SMÍŠENÉHO VÝBORU DO NĚMČINY

Překlad Smíšeného Výboru do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 273, Čas: 0.1219

gemischten ausschusses (98) gemeinsamen ausschusses (12) gemischten ausschuss (14) gemischten ausschuß (7) gemeinsamen ausschuss (5) gemischte ausschuss (3)

Příklady použití Smíšeného Výboru ve větě a jejich překlady

Může po konzultaci v rámci smíšeného výboru nebo po uplynutí 30 pracovních dnů od navržení takové konzultace přijmout vhodná opatření.
Kann die betreffende Vertragspartei nach Konsultationen im Gemischten Ausschuß oder dreißig Arbeitstage nach dem Ersuchen um derartige Konsultationen geeignete Maßnahmen treffen.
Uplatnit jakoukoliv výhodu přijatou rozhodnutím smíšeného výboru podle čl. 11 odst.
Erleichterungen anzuwenden, die vom Gemischten Ausschuß im Wege eines Beschlusses nach Artikel 11 Absatz 3 verabschiedet wurden.
Návrh komise také doporučuje založení spolupředsednictví barcelonského procesu stálého smíšeného výboru sekretariátu který přispěje k lepší spolupráci dialogu mezi různými partnery.
Der Vorschlag der Kommission sieht auch vor, den Barcelona-Prozess unter einen Ko-Vorsitz zu stellen, einen ständigen gemeinsamen Ausschuss und ein Sekretariat, wodurch sich die Kooperation und der Dialog zwischen den verschiedenen Partnern verbessern werden.
Výdaje smíšeného výboru nebo výdaje které vznikly jeho jménem nese strana jejíž členové za ně mají odpovědnost.
Ausgaben, die vom Gemeinsamen Ausschuss oder für Rechnung desselben getätigt wurden, werden von der Partei getragen, der die Mitglieder verantwortlich sind.
Des gemischten ausschusses
V rámci smíšeného výboru se zřizuje veterinární podskupina.
Im Rahmen des Gemischten Ausschusses wird ein Unterausschuß für Veterinärfragen eingesetzt.
Jednací řád smíšeného výboru se mění takto.
Die Geschäftsordnung des Gemischten Ausschusses wird wie folgt geändert.
Des gemeinsamen ausschusses
Mám v úmyslu sledovat činnost smíšeného výboru jenž byl jmenován s cílem zajistit aby byla opatření obsažená v dohodě prováděna odpovídajícím způsobem nebo dokonce rozšířena.
Ich beabsichtige die Überwachung der Tätigkeiten des Gemeinsamen Ausschusses, der eingerichtet wurde, um sicherzustellen, dass die Bestimmungen des Abkommens entsprechend umgesetzt oder sogar erweitert werden.
Poslední zasedání smíšeného výboru se konalo 25. března 2010 o den dříve mu předcházelo zasedáním podskupiny ke správě věci veřejných dodržování lidských práv migraci.
Das letzte Treffen des gemeinsamen Ausschusses fand am 25. März 2010 statt. Am Vortag hatte sich eine Untergruppe zu Governance-, Menschenrechts- und Migrationsfragen getroffen.
Jiné příklady vět
Sekretariát smíšeného výboru zajišťuje generální sekretariát rady.
Das Sekretariat des Gemischten Ausschusses wird vom Generalsekretariat des Rates wahrgenommen.
Porady smíšeného výboru jsou důvěrné pokud nerozhodne jinak.
Die Beratungen des Gemischten Ausschusses unterliegen der Geheimhaltung, es sei denn, dass der Gemischte Ausschuss anders entscheidet.
Rozhodnutí smíšeného výboru o řešení sporů jsou přijímána jednomyslně.
Der Gemischte Ausschuss trifft seine Entscheidungen zur Beilegung von Streitigkeiten einstimmig.
Rozhodnutí smíšeného výboru jsou pro smluvní strany závazná.
Die Beschlüsse des Gemischten Ausschusses sind für die Vertragsparteien verbindlich.
Je-li to možné dohodne se program jednání smíšeného výboru předem.
Die Tagesordnung des Gemischten Ausschusses wird nach Möglichkeit im Voraus vereinbart.
Rozhodnutí smíšeného výboru nabývají účinnosti u smluvních stran v souladu s jejich vlastními pravidly.
Die Vertragsparteien verschaffen den Entscheidungen des Gemischten Ausschusses gemäß ihren eigenen Regeln Wirkung.
Rozhodnutí smíšeného výboru jsou pro smluvní strany závazná.
Die Entscheidungen des Gemischten Ausschusses sind für die Vertragsparteien bindend.
Úkolem smíšeného výboru je spravovat tuto úmluvu zajišťovat její řádné provádění.
Der Gemischte Ausschuß hat die Aufgabe, dieses Übereinkommen zu verwalten und seine ordnungsgemässe Anwendung sicherzustellen.
Rozhodnutí smíšeného výboru ES-ESVO zjednodušení formalit ve zbožovém styku č. 1/2006.
Beschluss Nr. 1/2006 des Gemischten Ausschusses EG-EFTA"Vereinfachung der Förmlichkeiten.
Úkolem smíšeného výboru je spravovat tuto úmluvu zabezpečovat její řádné provádění.
Der Gemischte Ausschuß hat die Aufgabe, dieses Übereinkommen zu verwalten und seine ordnungsgemässe Durchführung sicherzustellen.
Vzhledem k tomu že tyto změny přizpůsobení jsou předmětem rozhodnutí smíšeného výboru č.
Diese Änderungen und Anpassungen sind Gegenstand des Beschlusses Nr. 1/88 des Gemischten Ausschusses.
Za tímto účelem mohou smluvní strany spolu konzultovat v rámci smíšeného výboru.
Die Vertragsparteien können hierzu in dem Gemischten Ausschuß Konsultationen durchführen.
Rozhodnutí smíšeného výborueu-švýcarsko č. 1/2004.
Beschluss Nr. 1/2004 des Gemischten Ausschusses EG-Schweiz.
Předseda svolá schůzi smíšeného výboru alespoň jednou ročně za účelem přezkoumání obecného fungování této dohody.
Der Vorsitzende beruft den Gemischten Ausschuß mindestens einmal jährlich zu einer Prüfung des allgemeinen Funktionierens dieses Abkommens ein.
U jiných rozhodnutí smíšeného výboru přijímá postoj společenství rada kvalifikovanou většinou na návrh komise.
Für die übrigen Beschlüsse des Gemischten Ausschusses wird der Standpunkt der Gemeinschaft auf Vorschlag der Kommission vom Rat mit qualifizierter Mehrheit festgelegt.
Postoj společenství k záležitostem na které se vztahují rozhodnutí smíšeného výboru pro zemědělství jak je uvedeno v čl. odst. dohody však přijímá komise.
Der Standpunkt der Gemeinschaft zu Fragen, in denen der Gemischte Ausschuss für Landwirtschaft nach Artikel 6 Absatz 3 des Abkommens zu beschließen hat, wird jedoch von der Kommission festgelegt.
Předseda svolává schůzi smíšeného výboru alespoň jednou ročně za účelem přezkoumání obecného fungování této dohody.
Der Gemischte Ausschuß tritt mindestens einmal jährlich auf Veranlassung seines Präsidenten zu einer Prüfung des allgemeinen Funktionierens dieses Abkommens zusammen.
Schůzi smíšeného výboru na vhodné úrovni svolává jeho předseda z vlastního podnětu nebo na žádost některého z jeho členů.
Der Gemischte Ausschuss wird auf der jeweils angemessenen Ebene von seinem Vorsitzenden aus eigenem Entschluss oder auf Antrag eines seiner Mitglieder einberufen.
Schůze smíšeného výboru na úrovni ministrů připravuje smíšený výbor na úrovni vyšších úředníků.
Die Tagungen des Gemischten Ausschusses auf Ministerebene werden vom Gemischten Ausschuss auf der Ebene hochrangiger Beamter vorbereitet.
Rozhodnutí smíšeného výboru se zveřejní v úředních věstnících evropské unie partnerů ECAA.
Die Entscheidungen des Gemischten Ausschusses werden in den Amtsblättern der Europäischen Union und der Partner des gemeinsamen europäischen Luftverkehrsraums veröffentlicht.
Výdaje smíšeného výboru nebo výdaje které vznikly jeho jménem nese strana jejíž členové za ně odpovídají.
Ausgaben, die vom Gemeinsamen Ausschuss oder für Rechnung desselben getätigt wurden, werden von der Partei getragen, der die Mitglieder verantwortlich sind.
U všech dalších rozhodnutí smíšeného výboru přijímá postoj společenství rada kvalifikovanou většinou na návrh komise.
Für alle anderen Beschlüsse des Gemeinsamen Ausschusses wird der Standpunkt der Gemeinschaft vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit festgelegt.

Výsledek: 273, Čas: 0.1219

Viz také


smíšeného parlamentního výboru
gemischten parlamentarischen ausschusses des gemeinsamen parlamentarischen ausschusses
smíšeného řídícího výboru
gemeinsamen verwaltungsausschusses gemischten verwaltungsausschusses
schůze smíšeného výboru
die tagungen des gemischten ausschusses sitzungen des gemischten ausschusses
smíšeného výboru podle článku dohody
des gemischten ausschusses gemäß artikel 7 des abkommens artikel 7 des abkommens vorgesehenen gemischten ausschusses des gemischten ausschusses nach artikel 9 des abkommens artikel 9 des abkommens vorgesehenen gemischten ausschuss
smíšeného výboru na úrovni ministrů
gemischten ausschusses auf ministerebene
členové výboru
mitglieder des ausschusses die ausschußmitglieder

S Synonyma "smíšeného výboru"


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc