SOCIÁLNÍ PARTNEŘI DO NĚMČINY

Překlad Sociální Partneři do Němčiny

Výsledek: 260, Čas: 0.0725

Příklady použití Sociální Partneři ve větě a jejich překlady

Sozialpartner ( sociálních partnerů )
Sociální partneři jejich organizace na všech úrovních.
Sozialpartner und deren Organisationen auf allen Ebenen;
Evropští sociální partneři.
Europäische Sozialpartner.
Die sozialpartner ( sociálních partnerů )
Sociální partneři předají komisi své stanovisko případně doporučení.
Die Sozialpartner übermitteln der Kommission eine Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Empfehlung.
Vzhledem k tomu že sociální partneři hrají klíčovou roli při sociální integraci.
In der Erwägung, dass die Sozialpartner eine zentrale Rolle bei der sozialen Eingliederung spielen.
Die sozialpartner und ( sociálních partnerů )
Sociální partneři jiné klíčové subjekty organizované občanské společnosti se zapojují stále příliš málo.
Die Sozialpartner und andere wichtige Akteure der Zivilgesellschaft werden immer noch viel zu wenig einbezogen.
Sociální partneři samostatný sociální dialog.
Die Sozialpartner und der autonome soziale Dialog.
Die tarifparteien ( sociálních partnerů )
Je proto nezbytné aby sociální partneři nadále plnili své úkoly.
In dieser Hinsicht ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Tarifparteien ihrer Verantwortung weiterhin gerecht werden.
V tomto ohledu je velmi důležité aby sociální partneři nadále zaujímali zodpovědný přístup.
Dabei ist es von großer Bedeutung, dass die Tarifparteien ihrer Verantwortung weiterhin gerecht werden.
Jiné příklady vět
Sociální partneři budou do těchto příprav zapojeni.
Die Sozialpartner werden in diese Vorbereitungen eingebunden.
Sociální partneři zde musí být zapojeni.
Die Sozialpartner müssen hier eng eingebunden werden.
Sociální partneři by k tomuto měli přispět.
Die Sozialpartner sollten hierzu ihren Beitrag leisten.
Je proto velmi důležité aby sociální partneři nadále plnili své povinnosti.
Daher ist es entscheidend, dass die Sozialpartner ihrer Verantwortung auch weiterhin gerecht werden.
Sociální partneři občanská společnost by měli podporovat vzor celoživotního vzdělávání.
Sozialpartner und Zivilgesellschaft sollten das Leitbild eines lebenslangen Lernens fördern.
Sociální partneři musí být rovněž úzce zapojeni do vypracovávání těchto dokumentů.
Auch die Sozialpartner müssen aktiv in die Erarbeitung dieser Dokumente einbezogen werden.
Organizace občanské společnosti sociální partneři jsou nedílnou součástí jakékoli pluralistické demokracie.
Die Organisationen der Zivilgesellschaft und die Sozialpartner sind ein fester Bestandteil jeder pluralistischen Demokratie.
Hospodářští sociální partneři včetně odborových organizací.
Die Wirtschafts- und Sozialpartner, einschließlich der Gewerkschaften.
Je tedy nezbytné aby sociální partneři nadále plnili své povinnosti.
Daher ist von entscheidender Bedeutung, dass die Sozialpartner weiterhin ihrer Verantwortung gerecht werden.
V této souvislosti připomíná že evropští sociální partneři nedávno přijali rámec akcí jehož náplní je rovnost mužů žen.
In diesem Zusammenhang erinnert er daran, dass die europäischen Sozialpartner vor kurzem einen Aktionsrahmen für die Gleichstellung von Mann und Frau angenommen haben.
Na úrovni rozhodování MAS je třeba aby hospodářští sociální partneři sdružení představovali nejméně 50% místního partnerství.
Auf der Ebene der Entscheidungsndung müssen Wirtschafts- und Sozialpartner sowie die Verbände mindestens 50% der lokalen Partnerschaft stellen.
Evropští sociální partneři by ostatně měli předložit společný příspěvek jak zvládat krizi na setkání tripartity dne 19. března.
Von den europäischen Sozialpartnern wird erwartet, dass sie auf dem trilateralen Treffen am 19. März einen gemeinsamen Beitrag zur Überwindung der Krise vorlegen.
Na úrovni rozhodování MAS je třeba aby hospodářští sociální partneři sdružení představovali nejméně 50% místního partnerství.
Auf der Ebene der Entscheidungsfindung müssen Wirtschafts- und Sozialpartner sowie die Verbände mindestens 50% der lokalen Partnerschaft stellen.
Na úrovni rozhodování MAS je třeba aby hospodářští sociální partneři sdružení představovali nejméně 50% místního partnerství.
Auf der Ebene der Entscheidungsfindung müssenWirtschafts- und Sozialpartner sowie die Verbände mindestens 50% der lokalen Partnerschaft stellen.
Sociální partneři mají tradičně klíčové právo spoluúčasti na rozhodování o mechanismech utváření řízení politiky trhu práce vzdělávání.
Die Sozialpartner haben traditionsgemäß ein zentrales Mitspracherecht bei den Gestaltungs- und Verwaltungsmechanismen der Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik.
Sociální partneři mají jedinečné informace znalosti o trhu práce proto mohou rychle poskytnout spolehlivá hlášení o potřebách.
Die Sozialpartner besitzen einzigartige Informationen und Wissen über den Arbeitsmarkt, weshalb sie rasch zuverlässige Bedarfsmeldungen geben können.
Výbor by uvítal kdyby sociální partneři pokračovali ve svých pracích k tématu restrukturalizace konkretizovali je.
Der Ausschuss würde es begrüßen, wenn die Sozialpartner ihre Arbeiten zum Thema Umstrukturierungen fortsetzen und konkretisieren könnten.
Na této platformě by se setkávali vůdčí činitelé distriktů veřejné orgány sociální partneři představitelé finančních kruhů výzkumná střediska nevládní organizace.
Diese müsste von den Verantwortlichen der Cluster, der Behörden, den Sozialpartnern, den Vertretern der Finanzinstitute, der Forschungszentren und der NRO gebildet werden.
Při takové konzultaci mohou sociální partneři informovat komisi o svém úmyslu zahájit postup podle článku 139.
Bei dieser Anhörung können die Sozialpartner der Kommission mitteilen, dass sie den Prozess nach Artikel 139 in Gang setzen wollen.
Sociální partneři nesou obzvláštní zodpovědnost za to aby na pracovním trhu platila stabilní pravidla hry.
Die Sozialpartner tragen eine besondere Verantwortung dafür, dass auf dem Arbeitsmarkt stabile Spielregeln gelten.
Pro tento záměr může mít velký význam např. dohoda o kterou usilují sociální partneři která je zmiňována v odstavci 3.2.4.1.
Für dieses Vorhaben kann etwa auch die von den Sozialpartnern angestrebte Übereinkunft, die in Ziffer 3.2.4.1 angesprochen wird, von großem Nutzen sein.
Výbor sdílí názor komise že sociální partneři mohou díky své znalosti odvětví vykonávat zvláštní varovací funkci.
Der Ausschuss teilt die Auffassung der Kommission, dass die Sozialpartner aufgrund ihrer Branchenkenntnisse eine besondere Warnfunktion ausüben können.

Výsledek: 260, Čas: 0.0725

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ SLOVNÍKOVÉ DOTAZY
Nejdůležitější Slovníkové Dotazy

Český - Německý

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Německý - Český

Index slov:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index výrazů:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc 

Index frází:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Víc