SMĚRNICEMI DO NĚMČINY

Překlad Směrnicemi do Němčiny

S Synonymum

Výsledek: 262, Čas: 0.0947

Příklady použití Směrnicemi ve větě a jejich překlady

Richtlinien ( směrnic , pokyny , směrnicím )
Vztah mezi oběma směrnicemi.
Verhältnis zwischen den beiden Richtlinien.
Seržant voight je velmi dobře obeznámen s pravidly směrnicemi chicagského policejního oddělení.
Sergeant Voight ist sehr wohl vertraut mit den Regeln und Richtlinien des Chicagoer Police Departments.
Soulad s těmito směrnicemi požadavky by měl být monitorovaný předmětem nepřetržité kontroly pro dobro spotřebitelů na našem jednotném společném trhu.
Die Erfüllung dieser Leitlinien und Auflagen sollte überwacht und zum Wohl der Verbraucher in unserem Binnenmarkt ständig kontrolliert werden.
Použití přípravku thyrogen s vyšetřením tg při kontrolách pacientů po thyroidektomii s dobře diferencovaným karcinomem štítné žlázy musí být v souladu s oficiálními směrnicemi.
Wird Thyrogen zusammen mit Thyreoglobulin-Tests(Tg) zur Überwachung von Patienten mit gut differenziertem Schilddrüsenkarzinom nach Thyreoidektomie angewendet, sollten die offiziellen Leitlinien eingehalten werden.
Den leitlinien
Stojíme za směrnicemi zní trochu dogmaticky.
Wir stehen zu den leitlinien", das hört sich ein wenig dogmatisch an.
Jako výsledek posílení předvstupní strategie jako celku v souladu s směrnicemi stanovenými v agendě 2000 jsou nyní operace phare zaměřeny na dvě hlavní priority.
Nach der globalen Intensivierung der Heranführungsstrategie konzentrieren sich die Phare-Maßnahmen gemäß den Leitlinien der Agenda 2000 nunmehr auf zwei wichtige Prioritäten.
Den richtlinien
A úvodní poznámky vztah mezi obec­nými právními zásadami směrnicemi 97/81 76/207.
A- Vorüberlegung: Das Verhältnis zwischen den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und den Richtlinien 97/81 und 76/207.
Nezaměstnanost je vymezena ve shodě se směrnicemi mezinárodni organizace práce ILO.
ERLÄUTERUNG Zugrunde gelegt wurde die Definition der Arbeitslosigkeit entsprechend den Richtlinien der Internationalen Arbeitsorganisation ILO.
Jiné příklady vět
Oblast působnosti této směrnice jak je určen směrnicemi uvedenými v příloze.
Den Anwendungsbereich dieser Richtlinie, wie er durch die im Anhang aufgeführten Richtlinien bestimmt wird;
Toto ustanovení se nevztahuje na odpady které jsou upraveny směrnicemi91/689/EHS2006/12/ES.
Diese Bestimmung gilt nicht für Abfall, der Gegenstand der Richtlinien 91/689/EWG und 2006/12/EG ist.
Řídíme se šesti směrnicemi z nichž nejdůležitější je asi ta druhá.
Nutzen wir diese sechs Design-Leitsätze. Der wichtigste davon ist wahrscheinlich der zweite.
V souladu se zmíněnými směrnicemi předložila komise v roce 2007 zprávu o dopadech současného letního režimu.
In Übereinstimmung mit den oben erwähnten Richtlinien hat die Kommission im Jahr 2007 einen Bericht über die Auswirkungen des aktuellen Sommerzeitsystems vorgelegt.
Zařízení určená pro provoz vozidel definovaná následujícími směrnicemi jejich přílohami.
Geräte, die zum Betrieb von Fahrzeugen vorgesehen sind, welche durch die folgenden Richtlinien und ihre Anhänge definiert sind.
Odstavec nebrání příslušným orgánům různých členských států vyměňovat si informace v souladu se směrnicemi vztahujícími se na pojišťovny.
Absatz 1 steht dem Informationsaustausch der zuständigen Behörden der einzelnen Mitgliedstaaten gemäß den für die Versicherungsunternehmen geltenden Richtlinien nicht entgegen.
Výbor vykonává své funkce v souladu s jednacím řádem pokyny směrnicemi které komise přijme.
Der Ausschuss erfüllt seine Aufgaben gemäß der von der Kommission festgelegten Geschäftsordnung bzw. ihren Leitlinien und Direktiven.
Ustanovení která zůstávají v přepracované směrnici nezměněna se provedou v souladu s dosavadními směrnicemi.
Die Umsetzung der Bestimmungen, die in der neugefassten Richtlinie unverändert bleiben, erfolgt nach Maßgabe der bisherigen Richtlinien.
Podobně jsou téměř ve všech zemích upravována zákonem ministerskými vyhláškami nebo směrnicemi kritéria pro zařazení osoby do substituční léčby.
Auch die Zulassungskriterien sind in nahezu allen Ländern entweder in Gesetzen, Ministerialerlassen oder Leitlinien festgelegt.
Toto nařízení by mělo přihlížet ke zkušenostem získaným při provádění stávajících právních předpisů o vinařských produktech předpisů stanovených uvedenými směrnicemi.
Diese Verordnung sollte den gemachten Erfahrungen bei der Anwendung der bestehenden Rechtsvorschriften für Weinbauerzeugnisse sowie den mit den vorgenannten Richtlinien festgelegten Vorschriften Rechnung tragen.
Tato položka dále pokrývá náklady na veškerý materiál v jakékoliv formě který středisko dodává na žádost sdělovacích prostředků to v souladu se směrnicemi schválenými radou.
Veranschlagt ist ebenfalls sämtliches Material, in jedweder Form, das die Beobachtungsstelle entsprechend den vom Verwaltungsrat genehmigten Leitlinien auf Anfrage an die Medien liefert.
Zajišťuje že banka je řízena v souladu s ustanoveními smluv statutu jakož s obecnými směrnicemi vydanými radou guvernérů.
Er gewährleistet, dass die Führung der Geschäfte der Bank mit den Verträgen und der Satzung und den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouverneure im Einklang steht.
Zajišťuje že banka bude řízena v souladu s ustanoveními této smlouvy tohoto statutu jakož s obecnými směrnicemi vydanými radou guvernérů.
Er gewährleistet, dass die Führung der Geschäfte der Bank mit den Bestimmungen dieses Vertrags und dieser Satzung sowie mit den allgemeinen Richtlinien des Rates der Gouverneure im Einklang steht.
Stavební výrobky se zřetelně odlišují od jiných výrobků jejichž pohyb na vnitřním trhu je řízen směrnicemi.
Bauprodukte unterscheiden sich deutlich von anderen Produkten, deren Verkehr auf dem Binnenmarkt durch Richtlinien geregelt wird.
Využil této příležitosti aby se připojil k vnitrostátní polemice vyjadřující názory které jsou v rozporu s evropskými směrnicemi.
Er hat die Gelegenheit genutzt, um in die nationale Polemik einzustimmen und Ansichten zu vertreten, die den europäischen Richtlinien widersprechen.
V maďarsku existuje demokracie mediální zákon je v souladu se všemi směrnicemi požadavky EU.
Es gibt Demokratie in Ungarn, und das Mediengesetz ist mit allen Richtlinien und Anforderungen der EU vereinbar.
Skutečnost je taková že v evropských právních předpisech existuje velký rozdíl mezi článkem 13 smlouvy o ES existujícími směrnicemi.
In den europäischen Rechtsvorschriften besteht eine regelrechte Kluft zwischen Artikel 13 des EG-Vertrags und den geltenden Richtlinien.
Sdělení o úpravě některých částek stanovených směrnicemi o životním neživotním pojištění podle inflace.
Mitteilung über die Anpassung bestimmter, in den Richtlinien über Lebens- und Schadenversicherung festgelegter Beträge an die Inflation.
Vztah mezi směrnicemi týkajícími se bezpečnosti ochrany zdraví směrnicemi o strojních zařízení o hluku ve venkovním prostoru... 98.
Beziehung zwischen den Arbeitsschutzrichtlinien einerseits und der Maschinenrichtlinie und der Richtlinie über die Verwendung von Maschinen im Freien andererseits... 98.
Veškeré osobní údaje se musí zpracovávat v souladu se směrnicemi 46/1995 58/2002 24/2006.
Personenbezogene Daten aller Art müssen im Einklang mit den Richtlinien 46/1995, 58/2002 und 24/2006 bearbeitet werden.
Tohoto cíle ale nedosahuje protože dvěma kanály mobility které se vzájemně nevylučují nařízeními směrnicemi vytváří více právní nejistoty.
Dennoch wird dies nicht erreicht, da sie mehr Rechtsunsicherheit mit zwei Bewegungsrichtungen, die sich nicht gegenseitig ausschließen, schafft: Die Vorschriften und die Richtlinie.
L 204 ze dne 21. července 1998 konsoliduje směrnici83/189/EHS ve znění novelizovaném hlavně směrnicemi88/182/EHS94/10/ES.
L 204 vom 21. Juli 1998 kodifiziert die Richtlinie 83/189/EWG, hauptsächlich geändert durch die Richtlinien 88/182/EWG und 94/10/EG.

Výsledek: 262, Čas: 0.0947

Viz také


směrnicemi které výrobce použil
vom hersteller angewandten richtlinien

S Synonyma "směrnicemi"


"Směrnicemi" v různých jazycích


NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc