
To vše se změnilo.
Das alles ändert sich nun.
Žádný dluh,už není? co se změnilo.
Was hat sich geändert?
Co jsem ji potkal vše se změnilo.
Seit ich Hildy kenne, ist alles anders.
Pak přijel strýček charlie všechno se změnilo.
Dann kam Onkel Charlie, und alles wurde anders.
Vše se změnilo kromě mě!
Alles hat sich verändert, nur ich nicht!
Pak zemřel šerif corbin vše se změnilo že.
Dann starb Sheriff Corbin und alles wurde anders, nicht?
Tehdy se našel v ježíši všechno se změnilo.
Und dann fand er Jesus und alles änderte sich.
Ale pak jsem tě potkala všechno se změnilo.
Aber dann bin ich dir begegnet und alles hat sich geändert.

Výsledek: 265, Čas: 0.0609

Viz také


něco se změnilo
etwas hat sich geändert dinge haben sich geändert hat sich etwas verändert
co se změnilo
was hat sich geändert was sich verändert hat
to se změnilo
das hat sich geändert änderte sich
hodně se změnilo
dinge haben sich geändert es hat sich viel verändert dinge ändern sich vieles hat sich verändert
to se změnilo když
das änderte sich , als das hat sich geändert , als dies änderte sich , als hat sich alles geändert , als
ale něco se změnilo
aber die dinge haben sich geändert aber etwas hat sich geändert aber etwas änderte sich es hat sich etwas verändert aber etwas hat sich verändert
se všechno změnilo
änderte sich alles alles anders hat sich alles geändert hat sich alles verändert
že se něco změnilo
dass sich etwas verändert hat dass sich irgendwas geändert hat dass etwas anders dass diese änderungen geschehen sind
to změnilo
das geändert
dost změnilo
sie hat sehr verändert menge verändert

S Synonyma "se změnilo"


se mění
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc