SLUČITELNOSTI DO NĚMČINY

Překlad Slučitelnosti do Němčiny

Výsledek: 264, Čas: 0.0795

Příklady použití Slučitelnosti ve větě a jejich překlady

Vereinbarkeit ( slučitelnosti , soulad , sladění )
Opatření přijatá k zajištění slučitelnosti s politikami společenství.
Die Maßnahmen, die zur Gewährleistung der Vereinbarkeit mit den Gemeinschaftspolitiken getroffen werden.
Finančních dopadů aktů unie jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;
Die finanziellen Auswirkungen aller Rechtsakte der Union und ihre Vereinbarkeit mit dem mehrjährigen Finanzrahmen, unbeschadet der Befugnisse der Fachausschüsse;
Kompatibilität ( kompatibility , slučitelnost , kompatibilitě )
Zvýšit úroveň průhlednosti slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání dalšího odborného vzdělávání získaných v evropě;
Verbesserung der Transparenz und Kompatibilität von in Europa erworbenen Hochschulabschlüssen und Qualifikationen der fortgeschrittenen beruflichen Bildung;
Myslím si rovněž že je třeba aby při zavádění těchto systémů byla uplatněna také hlediska slučitelnosti soudržnosti právní úpravy.
Ich glaube auch, es ist wichtig, dass bei der Einführung der Systeme auch die Aspekte hinsichtlich Kompatibilität, Kohärenz und Regulierung berücksichtigt werden.
Der vereinbarkeit ( kompatibility , slučitelnost , kompatibilitě )
Mapy regionální podpory prohlášení o slučitelnosti.
Fördergebietskarten und Erklärung der Vereinbarkeit von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt.
O slučitelnosti opatření pro podporu se společným trhem však vznikly značné pochyby.
An der Vereinbarkeit der Beihilfemaßnahmen mit dem Gemeinsamen Markt bestanden jedoch erhebliche Zweifel.
Der kompatibilität ( kompatibility , slučitelnost , kompatibilitě )
Zlepšováním slučitelnosti politik systémů na ochranu spotřebitele;
Verbesserung der Kompatibilität der Politiken und Systeme zugunsten der Verbraucher;
Tím co jasně odlišuje různá náboženství z hlediska jejich slučitelnosti s moderní liberální demokracií je pravděpodobně spíš přijetí pluralismu
Vom Standpunkt der Kompatibilität mit der modernen liberalen Demokratie ist es eher die Akzeptanz des Pluralismus als die Beachtung
Jiné příklady vět
Žádná obecná domněnka slučitelnosti se společným trhem.
Keine allgemeine Vermutung der Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt.
Komise má vážné pochybnosti o slučitelnosti takovéto státní podpory se smlouvou o ES.
Die Kommission hegt ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit einer derartigen staatlichen Beihilfe mit dem EG-Vertrag.
Předběžné posouzení slučitelnosti opatření.
Vorläufige Würdigung der Vereinbarkeit der Maßnahme.
Komise však měla vážné pochyby o slučitelnosti podpory se společným trhem.
Allerdings hatte die Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt.
Podmínky slučitelnosti.
VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VEREINBARKEIT.
Otázka slučitelnosti práce rodiny rovněž ovlivňuje lidi v zemědělském podnikání.
Auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein Thema, das die landwirtschaftliche Betriebsführung betrifft.
Především musíme docílit větší slučitelnosti mezi různými azylovými nástroji.
Vor allem müssen wir eine größere Übereinstimmung der Asylrechtsinstrumente erreichen.
Naproti tomu jestliže má komise při posouzení slučitelnosti podpory se společným trhem vážné.
Hat dagegen die Kommission bei der Beurteilung der Vereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen.
Které požadují zahájení formálního vyšetřovacího řízení pokud „ existují pochybnosti “ o slučitelnosti oznámeného opatření se společným trhem.
Verstoßen habe, nach denen dann, wenn die angemeldete Maßnahme „Anlass zu Bedenken“ hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gebe, das förmliche Prüfverfahren eröffnet werden müsse.
Pokud takové dohody obsahují podpůrná omezení automaticky se na ně vztahuje prohlášení o slučitelnosti spojení se společným trhem.
In derartigen Vereinbarungen enthaltene Nebenabreden werden automatisch von der Entscheidung erfasst, durch die der Zusammenschluss für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird.
Tato dohoda nabízí zvýšené záruky pokud se týká bezpečnosti posílení slučitelnosti výrobků součástí letadel se zvýšenými nároky na ochranu životního prostředí.
Angesichts der erhöhten Anforderungen beim Umweltschutz bietet das Abkommen erweiterte Garantien in Bezug auf die Sicherheit und die verstärkte Kompatibilität von Produkten, Komponenten und Flugzeugen.
Tato historická dědictví omezují rozsah v jakém bude čína schopna podílet se na globálním vedení které vyžaduje určitou míru slučitelnosti čínských západních hodnot.
Das Ausmaß, in dem China an der globalen Führung teilhaben kann, hängt von einer gewissen Kompatibilität zwischen chinesischen und westlichen Werten ab und wird deshalb durch dieses historische Erbe eingeschränkt.
Komise má vážné pochybnosti o slučitelnosti daného opatření s pokyny k vnitrostátní regionální podpoře.
Die Kommission hat ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Maßnahmen mit den Leitlinien für Regionalbeihilfen.
Posouzení komise ohledně slučitelnosti dotčených podpor se společným trhem uhlí oceli se totiž na tomto vývoji nezakládá.
Die Würdigung der Kommission bezüglich der Vereinbarkeit der fraglichen Beihilfen mit dem gemeinsamen Markt für Kohle und Stahl beruht nämlich nicht auf dieser Entwicklung.
Z nařízení tedy není možné vyvodit obecnou domněnku slučitelnosti nebo neslučitelnosti oznámeného spojení se společným trhem.
Aus der Verordnung kann daher keine allgemeine Vermutung der Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit eines angemeldeten Zusammenschlusses mit dem Gemeinsamen Markt abgeleitet werden.
Z tohoto vyplývá že komise má vážné pochybnosti o slučitelnosti tohoto opatření podpory se společným trhem.
Daher hat die Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit dieser Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt.
Podporu slučitelnosti kolizních norem platných v členských státech předpisů pro řešení kompetenčních sporů;
Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten;
Zde je jasné jaký je záměr podpora slučitelnosti vzájemné součinnosti režimů obchodování s povolenkami na emise.
Selbst hier ist die Absicht klar: die Förderung der Vereinbarkeit und Interaktion von Emissionshandelssystemen.
Zajistí koordinaci mezi členskými státy které se účastní regionálních dohod podle odstavce s ohledem na zajištění slučitelnosti mezi řetězciloran-c zavedenými na regionální úrovni.
Sorgt für eine Koordinierung zwischen den an regionalen Übereinkünften im Sinne des Artikels 1 beteiligten Mitgliedstaaten, damit die Kompatibilität der auf regionaler Ebene errichteten LORAN-C-Ketten gewährleistet ist;
Komise rozhodne ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení opatření přijatých členským státem o slučitelnosti těchto opatření s právem společenství.
Die Kommission trifft innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem Zeitpunkt der Mitteilung der Maßnahmen durch den Mitgliedstaat eine Entscheidung über die Vereinbarkeit der Maßnahmen mit dem Gemeinschaftsrecht.
Členský stát evropský parlament rada nebo komise si mohou vyžádat posudek soudního dvora o slučitelnosti zamýšlené dohody se smlouvami.
Ein Mitgliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission können ein Gutachten des Gerichtshofs über die Vereinbarkeit einer geplanten Übereinkunft mit den Verträgen einholen.
Z toho však nelze v žádném případě vyvodit contrario obecnou domněnku slučitelnosti spojení se společným trhem.
Daraus kann jedoch keineswegs im Umkehrschluss eine allgemeine Vermutung der Vereinbarkeit von Zusammenschlüssen mit dem Gemeinsamen Markt gefolgert werden.

Výsledek: 264, Čas: 0.0795

Viz také


posouzení slučitelnosti
beurteilung der vereinbarkeit
slučitelnosti spojení se společným trhem
vereinbarkeit von zusammenschlüssen mit dem gemeinsamen markt zusammenschluss mit dem gemeinsamen markt vereinbar

"Slučitelnosti" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc