SMÍŠENÉ DO NĚMČINY

Překlad Smíšené do Němčiny

Výsledek: 272, Čas: 0.1285

Příklady použití Smíšené ve větě a jejich překlady

Gemischte ( smíšený , společný , smíšenému )
Jsou dobré důvody pro to aby smíšené tribunály měly výraznou národní složku.
Es gibt gute Gründe dafür, warum gemischte Tribunale einen beträchtlichen nationalen Anteil haben sollten.
Smíšené emoce jsou tady teď okolo.
Gemischte Gefühle die man jetzt antrifft.
Paritätische ( smíšené , společné )
Smíšené parlamentní shromážděníakt-eu:louis MICHEL ALDE BE.
Paritätische Parlamentarische Versammlung AKP-EULouis MICHEL ALDE, BE.
Smíšené parlamentní shromážděníAKT-EU glenys KINNOCKOVÁ PSE UK.
Paritätische Parlamentarische Versammlung Glenys KINNOCK SPE, UK.
Gemischt ( mísen , smíšené , mísit )
Výsledky byly smíšené viz příloha III.
Die Ergebnisse waren gemischt siehe Anhang III.
V pohodě smíšené jo.
Cool, gemischt, ja.
U třetího tématu jsou výsledky prozatím smíšené.
In einem dritten Punkt sind die Ergebnisse bisher durchwachsen.
Co se týče omezování daňových úniků výsledky jsou smíšené.
Im Hinblick auf die Senkung der Zahl der Steuerhinterziehungen sind die Ergebnisse durchwachsen.
Jiné příklady vět
Smíšené pocity.
Gemischte Gefühle.
Smíšené signály.
Gemischte Signale.
Smíšené. je to smíšené.
Gemischt! Es ist jetzt gemischt!
Smíšené fondy.
Gemischte Fonds.
Nejsou zde smíšené ubytovny jsou zde nějaké ženy.
Wir haben keine gemischten Schlafsäle. Sind Mädchen dabei?
Uvedené monitorování provádějí smíšené týmy složené z celních úředníků členských států komise.
Ein solches Monitoring wird von gemischten Einheiten aus Zollbeamten der Mitgliedstaaten und der Kommission durchgeführt.
Důkazy jsou smíšené.
Die Belege hierfür sind durchwachsen.
Nechal jsem mu pouta. ve smíšené společnosti vytahuje svýho bertíka.
Er ist gefesselt, weil er in gemischter Gesellschaft gern mal sein Ding rausholt.
Výsledky jsou přinejlepším smíšené.
Das Resultat ist im besten Fall gemischt.
Dluhopisové smíšené fondy fondy.
Anleihefonds Gemischte Fonds.
Složení této smíšené kultury je unikátní výlučné.
Die Zusammensetzung dieser gemischten Kultur ist einmalig bzw. einzigartig.
Od příštího roku navíc budou třídy smíšené.
Nächstes Jahr ist die Schule gemischt.
Smíšené motivy nemusí být nutně špatnými motivy.
Gemischte Motive sind nicht unbedingt schlechte Motive.
Mám smíšené pocity co se týká modulace.
Die Modulation sehe ich mit gemischten Gefühlen.
Měla smíšené pocity.
Sie hatte gemischte Gefühle.
Já vím vysílám smíšené signály.
Ich weiß, ich gebe gemischte Signale.
Musím se přiznat že její odchod ve mně vyvolává smíšené pocity.
Zugegeben, ich sehe ihren Weggang mit gemischten Gefühlen.
NL pane předsedající ze zprávy pana dehaenea mám smíšené pocity.
NL Herr Präsident, der Bericht des Herrn Delaene bereitet mir gemischte Gefühle.
Očekával jste že nebudete mít smíšené pocity?
Sie haben erwartet, keine gemischten Gefühle zu haben?
Jde o to že mám ohledně vás smíšené pocity.
Ich stehe Ihnen allerdings mit gemischten Gefühlen gegenüber.
Jo mám z toho smíšené pocity.
Ja, ich habe gemischte Gefühle darüber.
No ryane moje pocity byly smíšené.
Na ja, Ryan, ich hatte gemischte Gefühle.

Výsledek: 272, Čas: 0.1285

Viz také


smíšené signály
gemischte signale uneinheitliche signale ich empfange gemischte widersprüchliche signale
smíšené manželství
mischehe gemischtrassige ehe
je smíšené
ist die paritätische ist durchwachsen

"Smíšené" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc