SMĚRNICE DO NĚMČINY

Překlad Směrnice do Němčiny

Výsledek: 43617, Čas: 0.0707

Příklady použití Směrnice ve větě a jejich překlady

Tato směrnice vstupuje v platnost. května 1996.
Diese Richtlinie tritt am 1. Mai 1996 in Kraft.
Tato směrnice je použitelná aniž jsou dotčeny jiné související předpisy společenství.
Diese Richtlinie gilt unbeschadet der anderen einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen.
Jiné příklady vět
Všechny tyto směrnice obsahují odvolací mechanismy.
All diese Richtlinien enthalten Rechtsbehelfsbestimmungen.
Tato směrnice se týká doplňkových látek v krmivech.
Diese Richtlinie betrifft Zusatzstoffe in der Tierernährung.
Říkejme tomu směrnice pro harmonické soužití.
Nennen wir es Richtlinien für ein harmonisches Leben.
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení.
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Směrnice pro harmonické soužití číslo jedna.
Richtlinien für ein harmonisches Leben. Nummer 1.
Článek tyto směrnice se mění takto.
Artikel 1 Nachstehende Richtlinien werden wie folgt geändert.
Příloha II první směrnice ze dne 23. července 1962 se mění takto.
Anhang II der ersten Richtlinie vom 23. Juli 1962 wird wie folgt geändert.
Tato směrnice se vztahuje na zařízení určené pro užívání na palubě.
Diese Richtlinie gilt für Ausrüstung zum Gebrauch an Bord.
Tyto směrnice se mění takto.
Die nachstehenden Richtlinien werden wie folgt geändert.
Následující směrnice se mění v souladu s přílohami této směrnice.
Die nachstehenden Richtlinien werden gemäß den Anhängen dieser Richtlinie geändert.
Tato směrnice vstupuje v platnost dnem. ledna 1997.
Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 1997 in Kraft.
Tyto směrnice se v současné době nahrazují.
Diese Richtlinien werden derzeit ersetzt.
Dubna 2007 směrnice o platebních službách.
April 2007- Richtlinie über Zahlungsdienste.
Doplňuje se příloha ia obsažená v příloze této směrnice.
Der im Anhang der vorliegenden Richtlinie enthaltene Anhang Ia wird angefügt.
Odkazy na zrušené směrnice se považují za odkazy na tuto směrnici.
Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie.
Členské státy vypracují do tří let od přijetí této směrnice.
Die Mitgliedstaaten erstellen binnen drei Jahren nach Annahme dieser Richtlinie.
Mění se tyto směrnice.
Die folgenden Richtlinien werden geändert.
Význam této směrnice je jasný.
Die Bedeutung dieser Richtlinie ist klar.
Následující směrnice se mění takto.
Die nachstehenden Richtlinien werden wie folgt geändert.
Totéž platí pro směrnice rozhodnutí uvedené v druhém pododstavci článku 163 smlouvy o euratomu.
Das Gleiche gilt für Richtlinien und Entscheidungen nach Artikel 163 Absatz 2 EAG-Vertrag.
Tento rok budou nové směrnice.
Dieses Jahr gibt es neue Richtlinien.
Odvětvové směrnice.
Die sektorspezifischen Richtlinien.
NASA má dost striktní směrnice ohledně krátkozrakosti.
Die NASA hat ziemlich strenge Richtlinien in Bezug auf Kurzsichtigkeit.
Rada vydá postupem podle článku 251 směrnice ke koordinaci výše uvedených předpisů.
Der Rat erlässt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 Richtlinien für die Koordinierung der genannten Vorschriften.
Tato směrnice nahrazuje stávající směrnice.
Diese Richtlinie ersetzt die bestehenden Richtlinien.
Směrnic přijatých podle článku 16 této směrnice.
Den nach Artikel 16 der vorliegenden Richtlinie erlassenen Richtlinien.
Druhá směrnice komise.
ZWEITE RICHTLINIE DER KOMMISSION.
Třetí směrnice komise.
DRITTE RICHTLINIE DER KOMMISSION.

Výsledek: 43617, Čas: 0.0707

"Směrnice" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc